1334/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 2 § 2 mom., 7 § 4 mom., 12 § och 17 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom., 7 § 4 mom. och 12 § i lag 1002/1997 och 17 § 1 mom. i lag 225/1998, som följer:

2 §

I 1 mom. nämnd försäkring får upptas retroaktivt för det löpande kalenderåret och de tre närmast föregående kalenderåren. Försäkring får inte upptas efter företagarens död, om inte pensionsskyddscentralen på ansökan av en delägare i dödsboet av särskilda skäl beslutar något annat.

7 §

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten erhålls genom att de fastställda och enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp divideras med motsvarande tid. Om pensionsantaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 6 mom., sänks den pensionsgrundande arbetsinkomsten för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av de utestående försäkringspremierna enligt vad som bestäms närmare genom förordning. Har för företagaren fastställts arbetsinkomst för tiden efter det att han eller hon har fyllt 23 år, skall vid fastställandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten inte beaktas arbetsinkomsterna före nämnda ålder och inte heller motsvarande tid.


12 §

Har företagaren försummat att uppta försäkring enligt denna lag och avhjälper han eller hon inte på anmodan försummelsen inom en av pensionsskyddscentralen utsatt skälig tid, upptar pensionsskyddscentralen försäkring på företagarens vägnar (tvångsförsäkring). Pensionsanstalten fastställer härvid företagarens arbetsinkomst på grundval av anskaffad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning och uppbär försäkringspremien.

Vid försummelse som avses i 1 mom. fastställs arbetsinkomsten från det att företagarverksamheten enligt denna lag började. Arbetsinkomsten fastställs emellertid inte retroaktivt för längre tid än för det löpande kalenderåret och de tre närmast föregående kalenderåren. Har försäkringsskyldigheten försummats för tid, som föregår denna tid, är rätten till pension enligt denna lag till denna del förverkad.

Om företagaren är tvångsförsäkrad, tillämpas inte 9 § 2 mom. på honom eller henne.

Pensionsanstalten kan höja försäkringspremien för en företagare som försummat sin försäkringsskyldighet till högst dubbelt belopp för tiden för försummelsen. Närmare anvisningar om påförande av förhöjning ges av pensionsskyddscentralen.

Om företagaren försummat att betala försäkringspremien, har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden uppbära en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).

Försäkringspremien skall uppbäras hos den betalningsskyldige senast inom de fem kalenderår som omedelbart följer efter det år under vilket den har påförts. I annat fall förverkas rätten till premien. Pensionstagarens utestående försäkringspremier kan dras av från pensionen enligt vad som närmare bestäms genom förordning.

17 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom på motsvarande sätt i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 h, 4 j―4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten, 3, 4 och 6 mom., 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a, 10 och 10 c §, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagens 2 § 2 mom. tillämpas på försäkringar beträffande vilka ansökningarna anhängiggörs efter att lagen har trätt i kraft.

Lagens 12 § 2 mom. tillämpas på beslut om fastställande av arbetsinkomst, vilket meddelas på grundval av ett beslut om tvångsförsäkring som pensionsskyddscentralen har meddelat efter att lagen har trätt i kraft.

RP 165/1999
ShUB 28/1999
RSv 139/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.