1278/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 1 och 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 1 § 1 och 2 mom. samt 16 § 2 mom., av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 613/1978 och 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 957/1972, som följer:

1 §

En arbetsgivare är skyldig att till folkpensionsanstalten som arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betala 1,5 procent av beloppet av de förskottsuppbörd underkastade löner han utbetalt under en kalendermånad.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift, om vilken bestäms i folkpensionslagen, betalas som arbetsgivares socialskyddsavgift i enlighet med vad som bestäms i denna lag.


16 §

Genom förordning utfärdas bestämmelser om hur stor del av de av arbetsgivare betalda socialskyddsavgifterna som skall anses utgöra arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/1999
ShUB 21/1999
RSV 108/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.