1224/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) 4 § 1 mom., 6 § 1 mom. och 14 § 2 mom.,

sådana de lyder i lag 1391/1995, som följer:

4 §

En dividendtagare har på basis av den dividend som han under skatteåret har fått från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som uppgår till 29/71 av dividendbeloppet.


6 §

Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 29/71 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp).


14 §

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt dock 21/29 av dividendens belopp. Vid beskattningen av dividendtagare skall lagen inte tillämpas på di vidender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut före lagens ikraftträdande. Vad gäller dividend som delas ut för skatteåret 1991 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 2/3 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1992 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 9/16 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren 1993―1995 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 1/3 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren 1996―1999 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 7/18 av dividendens belopp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

RP 158/1999
StaUB 27/1999
RSv 117/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.