1225/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 7 och 13 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 7 § och 13 § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § i lag 1120/1996 och 13 § 1 och 2 mom. i lag 1563/1995, som följer:

7 §

Källskatten utgör 29 procent på dividend, ränta, royalty och gottgörelse för bolagsskatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, pension, personalfonders fondandelar och överskott samt på annan betalning som är underkastad förskottsinnehållning. Källskatten är 19 procent på inkomst av virkesförsäljning och 15 procent på sådan ersättning genom verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 § 1 mom. Källskatten redovisas i sin helhet till staten.

13 §

Ett begränsat skattskyldigt samfund skall på annan inkomst än sådan som avses i 3 § och som har förvärvats i Finland i inkomstskatt för samfund betala 29 procent.

En begränsat skattskyldig fysisk person skall på inkomst som avses i 1 mom. i statsskatt på kapitalinkomst betala 29 procent och på förvärvsinkomst 35 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagens 7 § tillämpas på inkomst som förvärvats den 1 januari 2000 eller därefter. Lagens 13 § 1 och 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

RP 158/1999
StaUB 27/1999
RSv 117/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.