1280/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 30 december 1996 om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1293/1996) som följer:


Utan hinder av vad som bestäms i 12 a § 5 mom. kan sådana intäkter av placeringar som motsvarar skillnaden mellan beräkningsräntan och den ränta som används vid beräkningen av ansvarsskulden eller pensionsansvaret helt eller delvis 1997―1999 användas för överföringar till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 14 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag eller till det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom. lagen om försäkringskassor eller till den del av pensionsansvaret som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om pensionsstiftelser. Till den del som motsvarar överföringen får arbetspensionsförsäkringsbolaget inte 2000―2005 göra överföringar från det ofördelade till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret och försäkringskassan eller pensionsstiftelsen inte nedsätta nämnda ansvarsdel för en sänkning av försäkringspremierna eller understödsavgifterna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 143/1999
ShUB 20/1999
RSv 102/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.