1249/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av lagen om advokater

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 december 1958 om advokater (496/1958) 2 § 1 mom., 4 § 2 mom., 6 a § 2 mom., 8 §, 9 § 2 mom. och 10 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 197/1992, 4 § 2 mom. och 6 a § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 197/1992 samt 9 § 2 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag 31/1993, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 31/1993 och i lag 458/1999, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen en ny 5 b §, varvid den nuvarande 5 b § blir 5 c §, till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 197/1992, ett nytt 5 mom. samt till 9 §, sådan den lyder i nämnda lagar 31/1993 och 458/1999, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

I advokatföreningens stadgar skall uppges

1) föreningens namn,

2) den kommun i landet som är föreningens hemort,

3) föreningens syfte,

4) vilka avgifter en medlem är skyldig att betala och hur de fastställs,

5) hur föreningens styrelse sammansätts och för hur lång tid den väljs,

6) när föreningens räkenskaper avslutas och hur granskningen av dem och av förvaltningen verkställs,

7) på vilket sätt delegationen väljs och hur dess verksamhet i övrigt ordnas samt när ordinarie delegationsmöte hålls och, om flera ordinarie möten skall hållas, vilka ärenden som skall behandlas vid vart och ett av dem,

8) på vilket sätt meddelanden delges föreningens medlemmar,

9) hur de tillsynsbefogenheter och disciplinära befogenheter som innehas av föreningens styrelse och disciplinnämnden och som riktar sig mot föreningens medlemmar regleras,

10) hur den, som inte hör till föreningen, skall ges rätt att genom skiljemannaförfarande avgöra en mellan personen i fråga och en föreningsmedlem eller det bolag för vars räkning denna har handlat uppkommen tvist som gäller eller ansluter sig till medlemmens verksamhet som advokat, samt

11) hur föreningens tillgångar skall användas, om föreningen upplöser sig eller upplöses.


3 §

Som advokat kan, utan hinder av 1 mom. 2 punkten och 2 mom., även godkännas en i 1 mom. avsedd person som i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen har yrkesbehörighet för advokatverksamhet. I de fall som anges i detta moment förutsätter godkännandet som advokat att sökanden i tre års tid har varit registrerad i det i 5 b § 1 mom. avsedda EU-registret som förs av advokatföreningen och, på det sätt som närmare bestäms i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/1959), visar att han eller hon under en minst lika lång tid har utövat regelbunden advokatverksamhet i Finland.


4 §

Advokatföreningens styrelse skall föra ett register över advokaterna samt ett sådant EU-register som avses i 5 b § 1 mom. och årligen tillställa justitieministeriet ett utdrag ur dem. Styrelsen skall hålla registren tillgängliga för alla, och var och en har rätt att mot en skälig avgift få en kopia av registren eller en del av dem.

5 b §

En advokat som är berättigad att utöva advokatverksamhet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen har rätt att registrera sig i advokatföreningens register över advokater som har rätt att utöva advokatverksamhet i en annan medlemsstat under sitt hemlands yrkesbeteckning (EU-registret).

Vad som i lag och i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen bestäms om advokater, gäller i tillämpliga delar advokater som registrerats i EU-registret. En advokat som registrerats i EU-registret skall i sin verksamhet iaktta bestämmelserna om advokatverksamhet i Finland.

Innan ett disciplinärt förfarande inleds mot en advokat som registrerats i EU-registret skall advokatföreningen underrätta den behöriga myndigheten i advokatens hemland om detta. Advokatföreningen skall, utan att dess beslutanderätt begränsas, under det disciplinära förfarandet samarbeta med den ovan nämnda myndigheten.

6 a §

Disciplinnämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt sju andra medlemmar och sju personliga suppleanter, som väljs av delegationen. Två av medlemmarna och deras suppleanter får inte höra till advokatkåren, och utlåtande från justitieministeriet om deras lämplighet som medlemmar i nämnden skall inhämtas före valet.


7 §

En advokat som har registrerats i EU-registret skall avföras ur registret under samma förutsättningar som en advokat skall uteslutas ur föreningen.

8 §

Den som har uteslutits ur advokatföreningen eller såsom disciplinär påföljd avförts ur EU-registret kan, sedan tre år förflutit från uteslutningen eller avförandet, på ansökan på nytt antas som medlem av föreningen eller registreras i EU-registret.

9 §

En advokat som upphör att utöva advokatverksamhet eller som av skäl som nämns i 3 § 4 mom. inte längre har rätt att vara advokat skall anhålla om utträde ur advokatföreningen. Gör advokaten det inte utan dröjsmål, skall styrelsen fastslå att advokaten har utträtt ur föreningen och avföra personen i fråga ur advokatregistret.

Om en advokat som registrerats i EU-registret upphör att vara advokat i sitt hemland, skall han eller hon avföras ur EU-registret.

10 §

Den vars ansökan enligt 3 § 4 mom. eller 4 § 1 mom. har avslagits eller som har vägrats registrering i EU-registret, som har uteslutits ur advokatföreningen eller för vilken har bestämts offentlig varning eller som har avförts ur advokatregistret eller EU-registret, har rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över beslut av föreningens styrelse och disciplinnämnden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Vid beräkningen av den tid på tre år som avses i 3 § 3 mom. i denna lag kan beaktas advokatverksamhet som regelbundet utövats i Finland innan lagen trätt i kraft.

RP 110/1999
LaUB 7/1999
RSv 91/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.