1352/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ändamålet med statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab:s verksamhet är att förbättra betingelserna särskilt för små och medelstora företags verksamhet genom att göra investeringar i form av eget kapital i sammanslutningar som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet.

Bolaget kan göra investeringar i form av eget kapital direkt i målföretag särskilt vid sådana projekt som kräver risktagning på lång sikt.

2 §

Bolagets verksamhet skall vara företagsekonomiskt lönsam.

I samband med enskilda investeringsbeslut kan undantagsvis en lägre avkastningsförväntning och en större risk än normalt godkännas.

3 §

Bolagets hela aktiestock skall vara i statens omedelbara ägo och besittning.

4 §

Statsrådet fastställer de allmänna riktlinjerna för bolagets investeringsverksamhet. Handels- och industriministeriet kan ge bolaget uppdrag som är nödvändiga med tanke på uppnåendet av de mål som satts för bolaget.

Bolaget skall på begäran ge handels- och industriministeriet upplysningar som är nödvändiga med tanke på styrningen av och tillsynen över bolagets verksamhet.

Bolaget hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av handelsoch industriministeriet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 5 januari 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1994 om statsbolaget för kapital-investeringsverksamhet (1531/1994) samt statsrådets beslut av den 19 september 1996 om de allmänna principerna för Finlands Industriinvestering Ab:s kapitalinvesteringsverksamhet (702/1996). På de förbindelser som bolaget har iklätt sig innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser i nämnda lag och nämnda statsrådsbeslut som gäller vid ikraftträdandet.

RP 132/1999
EkUB 14/1999
RSv 119/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.