1346/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut förekrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på handlingar som gäller en enskild skattskyldig och som för verkställande av beskattning har lämnats till skatteförvaltningen eller satts upp inom den (beskattningshandlingar) samt på uppgifterna i sådana handlingar (beskattningsuppgifter). Vad som i denna lag föreskrivs om skattskyldiga gäller också andra som är skyldiga att lämna deklaration eller uppgifter, samt sammanslutningar.

Denna lag tillämpas också på handlingar som har getts in till besvärsinstanser eller andra myndigheter eller har satts upp hos dessa och som innehåller uppgifter som avses i 1 mom.

2 §
Förhållande till andra bestämmelser

På beskattningshandlingar och beskattningsuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna eller någon annan lag.

3 §
Beskattningsuppgifters offentlighet och rätt att få uppgifter

Beskattningsuppgifter är offentliga enligt vad som bestäms i denna lag.

Var och en har rätt att ta del av en offentlig beskattningshandling som innehas av skatteförvaltningen enligt vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av denna lag.

4 §
Sekretessbelagda beskattningsuppgifter

Beskattningshandlingar som gäller den skattskyldiges ekonomiska ställning samt andra sådana beskattningshandlingar av vilka framgår uppgifter om en identifierbar skattskyldig skall vara sekretessbelagda, med de undantag som föreskrivs i 5―9 och 21 §.

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten behandla och lämna ut uppgifter ur sekretessbelagda beskattningshandlingar, så som föreskrivs i denna lag.

Om en parts rätt att ta del av en sekretessbelagd beskattningshandling bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 kap.

Skatteförvaltningens offentliga uppgifter

5 §
Offentliga inkomst- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter

I den årligen verkställda beskattningen är den skattskyldiges namn, födelseår och hemkommun offentliga beskattningsuppgifter i inkomst- och förmögenhetsbeskattningen, om inte något annat följer av 24 § 1 mom. 31 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller av 25 § 4 mom. befolkningsdatalagen (507/1993). Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen,

2) den beskattningsbara kapitalinkomsten och förmögenheten vid statsbeskattningen,

3) den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen,

4) inkomst- och förmögenhetsskatten, kommunalskatten samt det sammanlagda beloppet debiterade skatter och avgifter,

5) det sammanlagda beloppet förskott,

6) det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

Av beskattningsuppgifterna för samfund och samfällda förmåner är i den årligen verkställda beskattningen namn, hemkommun samt affärs- och samfundssignum offentliga. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten,

2) det sammanlagda beloppet debiterade skatter,

3) det sammanlagda beloppet förskott,

4) det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

De uppgifter som avses i denna paragraf är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs, och de blir offentliga vid ingången av november kalenderåret efter skatteåret.

6 §
Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga beskattnings- uppgifter

Offentliga är uppgifterna om

1) den kalkylerade fastighetsskatten för en fastighet samt den fastighetsskattskyldiges namn,

2) de handlingar om skatteklassificering som enligt 67 § beskattningslagen (482/1958) har framlagts till påseende, jämte uppdateringsanteckningar,

3) beskattningsvärdena för aktier, andelar och andra värdepapper som avses i 26―29 § förmögenhetsskattelagen (1537/1992),

4) namnet på samfund som beviljats skattelättnader med stöd av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) samt vilka skatteår skattelättnaden gäller.

En uppgift som avses i 1 mom. 1 punkten är offentlig sådan den är när beskattningen slutförs och blir offentlig när fastighetsbeskattningen har slutförts. En uppgift om beskattningsvärdet som avses i 1 mom. 3 punkten blir offentlig när Skattestyrelsen fattar sitt beslut, om värdet bestäms av Skattestyrelsen, eller när samfundets beskattning har slutförts, om värdet beräknas av ett skatteverk.

7 §
Offentliga bokslutsuppgifter

Aktiebolags, andelslags, ömsesidiga försäkringsbolags och försäkringsföreningars resultaträkningar och balansräkningar är offentliga. Andra skattskyldigas resultaträkningar och balansräkningar är offentliga, om den skattskyldige meddelar att han enligt 3 kap. 9 § bokföringslagen (1336/1997) är skyldig att ge in sitt bokslut för registrering. Uppgifterna i balansräkningen är dock offentliga i den förkortade form som avses i 1 kap. 7 § bokföringsförordningen (1339/1997), om den skattskyldige har yrkat det. Yrkandet skall framställas före den tidpunkt som föreskrivs i 2 mom.

Resultaträkningen och balansräkningen blir offentliga åtta månader efter räkenskapsperiodens utgång.

8 §
Offentliga uppgifter i registret över affärsoch samfundssignum

Offentliga uppgifter i det register över affärs- och samfundssignum som förs av skatteförvaltningen är

1) affärs- och samfundssignum,

2) namn,

3) hemkommun och för allmänt bruk avsedd adress,

4) rättslig form,

5) affärs- och samfundssignumets giltighetstid.

För en beskattningssammanslutning som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten inkomstskattelagen och som inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga är dock endast de uppgifter offentliga som avses i 1 mom. 1 och 4 punkten.

9 §
Offentliga uppgifter i förskottsuppbörds- registret och registret över mervärdes- skattskyldiga

Uppgiften om huruvida en betalningsmottagare som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har införts i det förskottsuppbördsregister som avses i nämnda lag samt hur länge en sådan anteckning är i kraft är offentlig. Offentlig är också uppgiften om huruvida och från vilken tidpunkt en person, en sammanslutning eller ett samfund är införd i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i mervärdesskattelagen (1501/1993).

På begäran som preciserats att gälla en bestämd registrerad kan skatteförvaltningen lämna ut uppgifter som avses i 1 mom.

Skatteförvaltningen kan publicera uppgifter om firma samt affärs- och samfundssignum för en ur förskottsuppbördsregistret avförd skattskyldig, tidpunkten när anteckningen avfördes ur registret samt den skattskyldiges namn och adress, om inte något annat följer av 24 § 1 mom. 31 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller 25 § 4 mom. befolkningsdatalagen. Uppgifterna om skattskyldiga som under en bestämd tidsperiod av olika orsaker har avförts ur registret kan publiceras samtidigt.

Om en registrerad under giltighetstiden för ett registerutdrag har avförts ur förskottsuppbördsregistret, kan skatteförvaltningen också på eget initiativ underrätta den som utbetalar ersättning för arbete eller bruksavgifter om att så har skett.

3 kap.

Användning av uppgifter inom skatteförvaltningen samt utlämnande av uppgifter

10 §
Användning och behandling av beskatt- ningsuppgifter inom skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får också för att utföra andra uppgifter som avses i 2 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) använda och behandla beskattningsuppgifter som den tagit emot eller satt upp för ett visst beskattningsärende, utan att bestämmelserna om skydd för personuppgifter och sekretessbeläggning av handlingar hindrar det.

11 §
Myndighet som beslutar om utlämnande av uppgifter

Skattestyrelsen beslutar om utlämnande av uppgifter i maskinläsbar form ur register som skatteförvaltningen för med hjälp av automatisk databehandling. Skatteverken ger enskilda utdrag och intyg ur skatteförvaltningens register.

Skattestyrelsen beslutar om sådana tillstånd att lämna ut uppgifter som avses i 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

12 §
Mottagarens skyldigheter

Sekretessbelagda beskattningsuppgifter som har lämnats ut med stöd av denna lag får användas och behandlas endast för det ändamål för vilket de har lämnats ut, om inte något annat bestäms någon annanstans i lag. Uppgifter kan med stöd av denna lag lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning endast om mottagaren har lagt fram godtagbar utredning om att användningen och skyddet av uppgifterna har ordnats på behörigt sätt.

13 §
Utlämnande av uppgifter i syfte att tillgodose en enskild persons intressen och rättigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten lämna ut uppgifter ur en bouppteckning som förvaras av skatteförvaltningen till den som behöver uppgifterna för att se till sina intressen, rättigheter eller skyldigheter.

Utan hinder av sekretesskyldigheten lämnar skatteförvaltningen ut

1) beskattningsuppgifter till efterlevande make, make eller en av tingsrätten förordnad boutredningsman, skiftesman eller delägare i boet, om beskattningsuppgifterna behövs för utredning av boet eller förrättande av avvittring eller arvsskifte,

2) beskattningsuppgifter till boförvaltaren i ett konkursbo, om beskattningsuppgifter behövs för utredning av konkursboet; till en boförvaltare får dock inte lämnas ut sådana känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen och som omfattas av skyddet för den personliga integriteten.

14 §
Utlämnande av uppgifter till kommunen

Skatteförvaltningen kan lämna kommunstyrelsen de uppgifter om skattskyldiga i kommunen som avses i 5 §, jämte identifieringsuppgifter om de skattskyldiga, när kommunen behöver uppgifterna för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller såsom skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa skall kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

Skatteförvaltningen kan på begäran lämna kommunala myndigheter de uppgifter som avses i 6 § 1 punkten och som dessa myndigheter behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter. För ovan nämnda ändamål kan på begäran också lämnas ut uppgifter om fastigheters beskattningsvärden jämte identifieringsuppgifter om de skattskyldiga.

15 §
Utlämnande av uppgifter för avgörande av skattelättnadsärenden

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran lämna kommunala myndigheter samt evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarnas myndigheter uppgifter som dessa behöver för att avgöra skattelättnadsärenden.

16 §
Utlämnande av uppgifter för beredning av lagstiftning

Skatteförvaltningen kan till finansministeriet lämna ut beskattningsuppgifter som behövs för beredning av skattelagstiftning.

17 §
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning

Utan hinder av sekretesskyldigheten kan skatteförvaltningen

1) till arbetsgivare eller motsvarande betalare av prestationer lämna ut de uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skattskyldiga som de har preciserat,

2) till utbetalare av pensioner eller förmåner lämna ut uppgift om förskottsinnehållningsprocent och andra uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skattskyldiga som de har preciserat.

Utan hinder av sekretesskyldigheten kan skatteförvaltningen för verkställande av förskottsinnehållning lämna ut uppgifter till en sådan förskottsinnehållningsskyldig som i hela landet betalar ut förmåner till personer som inte har preciserats på förhand och som preciserar sin begäran om uppgifter. Uppgifterna kan utan vederbörandes samtycke lämnas ut också med hjälp av teknisk anslutning.

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige

1) till en statlig eller kommunal myndighet, något annat offentligt samfund eller någon annan sammanslutning eller stiftelse som avses i 29 kap. 9 § 2 mom. strafflagen (39/1889), om det finns skäl att misstänka att någon har gjort sig skyldig till en brottslig gärning som avses i 29 kap. 5―8 § strafflagen och uppgifterna kan behövas för utredning av brottet,

2) till en statlig eller kommunal myndighet eller en sammanslutning som sköter offentliga uppgifter, för fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet som hänför sig till myndighetens eller sammanslutningens i lag eller förordning föreskrivna uppgifter, om det finns skäl att misstänka att det har begåtts ett brott för vilket det strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader och uppgifterna kan behövas för utredning av brottet,

3) till en myndighet, en pensions- eller olycksfallsförsäkringsanstalt eller en motsvarande sammanslutning eller stiftelse som sköter verkställigheten av lagstadgat pensions- eller olycksfallsförsäkringsskydd, för fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet som hänför sig till anstaltens, sammanslutningens eller stiftelsens i lag eller förordning föreskrivna uppgifter, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare eller någon annan som enligt lag eller förordning är betalningsskyldig inte har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt lagen eller förordningen.

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ till åklagar- och förundersökningsmyndigheter lämna ut beskattningsuppgifter som behövs för förundersökning, åtal och domstolsbehandling av skatte- eller bokföringsbrott.

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med stöd av denna paragraf kan utlämnas vidare för utredning och åtal av brott. Uppgifterna skall förstöras genast när de inte längre behövs, om inte uppdragets särskilda natur kräver permanent förvaring av uppgifterna.

19 §
Utlämnande av uppgifter till åklagar- och förundersökningsmyndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten i enskilda fall på begäran lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige till

1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förebyggande, utredning och åtal av brott,

2) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för undersökning som gäller meddelande eller förlängning av näringsförbud och till polisen för övervakning av att näringsförbud iakttas,

3) åklagar- och förundersökningsmyndigheter samt domstolar för bestämmande av det dagsbotsbelopp som avses i 2 a kap. 2 § strafflagen; uppgifterna kan utan vederbörandes samtycke lämnas ut också med hjälp av teknisk anslutning.

20 §
Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran

1) till utsökningsmyndigheter lämna ut identifieringsuppgifter om arbetsgivare eller annan utbetalare av inkomst samt beskattningsuppgifter som behövs för utsökning eller annan verkställighet; uppgifterna kan utan vederbörandes samtycke lämnas ut också med hjälp av teknisk anslutning,

2) till myndigheter, offentliga samfund och andra samfund som beviljar och utövar tillsyn över understöd och bidrag till företag, näringar, sysselsättning eller jordbruk eller andra offentliga understöd och bidrag lämna ut sådana uppgifter om stöd- eller bidragssökandens förfallna och obetalda skatter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige som behövs för behandlingen av understöds- eller bidragsärendet; uppgifterna kan lämnas ut utan vederbörandes samtycke,

3) för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet till myndigheter som avses i lagen om registerförvaltningen (166/1996) lämna ut uppgifter om personers adresser, byggnaders identifieringsuppgifter samt om vem som äger en fastighet, byggnad eller lägenhet, jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige, samt beträffande bostadslägenheter uppgift om huruvida ägaren själv använder lägenheten; uppgifterna kan utan vederbörandes samtycke lämnas ut också med hjälp av teknisk anslutning,

4) för utbetalning och indrivning av lån, räntestöd och statsborgen samt beviljande av betalningsbefrielse till Statskontoret lämna ut behövliga beskattningsuppgifter om inkomster, förmögenhet samt förfallna och obetalda skatter för låntagare, räntestödstagare, dem som beviljats statsborgen eller sökt betalningsbefrielse, jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige,

5) för behandling av ett tillståndsärende som gäller verkställande av lotteri enligt lotterilagen (491/1965) till en myndighet lämna ut uppgifter om lotterier och för dem betalda lotteriskatter, jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §
Publicering av uppgifter om skatterester

Såsom specialindrivningsåtgärd kan uppgifter om sådana förfallna och obetalda skatter i fråga om mervärdesskatt samt förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift vilka uppbärs med stöd av lagen om skatteuppbörd (611/1978) anmälas för publicering.

Uppgifter som publiceras är den skattskyldiges eller den betalningsskyldiges

1) namn,

2) firma samt affärs- och samfundssignum,

3) av skatteförvaltningen kända hemkommun, om inte något annat följer av 24 § 1 mom. 31 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller av 25 § 4 mom. befolkningsdatalagen,

4) skatterestbelopp jämte dröjsmålspåföljder samt vilket skatteslag skatteresten består av.

22 §
Publicering av beslut

Högsta förvaltningsdomstolen och en förvaltningsdomstol kan publicera sitt beslut i ett skatteärende och centralskattenämnden sitt förhandsavgörande ordagrant eller i förkortad form så att av dem inte framgår den skattskyldiges namn eller sådana uppgifter om en enskild fysisk person som gör det möjligt att identifiera den skattskyldige.

23 §
Förhandlingssekretess

Var och en är skyldig att hemlighålla vad som under handläggningen av ett ärende som har gällt förhandsavgörande eller ändringssökande har framförts i centralskattenämnden eller skatterättelsenämnden.

24 §
Upphörande av sekretess

Beskattningshandlingar är sekretessbelagda i 50 år. Samma tid gäller också uppgifter som omfattas av tystnadsplikten.

Tiden för sekretessbeläggning räknas från den dag som har antecknats i handlingen eller, om handlingen saknar datum, från ingången av det år som följer efter det år då beskattningen har slutförts eller av det år som följer efter utgången av skatteperioden som skatten hänför sig till.

25 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

26 §
Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Bestämmelsen i 7 § om bokslutsuppgifters offentlighet tillämpas första gången på uppgifter som lämnas för de räkenskapsperioder som utgår 2002.

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 30 april 1999 om utlämnande av beskattningsuppgifter för bestämmande av böter (558/1999),

2) i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 93 a § och 95 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1104/1997,

3) i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 60 §, sådan den lyder i lag 1106/1997,

4) i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 64 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1107/1997,

5) i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1105/1997,

6) i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 20 § och 21 § 2 mom., sådant det lyder i lag 652/1995,

7) i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/1943) 100 c och 100 d §, sådana de lyder i lag 1007/1981, 101 a §, sådan den lyder i lag 812/1989 och 101 b §, sådan den lyder i lag 650/1995,

8) lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 31 § 3 mom., sådant det lyder i lag 507/1998, och

9) i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 9 § 1 mom.

27 §
Övergångsbestämmelse

Ur skattelängder och offentliga beskattningsuppgifter som har blivit offentliga enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, kan uppgifter som berör enskilda skattskyldiga lämnas ut. Uppgifterna lämnas i utdrag, som inte får innehålla den skattskyldiges personbeteckning eller adress eller annan kontaktinformation.

Till förskottsinnehållningsskyldiga som i hela landet betalar ut förmåner till personer som inte har preciserats på förhand kan skatteförvaltningen till och med den 24 oktober 2001 lämna ut identifieringsuppgifter för samtliga allmänt skattskyldiga samt andra uppgifter som behövs för verkställande av förskottsinnehållning. Uppgifterna kan lämnas ut under förutsättning att Skattestyrelsen har givits en utredning om hur användningen och skyddet av uppgifterna har ordnats.

RP 149/1999
StaUB 30/1999
FvUU 10/1999
RSv 131/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.