1323/1999

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 kap. 4 c § 2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 3 punkten och 14 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/1979),

av dessa lagrum 10 kap. 4 c § 2 mom., 5 § 2 mom. och 9 § 3 punkten sådana de lyder i lag 1204/1998, 8 § sådan den lyder i lag 389/1995 och 611/1997 samt 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 79/1999, beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

På upprättande av ett försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut skall bokföringsförordningen (1339/1997) tillämpas med de undantag som nämns i detta beslut. Vad som i detta beslut föreskrivs om ett försäkringsbolags koncernbokslut gäller också koncernbokslut för sådana sammanslutningar som avses i 3 kap. 1 § 2 mom. bokföringsförordningen.

2 §
Tillämpning av bokföringsförordningen

På upprättande av ett försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom. och 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2―6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 2 mom., 8 § 5 mom. samt 9, 10, och 11 § bokföringsförordningen.

På upprättande av ett försäkringsbolags koncernbokslut tillämpas inte 3 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1, 2, 4 och 5 mom. och 3 § samt 4 kap. 1 och 4 § bokföringsförordningen.

På upprättande av ett försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut tillämpas inte 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. 1 och 2 § bokföringsförordningen.

2 kap.

Resultaträknings- och balans- räkningsscheman

3 §
Resultaträkning

Ett försäkringsbolags och dess koncerns resultaträkning upprättas enligt bilaga 1.

4 §
Balansräkning

Ett försäkringsbolags och dess koncerns balansräkning upprättas enligt bilaga 2.

3 kap.

Noter

5 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 2 § bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna innehålla

1) redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar och placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar har värderats i balansräkningen;

2) redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas gängse värde har fastställts samt motivering till valet av värderingsmetod;

3) redogörelse för de begränsningar som gäller användningen av uppskrivningsfonden i fråga om uppskrivningar av placeringar som hänför sig till placeringstillgångarna;

4) i det fall att placeringsintäkter har överförts från en kalkyl till en annan i resultaträkningen, redogörelse för grunderna för överföringarna;

5) i det fall att försäkringsrörelsens valutakursdifferenser upptas i intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten, redogörelse för beräkningsförfarandet;

6) principerna och metoderna för periodisering av anskaffningsutgifterna för försäkringar;

7) i det fall att ett skadeförsäkringsbolag har använt diskontering för beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp, motivering till de metoder som använts och till antagandena gällande räntesatsen, den kommande skaderegleringstiden och nivån på avkastningen av de placeringar som motsvarar ersättningsansvaret;

8) redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av ett livförsäkringsbolags ansvarsskuld;

9) sammandrag av de viktigaste antagandena, om ett livförsäkringsbolag har använt något annat än avtalsvist beräkningsförfarande;

10) redogörelse för hur skälighetsprincipen enligt 13 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag har tillämpats;

11) redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 10 kap. 14 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag, uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen;

12) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 10 kap. 14 § 6 mom. lagen om försäkringsbolag och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen;

13) beräkningsscheman för relationstalen.

6 §
Noter till resultaträkningen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 3 § 1 mom. 2―4 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna innehålla:

1) premieinkomsten av direkt skade- och livförsäkring specificerad enligt var försäkringsavtalet har slutits på premieinkomst från hemlandet, från övriga EES-stater och från stater utanför EES, och premieinkomsten av återförsäkring specificerad på skadeoch livåterförsäkring;

2) specifikation av de skatter, offentliga avgifter och kreditförluster som har avdragits från premieinkomsten;

3) inom skadeförsäkringen premieinkomst, premieintäkter, ersättningskostnader och driftskostnader före återförsäkrares andel samt återförsäkrares andel och försäkringstekniskt bidrag specificerade enligt försäkringsklassgrupper;

4) inom direkt livförsäkring premieinkomsten specificerad på:

a) premier för individuell livförsäkring och grupplivförsäkring;

b) fortlöpande premier och engångspremier;

c) premier för avtal som inte berättigar till återbäring, premier för avtal som berättigar till återbäring och premier för fondförsäkring;

5) premieinkomst och utbetalda ersättningar inom direkt livförsäkring och lagstadgad pensionsförsäkring specificerade enligt försäkringsgren och så att återköp av väsentlig storlek upptas separat;

6) redogörelse för hur under räkenskapsperioden bestämda tilläggsförmåner inom livförsäkringen (kundförmåner) och tilläggsförmåner inom lagstadgad pensionsförsäkring inverkar på den försäkringstekniska kalkylen;

7) intäkter av placeringsverksamheten specificerade så att intäkterna av placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter och så att intäkterna av fastighetsplaceringar och intäkterna av övriga placeringar specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter från företag inom samma koncern och andra företag. Dessutom upptas återförda nedskrivningar och försäljningsvinster samt fondförsäkringarnas andel av placeringsverksamhetens nettointäkter;

8) specifikation av kostnaderna för placeringsverksamheten på kostnader för fastighetsplaceringar, kostnader för övriga placeringar, räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster. Dessutom upptas räntor till företag inom samma koncern separat;

9) specifikation av kostnader enligt funktion;

10) specifikation av driftskostnader på anskaffningsutgifter för försäkringar, så att provisioner för direktförsäkring, provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring samt övriga anskaffningsutgifter för försäkringar upptas separat, på förändring av aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar, på kostnader för skötsel av försäkringar, på administrationskostnader och på provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring;

11) specifikation av poster som har sammanslagits i resultaträkningsschemat enligt 3 §.

Den specifikation som avses i 11 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

7 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 4 § 1 mom. 1―6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag samt i 21 § i detta beslut skall noterna innehålla:

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde per balansräkningspost. Fastigheter och fastighetsaktier specificeras uppdelade på fastigheter, fastighetsaktier i företag inom samma koncern, fastighetsaktier i ägarintresseföretag och övriga fastighetsaktier. För placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar uppges ursprunglig anskaffningsutgift och gängse värde;

2) specifikation av fastighetsplaceringarnas gängse värde per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering;

3) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde för fastighetsplaceringar i eget bruk;

4) specifikation enligt 2 kap. 4 § 2 mom. bokföringsförordningen av fastighetsplaceringar, placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar;

5) specifikation av den i den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa;

6) specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" enligt säkerhet;

7) specifikation av ett arbetspensionsförsäkringsbolags pensionslånefordringar;

8) specifikation av "Övriga placeringar" under balansräkningsposten "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek;

9) specifikation av balansräkningens huvudgrupp "Fordringar" enligt balansräkningspost på fordringar hos företag inom samma koncern och fordringar hos ägarintresseföretag;

10) uppgift per balansräkningspost om skillnaden mellan återanskaffningspriserna och de aktiverade anskaffningsutgifterna för tillgångar som avses i 10 kap. 4 e § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, om den är väsentlig;

11) specifikation av "Övriga tillgångar" under balansräkningsposten "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek;

12) specifikation av balansräkningsposten "Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar" på skade-, liv- och pensionsförsäkring;

13) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 13 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

8 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 5 § 1 mom. 1 ― 4 och 6 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag samt i 22 § i detta beslut skall noterna innehålla:

1) ett arbetspensionsförsäkringsbolags egna kapital specificerat på andelar som tillhör aktieägarna eller garantiandelsägarna och försäkringstagarna samt, för ett skade-, liveller arbetspensionsförsäkringsbolag, a) en kalkyl över såsom vinst utdelningsbara medel och b) sådana placeringars andel av uppskrivningsfonden som skall hänföras till anläggningstillgångarna;

2) specifikation av premieansvaret till följande delar:

a) De från ett livförsäkringsbolags premieansvar avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar (så kallad zillmering) specificerade på zillmering gällande livförsäkring respektive pensionsförsäkring;

b) De från ett skadeförsäkringsbolags premieansvar (avsättning för ej intjänade premier) avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar, om deras belopp är av väsentlig storlek;

c) Den i premieansvaret ingående avsättningen för kvardröjande risker, om dess storlek är väsentlig;

d) I fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av premieansvaret samt fördelat och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar;

3) specifikation av ersättningsansvaret till följande delar:

a) I det fall att det föreligger väsentlig skillnad mellan det ersättningsansvar som vid årets ingång reserverats för skador som inträffat under tidigare år och de ersättningar för skador från tidigare år som utbetalats under året och det för dessa skador reserverade ersättningsansvaret vid årets slut, uppges skillnaden specificerad enligt försäkringsklassgrupp inom skadeförsäkringen och enligt försäkringsgren inom livförsäkringen.

b) I det fall att skadad egendom som bolaget övertagit i samband med ersättningshandläggning, motgarantier som kvarstannat hos bolaget i samband med kredit- och borgensförsäkringsskador eller ostridiga regressfordringar som ansluter sig till skadorna har avdragits från ersättningsansvaret skall deras belopp uppges, om de är av väsentlig storlek.

c) Den räntesats som använts vid beräkning av ett skadeförsäkringsbolags ansvarsskuld för ersättningar av pensionstyp.

d) I det fall att ett skadeförsäkringsbolag har använt diskontering vid beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp uppges de skadegrupper där diskontering har använts, den genomsnittliga skaderegleringstiden och de räntesatser som använts. Dessutom uppges för ersättningsansvaret och återförsäkrarnas andel ansvarets bruttobelopp före diskontering, diskonteringens belopp och ansvarets nettobelopp;

e) I fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av ersättningsansvaret;

4) specifikation av huvudgruppen "Skulder" i balansräkningen per balansräkningspost på skulder hos företag inom samma koncern och skulder hos ägarintresseföretag;

5) specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 5 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

9 §
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna skall innehålla de säkerheter och ansvarsförbindelser som anges i 2 kap. 7 § bokföringsförordningen. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. bokföringsförordningen föreskrivs om poster av främmande kapital gäller försäkringsteknisk ansvarsskuld, depåskulder inom återförsäkring, övriga skulder och resultatregleringar. Ansvar som grundar sig på försäkringar som försäkringsbolaget har beviljat behandlas inte som ansvarsförbindelse.

10 §
Innehav i andra företag

Noterna skall innehålla följande:

1) i fråga om ett företag inom samma koncern och ett ägarintresseföretag namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet;

2) i fråga om ett annat företag namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och gängse värde, om aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde överstiger 500 000 euro eller aktiernas eller andelarnas gängse värde överstiger en halv procent av det gängse värdet av "Aktier och andelar" i försäkringsbolagets post "Övriga placeringar". En motsvarande specifikation skall också ges av balansräkningsposten "Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar";

3) i fråga om ett företag för vilket försäkringsbolaget har obegränsat ansvar namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet samt uppgift om företagsform.

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten inräknas också en sådan persons innehav som handlar i eget namn men på försäkringsbolagets vägnar.

En uppgift som avses i 1 mom. behöver inte ges, om:

1) försäkringsbolaget eller det företag som är föremål för ägandet orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och grunderna för avvikelsen meddelas; eller

2) uppgiften är av ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

Utöver vad som bestäms i 3 mom. behöver i 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust inte lämnas, om:

1) företaget tas upp som dotter- eller intresseföretag i försäkringsbolagets eller dess moderföretags koncernbokslut; eller

2) försäkringsbolaget innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

11 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna skall innehålla de poster som inräknas i ett skade- och livförsäkringsbolags verksamhetskapital och verksamhetskapitalets minimibelopp samt utjämningsbelopp. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp.

Noterna skall innehålla följande nyckeltal: ett skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp i proportion till fullt belopp, ett skadeförsäkringsbolags solvensförhållande och ett skade- och livförsäkringsbolags solvenskapital i procent av ansvarsskulden. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges solvensnivå, solvensgräns, idealzonens undre gräns och idealzonens övre gräns.

12 §
Noter angående försäkringsbolag som hör till en koncern

Utöver vad som ovan i detta beslut bestäms om noter, skall noterna till resultaträkningen eller balansräkningen för ett försäkringsbolag som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern innehålla:

1) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det största antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas;

2) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det minsta antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas; samt

3) uppgift om var en kopia av de koncernbokslut som avses i 1 och 2 punkten kan erhållas.

Om försäkringsbolagets koncernbokslut inte behöver upprättas med stöd av 10 kap. 11 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag, skall detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut försäkringsbolagets och dotterföretagens bokslut tas in nämnas i en not till försäkringsbolagets resultaträkning eller balansräkning.

4 kap.

Koncernbokslut

13 §
Scheman för koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Koncernresultaträkning skall upprättas med iakttagande av det schema som avses i 3 § och koncernbalansräkning med iakttagande av det schema som avses i 4 §. Dessutom skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 1 kap. 8―11 § bokföringsförordningen, dock med beaktande av 1 kap. 2 § i detta beslut.

14 §
Upptagande av latenta skattefordringar och skatteskulder i koncernbalansräkningen

Den i 6 kap. 11 § bokföringslagen avsedda latenta skattefordringen skall i koncernbalansräkningen tas upp som en särskild post i gruppen fordringar och den latenta skatteskulden i gruppen skulder, om den inte tas upp som en post tillsammans med de latenta skatteskulder eller skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen och som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar.

Den latenta skatteskulden för ackumulerade bokslutsdispositioner skall tas upp som en särskild post i gruppen skulder, om den inte tas upp som en post tillsammans med den i 1 mom. avsedda skatteskulden.

15 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen skall i tillämpliga delar anges de i 2 kap. bokföringsförordningen avsedda uppgifterna om koncernen, dock med beaktande av 2 § i detta beslut. Dessutom skall de uppgifter som avses i 3 kap. i detta beslut, med undantag för 11 §, uppges om koncernen.

16 §
Noter angående upprättande

Utöver de uppgifter som förutsätts i 4 kap. 2 § bokföringsförordningen eller någon annanstans i lag skall en redogörelse för hur uppskrivningarna av aktier och andelar i dotter- och intresseföretag har behandlats i koncernbokslutet ges.

17 §
Övriga noter

Utöver vad som bestäms någon annanstans i lag och i detta beslut skall noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen innehålla de uppgifter som avses i 4 kap. 4 § 1―6 punkten bokföringsförordningen.

5 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

18 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna förtecknas i detalj per grupp de i försäkringsbolagets balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång på sidan "Aktiva" upptagna posterna och likaså kapitallån, försäkringsteknisk ansvarsskuld, avsättningar, depåskulder inom återförsäkring, skulder och resultatregleringar. Balansspecifikationerna av immateriella och materiella tillgångar får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

19 §
Bekräftande

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter skall dateras och skrivas under av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument

Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på två alternativa sätt. De kan tas upp:

1) till lägsta värde enligt 10 kap. 4 c § 1 mom. lagen om försäkringsbolag. Som anskaffningsutgift används den så kallade periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att skillnaden mellan masskuldebrevslånets och andra motsvarande penning och kapitalmarknadsinstruments nominella värde och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets/penning-/kapitalmarknadsinstrumentets löptid. Motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet/penning-/kapitalmarknadsinstrumentet; eller

2) till den i föregående punkt definierade så kallade periodiserade anskaffningsutgiften som nedskrivs endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i räntenivån. Om en gjord nedskrivning visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Val av värderingssätt görs för varje balansräkningspost och det valda värderingssättet iakttas oavbrutet.

21 §
Lån, säkerheter och ansvarsförbindelser till närstående kretsar

I ett skade- och livförsäkringsbolags balansräkning eller i en bilaga till den skall utöver vad som bestäms ovan följande uppgifter ges:

a) de i 10 kap. 8 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda penninglånens sammanlagda belopp samt väsentliga uppgifter om lånevillkoren och återbetalningen, om lånens sammanlagda belopp överstiger 200 000 euro eller även mindre belopp om de motsvarar fem procent av bolagets eget kapital i balansräkningen eller koncernbalansräkningen;

b) de i 10 kap. 8 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda penninglånens sammanlagda belopp samt väsentliga uppgifter om lånevillkoren och återbetalningen, om lånens sammanlagda belopp överstiger 200 000 euro eller även mindre belopp om de motsvarar fem procent av bolagets eget kapital i balansräkningen eller koncernbalansräkningen.

I ett arbetspensionsförsäkringsbolags balansräkning eller i en bilaga till den skall utöver vad som bestäms ovan följande uppgifter ges:

a) de i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) avsedda och till aktieägare eller innehavare av garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag beviljade penninglånens sammanlagda belopp samt väsentliga uppgifter om lånevillkoren och återbetalningen, om lånens sammanlagda belopp överstiger 200 000 euro eller även mindre belopp om de motsvarar fem procent av bolagets eget kapital i balansräkningen eller koncernbalansräkningen;

b) de i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda och till en annan sammanslutning inom samma koncern som arbetspensionsförsäkringsbolaget eller inom en i 5 § 4 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag avsedd grupp med gemensam verksamhet beviljade penninglånens sammanlagda belopp samt väsentliga uppgifter om lånevillkoren och återbetalningen, om lånens sammanlagda belopp överstiger 200 000 euro eller även mindre belopp om de motsvarar fem procent av bolagets eget kapital i balansräkningen eller koncernbalansräkningen;

c) de i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda och till en medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören i arbetspensionsförsäkringsbolaget eller i en annan sammanslutning inom samma koncern som arbetspensionsförsäkringsbolaget eller inom en i 5 § 4 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag avsedd grupp med gemensam verksamhet beviljade penninglånens sammanlagda belopp samt väsentliga uppgifter om lånevillkoren och återbetalningen, om lånens sammanlagda belopp överstiger 200 000 euro eller även mindre belopp om de motsvarar fem procent av bolagets eget kapital i balansräkningen eller koncernbalansräkningen.

De säkerheter som har ställts och de ansvarsförbindelser som har ingåtts för en person eller sammanslutning i försäkringsbolagets närstående kretsar enligt 1 och 2 mom. uppges som en särskild post bland de säkerheter och ansvarsförbindelser som avses i 2 kap. 7 § bokföringsförordningen.

22 §
Kapitallån

Beträffande kapitallån som avses i 1 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag och 5 kap. lagen om aktiebolag (734/1978) uppges borgenär, kapitallånets belopp, huvudsakliga lånevillkor och icke kostnadsförd ränta eller annan gottgörelse som enligt avtal skall betalas för lånet. Om kapitallånet är föremål för offentlig handel, skall detta nämnas och då behöver borgenärerna inte uppges.

Ikraftträdelse- och övergångs- bestämmelser
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 december 1999.

Detta beslut tillämpas första gången på ett försäkringsbolags bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter. Beslutet får dock tillämpas under den räkenskapsperiod som pågår eller börjar efter beslutets ikraftträdande.

Med detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter Dnr 58/021/97 av den 22.12.1997 med senare gjorda ändringar, till de delar föreskrifterna berör försäkringsbolagets och dess koncerns resultaträknings- och balansräkningsscheman, noter till resultaträkningen och balansräkningen och uppgifter som skall meddelas i verksamhetsberättelsen.

Helsingfors den 29 december 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Biträdande avdelningshef
Jorma Heikkilä

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.