1234/1999

Givet i Åbo den 8 maj 1999

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs 2 kap. 6 § 4 mom. kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993), samt

ändras 2 kap. 6 § 3 mom. och 23 kap. 1 § 2 mom., av dessa lagrum 23 kap. 1 § 2 mom.

sådant det lyder i kyrkomötets beslut 864/1995, som följer:

2 kap.

Kyrkans heliga handlingar

A. Gudsjänsten
6 §

I enskilda fall kan kyrkoherden kalla en sådan medlem av evangelisk-lutherska kyrkan som är konfirmerad och känd för sin kristna övertygelse att predika vid gudstjänsten.

23 kap.

Kompletterande bestämmelser

1 §

Genom besvär får ändring inte sökas i domkapitlets beslut i ärenden som avses i 2 kap. 3 § och 9 § 2 mom., 6 kap. 12 §, 16 § 1 mom., 20 §, 25 §, 29 § 1 mom., 35 § 1 mom., 38 och 57 § samt 9 kap. 7 § kyrkoordningen samt i 2 kap. 21 §, 30 § 3 mom., 62 § och 63 § 3 mom. samt 3 kap. 8 § 2 mom. och 9 § 4 mom. valordningen för kyrkan.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Åbo den 8 maj 1999

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.