1326/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 3 § 3 mom. samt 11 och 12 §,

ändras 1 § 1 och 2 mom., 2, 4 och 7 §, 9 § och rubriken före den, 10 § och rubriken före den, 13―15 och 17 §, 18 § 3 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 § 1 och 2 mom., 22 och 23 §, 25 § 1 mom., 28 §, 29 § 1 mom., 30 § 1 mom., 34 §, 35 § 2 och 3 mom., 36 § 1 mom., 37 § 3 mom. och 40 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag 68/1996, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i ovan nämnda lag, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 342/1999, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1498/1995 och 40 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 342/1999, samt

fogas till lagen en ny 16 a § och till 40 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 342/1999, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

I denna lag bestäms om förtidspensionering från jordbruk, som

1) när avträdelsen sker 1995―1999 baserar sig på gemenskapens medfinansierade system varom bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2079/1992 om gemenskapens stödordning för förtidspensionering från jordbruk, och

2) när avträdelsen sker 2000―2002 baserar sig på ett nationellt system som till sina principer motsvarar det system för förtidspensionering från jordbruk som avses i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar.

För att förbättra jordbrukets struktur beviljas avträdelsestöd enligt denna lag lantbruksföretagare som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk så som anges i denna lag.


2 §

I denna lag avses med

1) lantbruksföretagare en person som för egen eller gemensam räkning bedriver jordbruk och själv deltar i arbetet,

2) gårdsbruksenhet en sådan av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar, som innefattar åker, bestående enhet för bedrivande av gårdsbruk; då renhushållning bedrivs betraktas en i renhushållningslagen (161/1990) avsedd renhushållningslägenhet eller annan därmed jämförbar lägenhet också som en gårdsbruksenhet,

3) jordbruk verksamhet som grundar sig på naturens fortgående avkastningsförmåga, med undantag för skogsbruk och fiske, så som närmare bestäms genom förordning,

4) gårdsbruk jordbruk och skogsbruk,

5) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), och med

6) kommunens landsbygdsnäringsmyndighet organ, tjänsteinnehavare eller förtroendevalda som avses i 3 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/1991).

Vad som i denna lag bestäms om lantbruksföretagares äkta make tillämpas även på en person som lantbruksföretagaren utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och som försäkrats med stöd av 1 § 2 mom. 5 punkten lagen om pension för lantbruksföretagare.

4 §

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren under tio år omedelbart före avträdelsen för egen eller gemensam räkning bedrivit jordbruk. Dessutom förutsätts att avträdaren under en tid av minst fem år omedelbart före avträdelsen har varit försäkrad såsom lantbruksföretagare med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare. Med försäkringens giltighetstid jämställs härvid den tid försäkringen varit avbruten på grund av lantbruksföretagarens arbetsoförmåga.

Genom förordning föreskrivs vid behov närmare om villkoren i 1 mom.

7 §

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren efter avträdelsen varaktigt upphör med att bedriva kommersiellt jordbruk. Ett villkor för avträdelsestöd är likaså att avträdaren inte efter avträdelsen utför leveransarbete i skogsbruket.

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren även upphör med andra än i 1 mom. avsedda förvärvsarbeten eller att hans förvärvsinkomster av dessa andra arbeten per månad kan uppskattas till ett belopp som är mindre än två gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961). Som inkomst betraktas härvid likväl inte i socialvårdslagen (710/1982) avsett stöd för närståendevård eller i familjevårdarlagen (312/1992) avsett arvode. I fall som avses i 5 § 2 mom. skall den yngre maken upphöra med eller minska sitt förvärvsarbete senast då han eller hon fyller 55 år.

Generationsväxlingsöverlåtelse
9 §

Upphörandet med jordbruksproduktionen kan ske genom en generationsväxlingsöverlåtelse så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för bedrivande av jordbruk till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket och

1) som har tillräcklig yrkesskicklighet för att bedriva jordbruk,

2) som inte fyllt 40 år,

3) vars inkomster av varaktig natur av annat än gårdsbruk och kompletterande verksamhet till gårdsbruket som bedrivs på lägenheten, uppskattade vid avträdelsetidpunkten, inte överstiger det maximibelopp som fastställs i förordning,

4) som visar att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen eller den gårdsbruksenhet som bildas för honom är ekonomiskt livskraftig,

5) vars gårdsbruksenhet som bildas kan anses uppfylla minimikraven för miljö, hygien och djurens välfärd, och

6) som förbinder sig att odla gårdsbruksenheten och bo på lägenheten eller på sådant avstånd från den att lägenheten kan skötas på ett ändamålsenligt sätt, med beaktande av bland annat bestämmelserna i djurskyddslagen (247/1996), så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Då avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller därmed jämförbar lägenhet kan avträdelsen ske genom att renarna jämte för förvärvaren nödvändiga produktionsbyggnader och produktionskonstruktioner överlåts till en förvärvare, som uppfyller villkoren i 1 mom. 1―3 punkten och börjar bedriva renhushållning, och där den renbesättning som förvärvaren har efter överlåtelsen uppfyller det minimistorlekskrav som bestäms genom förordning. Förvärvaren skall härvid förbinda sig att bedriva renhushållning så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om villkoren i 1 och 2 mom. samt om den tid inom vilken villkoren i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten senast skall uppfyllas. Om nämnda villkor inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten skall förvärvaren ge en förbindelse om att uppfylla dem inom den fastställda tiden.

Överlåtelse till lantbruksföretagare
10 §

Upphörandet med jordbruksproduktionen kan ske så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark i delar eller som en helhet som tillskottsmark för bedrivande av jordbruk till en eller flera förvärvare

1) som då avträdelsen sker bedriver jordbruk på en gårdsbruksenhet till vilken avträdarens åker fogas som tillskottsmark,

2) som i enlighet med bestämmelserna i 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare har tagit i nämnda lag bestämd försäkring för minimipensionsskydd i egenskap av idkare av gårdsbruk,

3) som inte har fyllt 55 år,

4) vars gårdsbruksenhets åkerareal ökar med minst två hektar på grund av överlåtelsen, och

5) som förbinder sig att odla lägenheten så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Då avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller därmed jämförbar lägenhet kan avträdelsen ske genom att renarna överlåts till en renägare som sedan tidigare bedriver renhushållning och som har tagit i 1 mom. 2 punkten avsedd försäkring i egenskap av renägare och som uppfyller åldersvillkoret enligt 1 mom. 3 punkten. Förvärvarens företag skall på grund av överlåtelsen växa med minst 20 renar. Förvärvaren skall förbinda sig att bedriva renhushållning så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Genom förordning föreskrivs närmare om villkoren i 1 och 2 mom.

13 §

En överlåtelse som avses i 9 § 1 mom. och 10 § 1 mom. kan också ske till två förvärvare och deras äkta makar gemensamt. Härvid måste båda, och i fråga om äkta makar åtminstone den ena, uppfylla de villkor som gäller för en förvärvare.

14 §

Då avträdaren är ägare till gårdsbruksenheten eller ägarens make kan överlåtelsen av åkern och produktionsbyggnaderna ske genom köp, gåva eller byte till annan mark än jord- och skogsbruksmark. När avträdaren är en person som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten betraktas också avvittring och arvskifte mellan efterlevande make och arvingar som en överlåtelse.

Då avträdarens lägenhet är en renhushållningslägenhet eller därmed jämförbar lägenhet kan en överlåtelse av renar och produktionsbyggnader samt produktionskonstruktioner enligt 9 § 2 mom. och 10 § 2 mom. ske genom köp eller gåva.

15 §

En i denna lag avsedd avträdelse anses ha skett när överlåtelsehandlingen har undertecknats.

16 a §

Om avträdaren är en idkare av renhushållning skall avträdelsen innefatta alla renar som avträdaren och hans make äger. Då idkandet av kommersiell renhushållning upphör kan avträdaren och hans make likväl vid behov kvarhålla ett mindre antal renar för eget bruk. Bestämmelser om maximiantalet renar som kan kvarhållas för eget bruk utfärdas genom förordning.

17 §

Avträdelsestödets belopp grundar sig på den arbetsinkomst som med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare har fastställts för lantbruksföretagaren.

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel.

18 §

På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och 8 a § lagen om pension för arbetstagare. Grundbeloppet justeras enligt de allmänna förändringarna i löne- och prisnivån så som 9 § lagen om pension för arbetstagare föreskriver.

19 §

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som skulle ha beviljats avträdaren, om han då avträdelsestödet började hade haft rätt till folkpension som beviljats i form av invaliditetspension. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock inte 25 b § och 28 § 1 mom. folkpensionslagen. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen om fastställande av pension för makar även i sådana fall där det är fråga om personer som avses i 2 § 2 mom. i denna lag. När kompletteringsdelen fastställs tillämpas 26 § 5 mom. folkpensionslagen sådant detta lagrum lydde vid den tidpunkt då lagen om ändring av folkpensionslagen (547/1993) trädde i kraft. Efter det att avträdelsestöd har beviljats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i familjeförhållandena som avses i 32 a § 3 mom. i nämnda lag.


20 §

Avträdelsestöd skall sökas före avträdelse som avses i 15 §.


21 §

Sökanden skall till ansökan foga ett av parterna undertecknat utkast till överlåtelsehandling eller föravtal för villkorligt beslut.

Ett villkorligt beslut enligt 1 mom. förfaller, om en slutlig överlåtelsehandling eller kopia därav som motsvarar utkastet eller föravtalet inte har tillställts pensionsanstalten inom sex månader från den tidpunkt då det villkorliga beslutet gavs.


22 §

Avträdelsestöd betalas från den sista avträdelsetidpunkten enligt 15 §, dock inte förrän

1) avträdaren fyllt 55 år,

2) avträdaren upphört med att bedriva kommersiellt jordbruk och med leveransarbeten i skogsbruket så som avses i 7 § 1 mom.,

3) avträdaren upphört med eller minskat sina andra förvärvsarbeten i sådan grad att hans inkomster av dessa arbeten kan uppskattas bli mindre än det belopp som avses i 7 § 2 mom.,

4) betalningen av rehabiliteringsstöd har upphört i det fall att avträdaren haft rätt till rehabiliteringsstöd då avträdelsen skedde,

5) besittningen av åkermarken på den lägenhet som är föremål för avträdelsen och äganderätten till de överlåtna renarna, samt i de fall som avses i 9 § också besittningen av produktionsbyggnaderna och produktionskonstruktionerna övergått till förvärvaren,

6) förvärvaren har börjat uppfylla villkoren i sin förbindelse enligt 9 § 1 mom. 6 punkten, 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. 5 punkten eller 10 § 2 mom.

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad som inte är hel.

23 §

Beviljas en mottagare av avträdelsestöd full invalidpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller enligt lagar eller bestämmelser som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, indras avträdelsestödets kompletteringsdel. Upphör ovan angiven pension som beviljats en mottagare av avträdelsestöd, inleds betalningen av kompletteringsdelen på nytt från ingången av den månad som följer på pensionens upphörande.

25 §

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad under vilken mottagaren av avträdelsestöd förvärvsarbetar och per månad förtjänar minst två gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare. Som inkomst beaktas härvid inte sådan inkomst som avses i 7 § 2 mom. och som inte heller då avträdelsestöd beviljas räknas som inkomst av förvärvsarbete.


28 §

Förvärvaren har rätt att avbryta infriandet av sin i 9 § 1 mom. 6 punkten, 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. 5 punkten eller 10 § 2 mom. angivna förbindelse på grund av fullgörande av värnplikt, yrkesstudier som gäller eller stöder gårdsbruksverksamheten eller av annat godtagbart skäl. Varar ett sådant hinder längre än ett år, skall pensionsanstalten förlänga förbindelsetiden med motsvarande tid, om inte förvärvaren visar att han själv, hans make eller en annan förvärvare uppfyller förpliktelserna i förbindelsen.

29 §

Om en i 9 eller 10 § avsedd förvärvare inte infriar sin förbindelse och detta inte beror på ett i 28 § nämnt godtagbart skäl, skall pensionsanstalten ålägga honom att ersätta pensionsanstalten för avträdelsestödets kapitalvärde, vilket fastställs på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.


30 §

Avträdelsestödet indras, om avträdaren börjar bedriva jordbruk eller skogsbruk i strid med förbudet enligt 7 § 1 mom.


34 §

För verkställigheten av denna lag svarar kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna, jord- och skogsbruksministeriet, Renbeteslagsföreningen och pensionsanstalten.

Genom förordning föreskrivs närmare om hur de uppgifter som enligt denna lag ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna skall skötas i landskapet Åland.

35 §

Anser pensionsanstalten att kommunens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande klart lämnar rum för tolkning, kan pensionsanstalten dessutom begära arbetskrafts- och näringscentralens utlåtande om ansökan. Om avträdaren är en idkare av renhushållning kan pensionsanstalten också begära Renbeteslagsföreningens utlåtande om ansökan.

Pensionsanstalten avgör ansökan om avträdelsestöd efter att ha erhållit kommunens landsbygdsnäringsmyndighets och, i fall som avses i 2 mom., arbetskrafts- och näringscentralens och Renbeteslagsföreningens utlåtande.

36 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna samt jord- och skogsbruksministeriet skall vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och att såväl avträdaren som förvärvaren iakttar förbindelserna enligt denna lag.


37 §

I ett utlåtande som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, arbetskrafts- och näringscentralen eller Renbeteslagsföreningen har givit med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

40 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas bestämmelserna i lagen om förfarande vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) i tillämpliga delar på övervakningen av avträdelsestödet.


Pensionsanstalten har skyldighet att lämna jord- och skogsbruksministeriet nödvändiga uppgifter om förmånsmottagare och förbindelsegivare enligt denna lag för övervakning av stödsystemet för beskogning av åker enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas om avträdelsen sker den 1 januari 2000 eller därefter, dock senast den 31 december 2002.

På avträdelser som skett den 1 januari 1995 eller därefter, likväl senast den 31 december 1999, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, dock så att 1 §, 18 § 3 mom. och 40 § 5 mom. också tillämpas på avträdelser som skett under nämnda tid.

RP 131/1999
JsUB 12/1999
RSv 97/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Erkki Tuomioja

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.