1282/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning Om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 48 b § 1 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 1323/1997:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

2) reglerade marknader i en EES-stat en fondbörs som står under offentlig tillsyn i en EES-stat samt andra sådana i en EES-stat fungerande system för omsättning som enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter likställs med en sådan fondbörs;

3) OECD-stat en stat som är medlem av organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD);

4) reglerade marknader i en OECD-stat en fondbörs som står under offentlig tillsyn i en OECD-stat samt andra sådana i en OECD-stat fungerande system för omsättning som enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter likställs med en sådan fondbörs;

5) skuldförbindelse en låne- eller annan fordran som har sin grund i skuldförbindelse samt andra penning- och kapitalmarknadsinstrument, dock inte masskuldebrevslån, aktier, andelar, derivatavtal eller sådana förbindelser som har en sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser;

6) kortfristig skuldförbindelse en i 5 punkten avsedd skuldförbindelse vars återbetalningstid är högst ett år;

7) skuldförbindelse och masskuldebrevslån i euro en sådan skuldförbindelse och ett sådant masskuldebrevslån där valutan är euro; samt med

8) fastighetssammanslutning en sammanslutning med huvudsakligt syfte att äga fastigheter och byggnader samt aktier och andelar i fastighetsbolag i en EES- eller OECD-stat, eller en sammanslutning som har sådana rättigheter i fast egendom eller till vattenkraft i en EES- eller OECD-stat som avses i 46 § 5 mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser (1774/1995).

2 §
Indelningen av placeringar i grupper

För beräkningen av den solvensgräns som avses i 48 b § 1 mom. Lagen om pensionsstiftelser skall de placeringar som en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning har, indelas i grupper enligt följande, frånsett poster som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer av skärskilda skäl:

Grupp I

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären är pensionsstiftelsens arbetsgivare i enlighet med 5 § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser;

2) kortfristiga skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en OECD-stat, landskapet Åland, en internationell organisation med åtminstone en OECD-stat som medlem, en i en OECD-stat belägen kommun, samfund eller något annat med dessa jämställbart regionalt offentligt samfund som har rätt att uppbära skatt eller vars medlemmar har en sådan rätt; samt

3) kortfristiga skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller ett försäkringsbolag, som erhållit koncession i en OECD-stat och står under offentlig tillsyn eller en annan sammanslutning som Försäkringsinspektionen jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag av ovan nämnd art;

Grupp II

1) masskuldebrevslån i euro i vilka gäldenären eller borgensmannen är en OECD-stat eller en annan i grupp I punkt 2 nämnd sammanslutning;

2) masskuldebrevslån i euro i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller en annan i grupp I punkt 3 nämnd sammanslutning som erhållit koncession i en OECD-stat och står under offentlig tillsyn;

3) skuldförbindelser i euro i vilka gäldenären eller borgensmannen är en OECD-stat eller en annan i grupp I punkt 2 nämnd sammanslutning;

4) skuldförbindelser i euro i vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som undertecknats av en OECD-stat eller en annan i grupp I punkt 2 nämnd sammanslutning;

5) skuldförbindelser i euro i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller en annan i grupp I punkt 3 nämnd sammanslutning som erhållit koncession i en OECD-stat och står under offentlig tillsyn;

6) bostäder som finansierats med lån av staten med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/1966), lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979) eller aravalagen (1189/1993); samt

7) fordringar hos clearingsammanslutningar, optionsföretag, fondbörser eller värdepapperscentraler som erhållit koncession i en OECD-stat och står under offentlig tillsyn;

Grupp III

1) masskuldebrevslån i euro i vilka gäldenären är ett aktiebolag vars aktier omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat;

2) masskuldebrevslån i euro som omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat;

3) masskuldebrevslån i vilka gäldenären eller borgensmannen är en OECD-stat eller en annan i grupp I punkt 2 nämnd sammanslutning, frånsett masskuldebrevslån i euro som avses i grupp II punkt 1;

4) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en OECD-stat eller en annan i grupp I punkt 2 nämnd sammanslutning, frånsett sådana skuldförbindelser i euro som avses i grupp II punkt 3;

5) kortfristiga skuldförbindelser i vilka gäldenären är ett aktiebolag vars aktier omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat; samt

6) kortfristiga skuldförbindelser som omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat, frånsett kortfristiga skuldförbindelser som avses i grupp I punkterna 2 och 3;

Grupp IV

1) huvudsakligen för boende avsedda fastigheter och byggnader samt aktier och andelar i sådana fastighetssammanslutningar i en EES-stat som till största delen är avsedda för boende, frånsett bostäder som avses i grupp II punkt 6;

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är ett i punkt 1 i denna grupp avsett bostadsaktiebolag vars aktiemajoritet innehas av ifrågavarande B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning;

3) rättighet till vattenkraft som utnyttjas av ett vattenkraftverk som ligger i en EES-stat, förutsatt att inteckning har fastställts som säkerhet för rätten att använda vattenkraft, samt vattenkraftverkets fastigheter, byggnader och rättigheter i fast egendom;

4) skogsbruksområden och andra obebyggda jordområden i en EES-stat;

5) masskuldebrevslån i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller en annan i grupp I punkt 3 nämnd sammanslutning som erhållit koncession i en OECD-stat och står under offentlig tillsyn, frånsett sådana masskuldebrevslån i euro som avses i grupp II punkt 2;

6) masskuldebrevslån i vilka gäldenären är ett aktiebolag vars aktier omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat, frånsett sådana masskuldebrevslån i euro som avses i grupp III punkt 1;

7) masskuldebrevslån som omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat, frånsett sådana masskuldebrevslån i euro som avses i grupp III punkt 2;

8) skuldförbindelser i vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som undertecknats av en OECD-stat eller en annan i grupp I punkt 2 nämnd sammanslutning, frånsett sådana skuldförbindelser i euro som avses i grupp II punkt 4;

9) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller en annan i grupp I punkt 3 nämnd sammanslutning som erhållit koncession i en OECD-stat och står under offentlig tillsyn, frånsett sådana skuldförbindelser i euro som avses i grupp II punkt 5;

10) skuldförbindelser i vilka gäldenären är ett aktiebolag vars aktier omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat;

11) skuldförbindelser i vilka säkerheten utgörs av aktier som omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat; samt

12) skuldförbindelser i vilka säkerheten utgörs av egendom som avses i punkt 1, 3 och 4 i denna grupp eller i grupp V punkt 1;

Grupp V

1) andra fastigheter och byggnader samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar i en EES-stat än de som avses i grupp II eller IV; samt

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en i punkt 1 i denna grupp avsedd fastighetssammanslutning där majoriteten av aktierna eller andelarna innehas av ifrågavarande B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning;

Grupp VI

Aktier och andelar i aktiebolag och sammanslutningar med hemort i en OECD-stat, förutsatt att dessa aktier och andelar omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat, samt värdepapper som ger rätt till sådana aktier och andelar;

Grupp VII

Andra placeringar än de som avses i grupperna I-VI.

3 §
Solvensgräns

Solvensgränsen för en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelning beräknas genom att pensionsansvar multipliceras med det värde som fås genom följande formel:

Värdena av parametrarna a, b och c är följande: a = 1,98, b = 1,08 och c = 0,90.

I formeln bestäms värdena av parametrarna mi, si och rij enligt indelningen av placeringar i grupper som följer:

mi si rij
Grupp I 0,1 1,0 1 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Grupp II 0,6 3,5 -0,1 1 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,1
Grupp III 0,6 4,4 -0,2 0,4 1 -0,1 -0,1 0,1 0,1
Grupp IV 3,7 8,2 0,0 -0,1 -0,1 1 0,7 0,3 0,3
Grupp V 3,7 15,0 0,0 -0,1 -0,1 0,7 1 0,3 0,3
Grupp VI 6,2 21,4 -0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 1 0,7
Grupp VII 6,2 29,9 -0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1

I formeln är storheten βi den andel som placeringar som hör till respektive placeringsgrupp i utgör av de sammanlagda placeringar som avses i denna förordning. Placeringarna värderas till gängse värde enligt grunder som bestäms av Försäkringsinspektionen, om inte social- och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat.

Till pensionsansvar som avses i 1 mon. Räknas pensionsansvar för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) samt andra av social- och hälsovårdministeriet bestämda med pensionsansvaret jämställbara poster, och från detta avdras det tilläggsförsäkringsansvar som nämns i 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om pensionsstiftelser samt andra poster som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens särskilda karaktär.

4 §
Bemyndigande att meddela föreskrifter och beviljande av undantagslov i fråga om hänförande av placeringar till andra grupper

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl på ansökan ge en pensionsstiftelse tillstånd att under en viss tid hänföra en placering till en annan i 2 § avsedd grupp.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringarna och deras indelning i olika grupper samt om verkställigheten av denna förordning i övrigt.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1997 om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1327/1997) jämte ändringar.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.