1309/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

På föredragning av omsorgsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till socialoch hälsovårdsministeriets verksamhetsområde,

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 3 § 5 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 8 a och 8 b §, 9 § 1, 2 och 6 mom., 12 §, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. och 23 §,

av dessa lagrum 3 § 5 mom., 7 § 1 mom och 13 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1648/1992, 8 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 290/1997, 8 a och 8 b § samt 9 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning 772/1998, 12 § sådan den lyder i förordning 290/1997 och 772/1998, 14 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1386/1993 samt 23 § sådan den lyder i förordning 1335/1994, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1648/1992, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., samt till förordningen ett nytt 5 a kap. som följer:

3 §
Service i hemmet

För tillfällig hemservice kan uppbäras en skälig avgift som kommunen bestämmer. I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 60 mark uppbäras för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 35 mark för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte uppbäras någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.

För specialiserad sjukvård som ges i klientens hem kan uppbäras en avgift enligt 8 §. För vård som ges i serie får dock uppbäras högst en avgift enligt 11 §.


7 §
Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

För läkartjänster inom öppenvården vid hälsovårdscentral kan i enlighet med vad huvudmannen för hälsovårdscentralen beslutar uppbäras avgift som följer:

1) en årsavgift på högst 120 mark som gäller 12 månader från betalningsdagen vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalts; om klienten inte har betalt årsavgift uppbärs hos honom en besöksavgift på högst 60 mark oberoende av antalet besök, eller

2) en besöksavgift på högst 60 mark; avgiften får dock uppbäras endast för de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.


8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos en person som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan uppbäras högst 120 mark per besök. I samband med den jour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset kan samma avgift uppbäras vardagar mellan klockan 22.00 och 7.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos alla som har fyllt 15 år.


8 a §
Dagkirurgi

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § uppbäras högst 400 mk.

8 b §
Laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar

För laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar som görs efter remiss från privatläkare och till vilka inte ansluter sig andra undersökningar eller behandlingsåtgärder kan uppbäras högst en avgift som motsvarar kostnaderna för produktion av servicen.

9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan uppbäras en grundavgift på högst 35 mark per besök. För vård som ges av en specialtandläkare kan dock i grundavgift uppbäras högst 70 mark per besök.

Utöver grundavgiften enligt 1 mom. kan för undersöknings- och behandlingsåtgärder uppbäras högst följande avgifter:

1) Undersökningar
a) undersökningar som hänför sig till åtgärdsområdet 0 i bilaga till den gällande sjukförsäkringsersättningstaxan, per besök 30 mk
b) röntgenundersökningar per tandbild 30 mk
c) röntgenfotografering av käkarna och hela tandgården 60 mk
2) Profylaktisk behandling
a) behandling som hänför sig till åtgärdsområdet 1 i bilaga till den gällande sjukförsäkringsersättningstaxan, för profylaktisk behandling och hälsofostran, per besök 30 mk
b) högst 30 minuters basvård av tänder och stödjevävnader 60 mk
c) över 30 minuters basvård av tänder och stödjevävnader 125 mk
3) Vård av sjukdomar med undantag av nedan angivna protetiska åtgärder
a) för åtgärder enligt grupperna i bilaga E till den gällande sjukförsäkringsersättningstaxan:
sf-kod avgift
0 ― 299 30 mk
300 ― 499 60 mk
500 ― 799 125 mk
800 ― 1 099 180 mk
1 100 ― 1 299 250 mk
4) Protetiska åtgärder
a) vård av protes:
med grundering 180 mk
reparation 125 mk
b) protes med akryldelar och hel- protes 600 mk
c) kronor och bryggor per tand 600 mk
d) skeletterad protes 730 mk

Avgifter som anges i 1―4 mom. får inte uppbäras hos personer som inte har fyllt 19 år. Hos den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller som har ett i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg om deltagande i minröjning enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen, får avgift inte uppbäras för tandkontroll, profylaktisk behandling eller kliniskt arbete som hör till protetik.

12 §
Kortvarig anstaltsvård

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan i grundavgift uppbäras högst 150 mark per vårdperiod för vård och uppehälle, om vårdperioden består av minst 3 vårddagar. Grundavgift får dock inte uppbäras hos den som vårdas på en psykiatrisk verksamhetsenhet eller en verksamhetsenhet för missbrukarvård. För vård och uppehälle kan hos den som vårdas på en psykiatrisk verksamhetsenhet uppbäras högst 70 mark per vårddag och i annan kortvarig anstaltsvård högst 135 mark per vårddag. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte uppbäras hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller uppbäras för observationstid enligt 9 § mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i 8 § mentalvårdslagen.

Per kalenderdygn får uppbäras vårddagsavgift endast en gång. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte uppbära avgift för den dag då klienten flyttas.

Om en klient tas in för anstaltsvård inom loppet av 12 dygn från den tidpunkt då den föregående vårdperioden avslutades, får hos honom inte uppbäras grundavgift för den nya vårdperiod som inleds.

13 §
Avgifter för dag- och nattvård

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne uppbäras högst 67 mark per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.


14 §
Avgifter för rehabilitering

För rehabilitering som avses i 3 § 2 mom. 6 punkten förordningen om medicinsk rehabilitering (1015/1991) och som ges handikappade i form av anstaltsvård eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan uppbäras högst 50 mark per vårddag.


23 §
Avgift för läkarintyg

För intyg och utlåtande som ges av läkare och tandläkare kan uppbäras högst 150 mark, enligt typen av intyg och utlåtande. Avgift får inte uppbäras för intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som insamlats i samband med skol- och studenthälsovården (friskintyg för ungdomar).

5 a kap.

Avgiftstak inom hälso- och sjukvården

26 a §
Avgiftstak

Vid uträkning av avgiftstaket enligt 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården beaktas inte

1) avgifter som ersätts med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), trafikförsäkringslagen (279/1959) eller patientskadelagen (585/1986) eller avgifter för vård som ersätts med stöd av en motsvarande tidigare lag,

2) avgifter för vilkas betalning klienten har fått utkomststöd,

3) avgifter som uppbärs av dem som avses ovan i 24 §.

För tjänster som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten kan uppbäras en i förordningen fastställd avgift fastän beloppet av de avgifter som klienten betalt överskrider avgiftstaket.

När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård uppbäras högst 70 mark per vårddag.

26 b §
Uppföljning av avgifter

Klienten skall visa att det avgiftstak som avses i 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har överskridits. Klienten skall ges ett uppföljningskort med hjälp av vilket avgifterna följs upp. När avgiftstaket har överskridits skall ett intyg om detta ufärdas för klienten. Intyget kan utfärdas av sådan verksamhetsenhet i kommunen eller samkommunen som tillhandahåller tjänster som omfattas av avgiftstaket. För att få intyget skall klienten vid behov visa upp verifikationer i original på avgifter som betalts för tjänster som tillhandahållits klienten själv eller minderåriga barn som klienten försörjer.

Hälsovårdscentralen kan för uppföljning av när avgiftstaket nås föra register över de klientavgifter som en klient har betalt. I registret får antecknas endast klientens identifikationsuppgifter, vårdplatser samt fastställda och betalda avgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.