1242/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 2, 8, 34, 36, 38 och 39 §, rubriken för 13 kap. samt 48―50, 65, 68 och 69 §,

av dessa lagrum 2, 36, 48 och 68 § sådana de lyder i förordning 186/1999 och 8 § sådan den lyder i förordning 292/1998, samt

fogas till förordningen nya 4 a, 48 a och 68 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register fordonsregistret enligt lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989),

b) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998),

c) den som utför registrering Fordonsförvaltningscentralen och en behörig avtalsregistrerare enligt ett avtal som avses i 6 § i den lag som nämns i b-punkten,

d) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till Fordonsförvaltningscentralen före den första registreringen,

e) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

f) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

g) ändringsregistrering en av den som utför registrering utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

h) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

i) registerutdrag en av den som utför registrering utfärdad handling av vilken framgår att fordonet har registrerats,

j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare utfärdad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 70/156/EEG eller att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv om typgodkännande av tvåoch trehjuliga motorfordon 92/61/EEG,

k) förhandsanmälningsintyg en av Fordonsförvaltningscentralen given handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

l) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

m) registreringsskylt en skylt som anger fordonets registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

n) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till den som utför registrering,

o) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen,

p) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

q) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som skall fästas på fordonet.

4 a §
Uppgifter om fordon som används med provnummerskyltar och förflyttningstillstånd

1. I fråga om innehavaren av provnummerintyget och om provnummerintyget skall i registret införas åtminstone följande uppgifter:

a) intygsinnehavarens namn och adress samt personbeteckning eller affärs- och samfundssignum,

b) registreringstecken,

c) fordonets beskaffenhet,

d) uppgifter om trafikförsäkring,

e) avgifter för intyget,

f) datum då intyget beviljades.

2. När förflyttningstillstånd söks för ett fordon skall i registret införas åtminstone följande uppgifter:

a) sökandens namn och adress samt personbeteckning eller affärs- och samfundssignum,

b) fordonets märke och typ,

c) fordonets tillverkningsnummer,

d) registreringstecken,

e) uppgifter om trafikförsäkring,

f) datum då tillståndet beviljades och tillståndets giltighetstid,

g) tillståndets användningsändamål och körrutten,

h) avgifter för tillståndet,

i) vem som har beviljat tillståndet.

3. Om fordonet, innehavaren av provnummerintyget och den som söker förflyttningstillstånd kan utöver uppgifterna i 1 och 2 mom. i registret antecknas andra uppgifter enligt 3 och 4 §, om Fordonsförvaltningscentralen finner det nödvändigt.

3 kap.

Förhandsanmälan

8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) andra terrängfordon än snöskotrar,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcyklar, fordon i kategori L5, mopeder, lätta fyrhjulingar, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

d) släpanordningar,

e) slädar.

2. Fordon som har registrerats utomlands och fordon med provnummerskyltar får under de förutsättningar som bestäms i 46―48, 48 a och 49―56 § användas i Finland utan att de anmäls till registret. Detsamma gäller användning av ett fordon med förflyttningstillstånd.

3. Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att registreringsanmälan behöver göras.

34 §
Fastsättning och användning av registreringsskyltar

1. Registreringsskyltarna skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30° så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker dem. Registreringsskylten skall vid behov förses med underlag eller inramas så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas.

2. Registreringsskyltarna skall fästas i de ursprungliga hål som finns i skylten. Ändarna på de skruvar som fäster skyltarna skall målas i samma färg som skyltens botten eller täckas med en propp i samma färg som bottnen.

3. För ett fordon får inte användas och på det inte fästas andra registreringsskyltar än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som på ett vilseledande sätt påminner om en registreringsskylt, ett registreringstecken, ett förflyttningsmärke eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.

4. Registreringsskyltarna skall hållas i ett sådant skick att registreringstecknet kan läsas utan svårighet i trafiken.

5. Registreringsskyltar på en bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas vid en skild gul ram med upphöjd kant vars bredd är 20 mm och som omger skyltarna.

36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, motorcyklar, mopeder, fordon i kategori L5, lätta fyrhjulingar samt släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters beskickningar och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningarnas diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt vad utrikesministeriet bestämt jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria bilar som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

e) registreringsskyltar för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan på ansökan ge ett visst registreringstecken (specialtecken) för ett fordon. Den som utför registrering lämnar ut skyltar med specialtecken.

3. Registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon upptar ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör.

4. En tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

5. En provnummerskylt upptar ordet KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten.

6. Siffror och bokstäver i registreringsskyltar avskiljs från varandra med ett streck.

38 §
Förutsättningar för exportregistrering

1. Ett registreringspliktigt tidigare oregistrerat fordon som överlämnas i Finland och förs ut ur landet för att användas i en annan stat får registreras interimistiskt (exportregistrering) för utförsel ur landet.

2. Även ett annat än ett i 1 mom. avsett fordon får registreras interimistiskt för att transporteras från Finland till registreringslandet samt för att bli förevisat, för att delta i en tävling eller en varudemonstration utomlands eller av andra särskilda skäl.

3. Om inte Fordonsförvaltningscentralen i enskilda fall bestämmer annat, skall ett fordon som skall exportregistreras godkännas vid registreringsbesiktningen före exportregistreringen. Ett fordon behöver dock inte visas upp för godkännande vid registreringsbesiktning, om

a) exportregistreringen görs med förhandsanmälningsintyg,

b) en tävlingsbil i tävlingsgrupp N eller A som är avsedd för tävlingar på minst europamästerskapsnivå och som har ett giltigt intyg över den nämnda klassificeringen utfärdat av en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport exportregistreras för en biltävling.

4. Ett halvfärdigt fordon som skall exportregistreras och som skall få sin utrustning utomlands kan godkännas vid registreringsbesiktningen, om fordonets brister inte försämrar trafiksäkerheten under transporten.

39 §
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon skall göras hos Fordonsförvaltningscentralen. Till ansökan skall i tillämpliga delar fogas utredningar om de omständigheter som i 9 och 10 § samt 38 § 3 mom. b-punkten anges som förutsättningar för registreringen.

13 kap.

Användning av fordon med provnummerskyltar eller förflyttningstillstånd

48 §
Förflyttningstillstånd

1. Den som utför registrering och tullverket kan på ansökan ge ett skriftligt förflyttningstillstånd att använda ett fordon i trafik för att fordonet skall kunna föras till besiktning eller ett fordon som inte registrerats i Finland transporteras, förevisas eller delta i en tävling eller varudemonstration i Finland eller av andra särskilda skäl. De förflyttningsmärken som hänför sig till förflyttningstillståndet lämnas ut i samband med att förflyttningstillståndet ges.

2. En förutsättning för att förflyttningstillstånd skall ges är att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet och att den föreskrivna motorfordonsskatten och fordonsskatten är betald.

3. Förflyttningstillstånd ges för den tid användningsbehovet kräver. Utan synnerligen vägande skäl får tillståndet inte ges för en längre tid än sju dagar. Tävlingsbruk skall inte betraktas som ett sådant synnerligen vägande skäl.

4. Ett fordon får inte användas med förflyttningstillstånd om det inte är trafikdugligt med avseende på sitt skick, måtten eller massan.

48 a §
Förflyttningsmärke

1. Ett förflyttningsmärke upptar ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit botten.

2. Förflyttningsmärkena skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på ett sådant sätt att registreringstecknet kan läsas utan svårighet. Förflyttningsmärkena får inte fästas på ett sådant sätt att de skymmer sikten för föraren. I övrigt gäller i fråga om förflyttningsmärken i tillämpliga delar vad som i 33 § 2 mom. och 34 § 4 mom. bestäms om registreringsskyltar.

3. Förflyttningsmärkena skall avlägsnas från fordonet när förflyttningstillståndets giltighetstid har löpt ut.

49 §
Skyldighet att medföra intyg

Intyg över erhållna provnummerskyltar eller förflyttningstillstånd skall medföras när fordonet används i trafik.

50 §
Återställande av provnummers- kyltar

Provnummerskyltarna och de intyg som berättigar till användning av skyltarna skall återställas till den som överlåtit dem senast den andra vardagen efter att tillståndets giltighetstid har löpt ut.

65 §
Påföljder för försummelser

1. Har fordonet använts i strid med bestämmelserna i denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, kan polisen eller en tull- eller gränsbevakningsman omhänderta fordonets registreringsskyltar samt förflyttningstillståndet och förflyttningsmärkena och därmed hindra att fordonet används. Fordonet får med polisens, tullverkets eller gränsbevakningsväsendets skriftliga tillstånd transporteras till bestämmelseorten, för reparation eller besiktning.

2. Har tillverkaren eller importören inte iakttagit bestämmelserna eller föreskrifterna om besiktning och registrering av fordon, kan Fordonsförvaltningscentralen förbjuda att dennes fordon antecknas i registret utan registreringsbesiktning.

68 §
Fastställande av blanketter, av uppgifter som skall antecknas i registerutdraget och av mått på registreringsskyltar

Fordonsförvaltningscentralen fastställer vilka uppgifter som skall antecknas i de blanketter som skall användas vid registrering av fordon och givande av provnummerskyltar och förflyttningstillstånd, fastställer formulär för blanketterna samt bestämmer närmare vilka uppgifter som skall antecknas i registerutdraget. Fordonsförvaltningscentralen fastställer också registreringsskyltarnas och förflyttningsmärkenas mått och övriga egenskaper.

68 a §
Tillverkning av registreringsskyltar och förflyttningsmärken

Fordonsförvaltningscentralen skall se till att registreringsskyltar och förflyttningsmärken tillverkas och tillställs dem som har rätt att lämna ut registreringsskyltar och förflyttningsmärken för användning i trafik. For-donsförvaltningscentralen skall också se till att registreringsskyltar tillställs dem som gör en förhandsanmälan.

69 §
Anvisningar

Fordonsförvaltningscentralen kan vid behov meddela närmare anvisningar om utförandet av de registreringsuppgifter och uppgifter i anknytning till förflyttningstillstånd som skall utföras med stöd av denna förordning.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.