1341/1999

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående de grunder, enligt vilka den betalning i ett för allt skall beräknas varom stadgas i 19 b § lagen om pension för arbetstagare

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 19 b § 5 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 1331/1999, beslutat:

1 §

Beloppet av ålderspension i ett för allt, vari inte ingår barntillägg, beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i nedanstående tabell angiven koefficient motsvarande pensionstagarens ålder. Om pensionstagaren är kvinna, avdras likväl vid bestämmandet av koefficienten åtta år från hennes ålder.

Ålder Koefficient Ålder Koefficient
44 eller under 21,47 65 13,43
45 21,14 66 13,01
46 20,81 67 12,59
47 20,47 68 12,17
48 20,12 69 11,75
49 19,76 70 11,33
50 19,40 71 10,92
51 19,04 72 10,50
52 18,67 73 10,09
53 18,29 74 9,69
54 17,91 75 9,29
55 17,52 76 8,89
56 17,13 77 8,50
57 16,73 78 8,11
58 16,33 79 7,74
59 15,92 80 7,37
60 15,52 81 7,00
61 15,10 82 6,65
62 14,69 83 6,31
63 14,27 84 5,97
64 13,85 85 eller över 5,65
2 §

Beloppet av invalidpension i ett för allt, vari inte ingår barntillägg, beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i nedanstående tabell angiven koefficient motsvarande pensionstagarens ålder. Vid beräknandet av betalning i ett för allt av invalidpension som beviljats för bestämd tid används likväl en koefficient motsvarande den ålder som erhålls, då från 65 år avdras den tid, för vilken pension skulle utbetalas.

Ålder Koefficient Ålder Koefficient
18 15,94 42 13,36
19 15,97 43 13,07
20 15,99 44 12,75
21 16,00 45 12,42
22 16,00 46 12,07
23 15,99 47 11,70
24 15,97 48 11,30
25 15,93 49 10,88
26 15,89 50 10,43
27 15,83 51 9,97
28 15,76 52 9,47
29 15,68 53 8,95
30 15,59 54 8,39
31 15,48 55 7,81
32 15,36 56 7,20
33 15,23 57 6,55
34 15,08 58 5,87
35 14,92 59 5,16
36 14,75 60 4,40
37 14,56 61 3,61
38 14,35 62 2,78
39 14,13 63 1,90
40 13,89 64 0,97
41 13,63 65 0,00
3 §

Beloppet av ålders- eller invalidpension i ett för allt, vari ingår barntillägg, beräknas genom att den pension som tas till grund för betalning i ett för allt bestäms skilt för pensionstagaren och de till barntillägg berättigande barnen och genom att sagda pensioner därefter omvandlas till betalningen i ett för allt. Betalningen i ett för allt av ålders- eller invalidpension utgörs av det sammanlagda beloppet av de sålunda erhållna betalningarna i ett för allt. Om de till barntillägg berättigande barnen är flera än två, beaktas de två yngsta barnen vid beräknandet av betalning i ett för allt.

Den pensionen som skall tas till grund för betalning i ett för allt är för pensionstagarens vidkommande den årliga pension, som han med beaktande av den senast företagna samordningen skulle få, om han inte hade till barntillägg berättigande barn. Den återstående delen av pensionen är barntillägg. För barns vidkommande är den pension som skall tas till grund för betalning i ett för allt lika stor som det årliga barntillägget eller, om de till barntillägg berättigande barn som skall beaktas vid beräknandet av betalning i ett för allt är två, för vartderas vidkommande hälften av det årliga barntilläggets belopp.

Den pension som tas till grund för betalning i ett för allt omvandlas till betalning i ett för allt genom att den multipliceras med en omvandlingskoefficient. För pensionstagarens vidkommande utgörs sagda omvandlingskoefficient av den ålderspensionskoefficient enligt 1 § som motsvarar pensionstagarens ålder eller av invalidpensionskoefficienten enligt 2 §. För barns vidkommande fastställs omvandlingskoefficienten så, att den för pensionstagaren på ovan nämnda sätt fastställda omvandlingskoefficienten jämförs med den koefficient som motsvarar barnets ålder och som fastställts för slutåldern 18 år i tabell B i 4 §. Omvandlingskoefficienten är den mindre av dessa två koefficienter.

4 §

Beloppet av familjepension i ett för allt fastställs genom att den pension som tas till grund för betalning i ett för allt beräknas för envar pensionstagare särskilt och genom att sagda pensioner därefter omvandlas till betalningar i ett för allt. Betalningen i ett för allt av familjepension utgörs av det sammanlagdabeloppet av de sålunda erhållna betalningarna i ett för allt.

Den pension som läggs till grund för betalning i ett för allt till förmånstagaren fås genom att hans årliga pension multipliceras med en koefficient som framgår av följande tabell och som beror på antalet barn som är förmånstagare.

Antalet barn som får pension Koefficient för änka/änkling och tidigare make Koefficient för barn
0 1,00 -
1 1,00 1,00
2 1,16 1,04
3 1,80 1,10
4 eller flera 2,60 1,24

Den pension som tas till grund för betalning i ett för allt omvandlas till betalning i ett för allt genom att den multipliceras med en koefficient, som motsvarar pensionstagarens ålder. Koefficienten för en änkling eller en förmånstagares tidigare make erhålls ur tabell A. Vid fastställandet av koefficienten skall åtta år fogas till åldern på den man som är förmånstagare. Koefficienten för barn erhålls ur tabell B. Då det gäller familjepension, som utbetalas till arbetsoförmöget barn för tid efter uppnådd slutålder för pension, används likväl en enligt 2 § fastställd koefficient, som höjs, ifall pensionen beviljas tillsvidare, med talet 1,0.

Tabell A

Änkas/änklings ålder Koefficient Änkas/änklings ålder Koefficient
17 eller under 29,22 54 20,81
18 29,08 55 20,47
19 28,94 56 20,12
20 28,80 57 19,76
21 28,65 58 19,40
22 28,50 59 19,04
23 28,34 60 18,67
24 28,18 61 18,29
25 28,01 62 17,91
26 27,84 63 17,52
27 27,67 64 17,13
28 27,49 65 16,73
29 27,30 66 16,33
30 27,11 67 15,92
31 26,92 68 15,52
32 26,72 69 15,10
33 26,51 70 14,69
34 26,30 71 14,27
35 26,08 72 13,85
36 25,86 73 13,43
37 25,63 74 13,01
38 25,40 75 12,59
39 25,16 76 12,17
40 24,91 77 11,75
41 24,66 78 11,33
42 24,40 79 10,92
43 24,14 80 10,50
44 23,87 81 10,09
45 23,59 82 9,69
46 23,31 83 9,29
47 23,02 84 8,89
48 22,72 85 8,50
49 22,42 86 8,11
50 22,11 87 7,74
51 21,79 88 7,37
52 21,47 89 7,00
53 21,14 90 eller över 6,65

Tabell B

Barnets ålder Koefficient, då pensionens slutålder
18 år 21 år 24 år
0 13,96 15,65 17,19
1 13,36 15,10 16,69
2 12,75 14,54 16,17
3 12,12 13,96 15,65
4 11,46 13,36 15,10
5 10,79 12,75 14,54
6 10,10 12,12 13,96
7 9,39 11,46 13,36
8 8,66 10,79 12,75
9 7,90 10,10 12,12
10 7,12 9,39 11,46
12 5,50 7,90 10,10
13 4,65 7,12 9,39
14 3,77 6,32 8,66
15 2,87 5,50 7,90
16 1,94 4,65 7,12
17 0,99 3,77 6,32
18 0,00 2,87 5,50
19 - 1,94 4,65
20 - 0,99 3,77
21 - 0,00 2,87
22 - - 1,94
23 - - 0,99
24 - - 0,00
5 §

Som i detta beslut avsedd ålder för pensionstagare eller pensionstagarens barn anses vederbörandes ålder vid den tidpunkt, för vilken betalning i ett för allt bestäms. Med årlig pension avses den månadspension, som utbetalas vid samma tidpunkt, multiplicerad med talet 12.

Betalning i ett för allt skall bestämmas för tidpunkt, som följer efter beslutet för sådan betalning.

6 §

Vid tillämpningen av detta beslut uträknas tidsperioderna samt ålder för pensionstagaren och pensionstagarens barn med en månads noggrannhet genom att fulla månader överskjutande dagar härvid lämnas utan beaktande. Koefficienterna fastställs i tabellerna i 1, 2 och 4 § med en hundradedels noggrannhet genom användande av rätlinjingt interpoleringsförfarande.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 19 december 1990 i samma ärende (1218/1990).

Helsingfors den 30 december 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.