1313/1999

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 5 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland av den 5 juni 1995 och

tillfogat beslut nya 6 a, 6 b och 6 c § enligt följande:

5 §

Dessutom har de skadeförsäkringsbolag, som enligt sin koncession har rätt att bedriva skadeförsäkringsverksamhet i enlighet med 1 § 1 punkten och vilka har gjort en anmälan om att påbörja verksamhet som avses i lag om olycksfallsförsäkring (608/1948) 29 § 1 mom., rätt att bedriva försäkringsverksamhet som avses i lag om olycksfallsförsäkring.

6 a §

Ett avtal där rätten till återköp är begränsad till vid oförutsedda tidpunkter uppkomna situationer och enligt vilket försäkringsbolaget har skyldighet att betala förmånstagaren pension under minst två år, med regelbundna högst ett halvårs mellanrum, kan alltid anses som en pensionsförsäkring tillhörande livförsäkringsklasserna 1 eller 3, om inte avtalet innehåller ett gällande dödsfallsskydd som är premiesatt enligt motsvarande dödlighetsgrunder. Om avtalet innefattar ovan avsett gällande dödsfallsskydd, kan avtalet anses tillhöra klasserna 1 eller 3, såframt åtminstone ett av följande villkor uppfylls:

1) det livförsäkringsskydd som förändras med totalbeloppet av försäkringens sparmoment eller kapitalvärdet av familjepensionsskyddet uppgår under pensionstiden till högst 80 % av försäkringens sparbelopp vid respektive tidpunkt;

2) under varje tidsperiod av pensionstiden, då livförsäkringsskyddet eller familjepensionsskyddet inte förändras, finns en tidpunkt då detta skydd, eller för familjepensionsskyddets del skyddets kapitalvärde, utgör högst 80 % av försäkringens dåvarande sparbelopp. En förändring som beror på indexvillkor betraktas inte som en förändring i skyddet.

6 b §

Ett avtal kan anses som en kapitalförsäkring tillhörande livförsäkringsklasserna 1 eller 3 om det uppfyller minst ett av följande villkor:

1) risksummans egenvärde är vid varje tidpunkt under avtalstiden minst 5 % av försäkringens sparbelopp;

2) risksummans egenvärde är vid varje tidpunkt under avtalstiden minst 5 % av alla premier som sammanlagt betalats vid denna tidpunkt;

3) under varje tidsperiod av avtalstiden, då försäkringsskyddet för den försäkrade risken inte förändras, finns en tidpunkt, då risksummans egenvärde är minst 5 % av försäkringens sparbelopp vid denna tidpunkt. En förändring i sparsumman som beror på indexvillkor betraktas inte som en förändring;

4) en försäkringspremie, som beräknats enligt vedertagna grunder och metoder med undantag för att sannolikheten för att tidsmässigt oförutsedda, i avtalet avsedda händelser skall inträffa har antagits vara noll under en lämpligt vald tidsperiod, avviker från en försäkringspremie på normala grunder med minst 3 %.

6 c §

Ett sådant avtal, där förmånerna bestäms såsom i 6 a § definierade pensionsförsäkring och där återköpsrätten inte är begränsad i 6 a § beskrivet sätt, kan anses tillhöra klasserna 1 eller 3 om det uppfyller villkoret i 6 b § 4 punkten.

Ett avtal som slutits innan 1 september 1995 och som uppfyller de vid avtalstidpunkten gällande livrörsäkringsavtalsvillkoren kan anses tillhöra livförsäkringsklass 1. Avtal som i övrigt till sitt innehåll hör till livförsäkringsklasserna 1 eller 3, men som inte uppfyller villkor i 6 a―6 c §, anses tillhöra livförsäkringsklass 6.


Detta beslut träder i kraft den 31 december 1999.

Helsingfors den 23 december 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Biträdande avdelningshef
Jorma Heikkilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.