1276/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om ändring av folkpensionslagen (1491/1995) 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen, sådant det lyder i lag 913/1998, som följer:


Basdel och tilläggsdel som har börjat innan denna lag trädde i kraft betalas enligt den lag som gällde vid ikraftträdandet. Om pensionen inte omfattar tilläggsdel, är basdelens fulla belopp 2 316 mark om året från och med den 1 januari 1996 eller från den tidpunkt då tilläggsdelen upphör. Detta pensionsbelopp minskas med 20 procent den 1 februari 1997 och den 1 februari 1998. Pensionen minskas vidare med 17,3 procent från och med den 1 januari 1999, med 20 procent från och med den 1 mars 2000 och den 1 januari 2001 samt med 2,7 procent från och med den 1 januari 2002. Statsrådet kan sänka ovan nämnda minskning för sådana pensionstagare hos vilka nettobeloppet av den beräknade totala pensionen skulle minska på grund av att de indexförhöjningar som fastställts med stöd av 9 § lagen om pension för arbetstagare och lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna sammanlagt blir mindre än beloppet av den årliga minskning av folkpensionen som avses i detta moment. På motsvarande sätt kan statsrådet höja minskningen i fråga. Procentbeloppet uträknas 1997―2002 på ovan nämnda 2 316 mark med beaktande av folkpensionernas indexbundenhet. På ovan nämnda sätt förfars även då en pension som beviljats för viss tid och som börjat före ikraftträdandet av denna lag förlängs eller arbetslöshetspension ändras till invaliditetspension eller arbetslöshets- eller invaliditetspension ändras till ålderdomspension. Ett skriftligt beslut om ändring av basdelen så att den från och med den 1 januari 1996 börjar överensstämma med denna ikraftträdelsebestämmelse ges endast på begäran.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 78/1999
ShUB 22/1999
RSv 114/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.