1271/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 22 a § 10 mom. och 31 a § 4 mom., sådana de lyder i lag 1487/1995, och

ändras 20 § 1 mom. 2 punkten c-underpunkten, det inledande stycket i 22 a § 1 mom., 22 c § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten, 25 a § 1 och 2 mom., 26 § 2 mom., 31 a § 3 mom. samt 39 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 1 mom. 2 punkten c-underpunkten i lag 837/1998, det inledande stycket i 22 a § 1 mom. i lag 564/1993, 22 c § 1 mom. i sistnämnda lag och i lag 1548/1993, 22 c § 2 mom. 2 punkten och 31 a § 3 mom. i lag 53/1985, 25 a § 1 och 2 mom. samt 26 § 2 mom. i lag 979/1996 samt 39 § 1 mom. i lag 214/1991, samt

fogas till 22 c §, sådan den lyder i nämnda lagar 53/1985, 564 och 1548/1993, ett nytt 3 mom., som följer:

20 §

I folkpension betalas


2) invaliditetspension:


c) i de fall som avses i 22 a § i form av individuell förtidspension till en person som har fyllt 60 men inte 65 år, eller


22 a §

Utan hinder av 22 § har en försäkrad som fyllt 60 år rätt till invaliditetspension i form av individuell förtidspension, om hans arbetsförmåga, med beaktande av sjukdom, lyte eller skada, faktorer förknippade med åldrandet, lång tid i yrket, ett för honom påfrestande och slitsamt arbete samt arbetsförhållandena, varaktigt har nedgått i sådan grad att det inte skäligen kan förutsättas att han skall fortsätta med sitt förvärvsarbete. Ett villkor för pension är dessutom att den försäkrade antingen har upphört med förvärvsarbete eller att hans förvärvsinkomst per månad kan uppskattas understiga det belopp som tillämpas enligt 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare. Arbetet skall ha upphört eller förvärvsinkomsten ha nedgått tidigast 360 dagar före begynnelsetidpunkten för den arbetsoförmåga som berättigar till individuell förtidspension eller partiell pension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare. Härvid beaktas inte de dagar då den försäkrade


22 c §

Berättigad till arbetslöshetspension enligt 20 § 1 mom. 3 punkten är en långvarigt arbetslös försäkrad, förutsatt att

1) han uppfyller de villkor beträffande tiden i arbete som gäller arbetslöshetspension och om vilka föreskrivs i de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller i någon annan motsvarande lag,

2) han företer ett av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten utfärdat intyg över att han enligt 26 § 1 och 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte längre har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och att

3) han företer ett av arbetskraftsbyrån utfärdat intyg över att han där är arbetslös arbetssökande och att han inte kan anvisas sådant arbete som han inte kan vägra att ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetslöshetspension beviljas tills vidare. Arbetslöshetspension utbetalas dock inte


2) för kalendermånad under vilken pensionstagaren är i förvärvsarbete och förtjänar minst dubbelt så mycket per månad som det belopp som tillämpas enligt 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare; inte heller


Arbetslöshetspension utbetalas från ingången av den månad som följer efter den månad under vilken personen uppfyller de villkor för pension som avses i 1 mom. Om han har fått det intyg av arbetskraftsbyrån som avses i 1 mom. 3 punkten senare än en månad efter utfärdandet av det intyg över arbetslöshetsdagpenning som avses i 1 mom. 2 punkten, börjar pensionen från ingången av den månad som följer efter att intyget från arbetskraftsbyrån utfärdades. Pension betalas dock inte utan särskilda skäl retroaktivt för längre tid än sex månader före ansökan.

25 a §

Börjar ålderdomspensionen senare än vid ingången av månaden efter den då personen fyller 65 år, höjs den med 0,6 procent för varje månad varmed begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp. Härvid beaktas dock inte månader för vilka personen inte har haft rätt till folkpension.

Beviljas folkpension i form av förtida ålderdomspension, minskas den med 0,4 procent för varje månad varmed utbetalningen av pensionen tidigareläggs i förhållande till ingången av den månad som följer på den då personen fyller 65 år.


26 §

Då folkpension fastställs, beaktas likväl inte barntillägg eller rehabiliteringstillägg till sådan pension som betalas enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare och inte heller, då den försäkrade fyllt 65 år den 1 januari 1980 eller därefter, i 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd eller motsvarande pensionsförhöjning som grundar sig på tiden efter uppnådd 65 års ålder. Sådan minskning som avses i 5 a § 2 mom. i den nämnda lagen eller minskning som motsvarar den beaktas dock såsom inkomst.


31 a §

Avbruten arbetslöshetspension börjar på ansökan utbetalas på nytt räknat från den tidpunkt då den försäkrade har rätt till pension, dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader före ansökningen eller för den kalendermånad som omedelbart följer efter vägran som avses i 22 c § 2 mom. 3 punkten. Till ansökan skall fogas ett i 22 c § 1 mom. 3 punkten avsett intyg av arbetskraftsbyrån. Har ansökan om att en avbruten pension skall börja utbetalas på nytt likväl inte gjorts inom ett år, anses pensionen utan särskilt beslut ha upphört vid tidpunkten för avbrottet.

39 §

Pension utbetalas från ingången av månaden efter den under vilken rätten till pensionen uppkom, likväl inte utan särskild orsak för längre tid än ett år före pensionsansökan. På samma sätt förfars vid utbetalning av en del eller en förhöjning av pensionen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Utan hinder av vad som bestäms i 20 och 22 a § i denna lag om den lägsta åldersgränsen för individuell förtidspension bibehåller personer som är födda 1943 eller tidigare sin rätt till individuell förtidspension när de fyllt 58 år.

Om en person innan denna lag träder i kraft inte har haft rätt till arbetslöshetspension på grund av att han inte har uppfyllt villkoret i den 22 c § 1 mom. 1 punkt som gäller vid ikraftträdandet, beviljas pensionen på ansökan räknat från ingången av den månad som följer efter ansökan, dock tidigast från ikraftträdandet. Görs ansökan inom en månad efter att denna lag har trätt i kraft, beviljas arbetslöshetspension från ikraftträdandet.

Denna lags 25 a § 1 och 2 mom. tillämpas på pensioner som börjar den 1 januari 2000 eller därefter. Om personen har fyllt 65 år innan denna lag träder i kraft, tillämpas 25 a § 1 mom. folkpensionslagen, sådant det lyder när denna lag träder i kraft, på tiden före ikraftträdandet.

När 26 § 2 mom. i denna lag tillämpas betraktas också en minskning enligt det 5 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare som gäller när denna lag träder i kraft, eller en motsvarande minskning, som inkomst.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/1999
ShUB 23/1999
RSv 126/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hålsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.