1270/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av lagen om förbättrande av sysselsättningsförutsättningarna för 55 år fyllda arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 18 juni 1998 om förbättrande av sysselsättningsförutsättningarna för 55 år fyllda arbetslösa (455/1998) 3 § 3 mom., samt

ändras 1 § 1 mom. 4 punkten, 2 § och 3 § 1 mom. som följer:

1 §

Utan hinder av 6 a och 6 b § lagen om pension för arbetstagare (395/1961), 7 och 7 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), 12 a och 12 b § lagen om sjömanspensioner (72/1956) och 5 a och 5 b § lagen om statens pensioner (280/1966) samt 4 § 4―8 mom. och 4 a § i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga räknas återstående tid inte såsom till pension berättigande på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande som har fortgått högst tio månader, om


4) det arbets- eller tjänsteförhållande enligt 1 punkten som har fortgått högst tio månader har börjat efter den arbetslöshetstid som avses i 3 punkten; dessutom förutsätts att arbetsförhållandet har upphört tidigast efter den 30 juni 1998.


2 §

Rätten till återstående tid enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. eller enligt pensionsstadgan fastställs när ett arbets- eller tjänsteförhållande som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten börjar. När pensionen räknas ut beaktas dock som återstående tid den tid som återstår från pensionsfallet till uppnådd ålder för ålderspension eller motsvarande förtjänst.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter att lagen har trätt i kraft.

RP 93/1999
ShUB 23/1999
RSv 126/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.