1301/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) 4 § 1 mom. 1 punkten samt

fogas temporärt till 4 § en ny 1 a-punkt som följer:

4 §

Då arbetskraftskostnader som hänför sig till ett i handelsfartygsförteckningen infört fartyg i överensstämmelse med avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i detta moment, möjliggör verksamhet i internationell trafik, beviljas till den finska sammanslutning som äger fartyget och bedriver rederiverksamhet med det, av statens medel i stöd

1) ett belopp som motsvarar den förskottsinnehållning som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare erhållit från ett fartyg som är infört i handelsfartygsförteckningen och den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalat för inkomsten,

1 a) 40 procent av ett 2000 uppkommande, mot arbetsgivarens sjömanspensionsförsäkringspremie svarande belopp,Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning. Lagen tillämpas på det stöd som motsvarar arbetsgivarens sjömanspensionsförsäkringspremie för 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 173/1999
TrUB 5/1999
RSv 133/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.