1335/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 3 § 2 mom., 8 i § 1 mom., 12 § och 19 § 1 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 8 i § 1 mom. i lag 1003/1997 och 12 § i sistnämnda lag och i lag 913/1981 samt 19 § 1 mom. i lag 224/1998 och 3 mom. i lag 751/1974, som följer:

3 §

I 1 mom. nämnd försäkring får upptas retroaktivt för det löpande kalenderåret och de tre närmast föregående kalenderåren. Försäkring får inte upptas efter företagarens död, om inte lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på ansökan av en delägare i dödsboet av särskilda skäl beslutar något annat.


8 i §

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten erhålls genom att de fastställda och enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp divideras med motsvarande tid. Om pensionsantaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 5 mom., sänks den pensionsgrundande arbetsinkomsten för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av den utestående försäkringspremien enligt vad som bestäms närmare genom förordning.


12 §

Har lantbruksföretagaren försummat att uppta försäkring enligt denna lag och avhjälper han eller hon inte på anmodan försummelsen inom en av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utsatt skälig tid, fastställer pensionsanstalten arbetsinkomsten på grundval av utredning som den anskaffat eller, om sådan saknas, enligt uppskattning och uppbär försäkringspremien (tvångsförsäkring).

Vid försummelse som avses i 1 mom. fastställs arbetsinkomsten från det att lantbruksföretagarverksamheten enligt denna lag började. Arbetsinkomsten fastställs emellertid inte retroaktivt för längre tid än för det löpande kalenderåret och de tre närmast föregående kalenderåren. Har försäkringsskyldigheten försummats för tid, som föregår denna tid, är rätten till pension enligt denna lag till denna del förverkad.

Pensionsanstalten kan höja försäkringspremien för en lantbruksföretagare som försummat sin försäkringsskyldighet till högst dubbelt belopp för tiden för försummelsen.

Om lantbruksföretagaren försummat att betala försäkringspremien, har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden uppbära en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).

Försäkringspremien skall uppbäras hos den betalningsskyldige senast inom de fem kalenderår som omedelbart följer efter det år under vilket den har påförts. I annat fall förverkas rätten till premien. Från pensionen kan i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning avdras pensionstagarens utestående försäkringspremier enligt denna lag och enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

Då lantbruksföretagare ansöker om ovan i 4 § 1 mom. avsedd befrielse från försäkringsskyldigheten eller i 15 § 1 mom. avsedd ändring, kan pensionsanstalten avbryta uppbörden av försäkringspremie till dess ansökningen om befrielse eller ändring har behandlats. Då lantbruksföretagare ansöker om invalidpension kan pensionsanstalten likaså avbryta uppbörden till dess ärendet avgjorts.

19 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom på motsvarande sätt i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 h, 4 j―4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten, 3, 4 och 6 mom., 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a och 10 c §, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.


Vid tillämpningen av bestämmelserna i 8 § 1 och 5 mom. lagen om pension för arbetstagare skall pension enligt denna lag likställas med pension enligt lagen om pension för arbetstagare och pensionsgrundande arbetsinkomst enligt denna lag beaktas vid valet av den i nämnda bestämmelser förutsatta högsta pensionsgrundande lönen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagens 3 § 2 mom. tillämpas på försäkringar beträffande vilka ansökningarna anhängiggörs efter att lagen har trätt i kraft.

Lagens 12 § 2 mom. tillämpas på beslut om tvångsförsäkring som meddelats efter ikraftträdandet.

Lagens 19 § 3 mom. tillämpas på pension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 165/1999
ShUB 28/1999
RSv 139/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.