1314/1999

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1999

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2000

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari och februari 2000 skall förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocenter som var i kraft den 31 december 1999 eller enligt de innehållningsprocenter som skattebyrån bestämt för år 2000. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp skall man inte ta i beaktande under år 1999 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 mars eller senare under år 2000 tillämpas de innehållningsprocenter som fastställts för år 2000. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.3.2000 eller senare skall man inte ta i beaktande i januari och februari 2000 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger med ökande inkomster (s.k. graderat skattekort), skall löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari och februari 2000 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.3.2000 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

1) på lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd;

2) på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;

3) samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om inte förskottsinnehållningens belopp bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 15 december 1999

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Päivi Lilja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.