1311/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om ändring av förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 30 december 1993 med stadgar för trafikförsäkringscentralen (1627/1993) 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 311/1999,

ändras 9 § 2 mom., mellanrubriken före 16 § som upphävs, 21 § 2 mom. samt 26 § 2 mom., av dessa lagrum 9 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 455/1995 och 21 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1524/1995, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda förordning 455/1995, en ny 1 a-punkt som följer:

2 §

Trafikförsäkringscentralen skall


1 a) bevilja ägare av motorfordon i 15 § 4 mom. trafikförsäkringslagen avsedd trafikförsäkring,


9 §

Vid mötet har varje medlemsbolag en röst. Dessutom har medlemmarna sammanlagt 1000 röster som fördelas mellan bolagen i förhållande till den senast kända premieintäkt som under ett kalenderår influtit av deras trafikförsäkringsrörelse i Finland. Ett bolag får vid mötet rösta med högst en tredjedel av det röstetal som är företrätt vid mötet. När detta moment tillämpas betraktas ett bolag som är etablerat i flera stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämte dess filialer som ett enda bolag.


Underställning
17 §

21 §

De avgifter som uppbärs för ersättningsutgifterna och för trafikförsäkringscentralens övriga utgifter fördelas mellan medlemsbolagen i förhållande till deras premieintäkter av trafikförsäkringen i Finland.

26 §

Ett bolag som har utträtt ur trafikförsäkringscentralen är, utöver vad som föreskrivs nedan, skyldigt att till centralen betala de avgifter som avses i 21 § fram till den tidpunkt då det utträdde. Har bolaget i förskott betalat mera än den slutliga avgiften, skall trafikförsäkringscentalen utan dröjsmål till det bolag som utträtt återbära den andel som betalats för mycket.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.