1216/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av lagen om republikens presidents kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1995 om republikens presidents kansli (1382/1995) 2 § 2 mom., 4 § 2 mom. och 59 § 1 mom. som följer:

2 §

Kansliet sköter de i 1 mom. avsedda uppgifterna i nödvändig utsträckning också när republikens president har förhinder.


4 §

Republikens president fattar de i 1 mom. 2 punkten avsedda besluten i statsrådet utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande. De beslut som avses i 1 mom. 3―5 punkten och i 53 § 2 mom. samt even- tuella andra beslut som endast gäller republikens presidents kansli fattar republikens president utanför statsrådet på skriftlig föredragning av kanslichefen för republikens presidents kansli.

59 §

Om republikens presidents arkiv bestäms vid behov genom förordning som utfärdas av republikens president.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 146/1999
GrUB 8/1999
RSv 104/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.