1212/1999

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller bestämmelser om prestationer för vilka Försäkringsinspektionen uppbär avgift och om grunderna för dessa prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För Försäkringsinspektionens offentligrättsliga prestationer uppbärs följande avgifter:

1) beslut om fastställande eller ändring av bolagsordning eller en försäkringsförenings stadgar 2 400 mk
2) beslut om fastställande eller ändring av stadgar: a. för pensionsstiftelser och pensionskassor 2 400 mk
b. för andra försäkringskassor än pensionskassor 1 300 mk
3) beslut om fusion, delning, ändring av sammanslutningsform, överlåtelse av försäkringsbestånd, överlåtelse av försäkringsverksamhet och ansvarsöverföring:
a. för försäkringsbolag: grundavgift 11 000 mk
samt för varje 30 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande/sakkunnig som använts vid beredningen av beslut 370 mk/h
b. för försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och pensionskassor:
grundavgift 5 500 mk
samt för varje 15 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande/sakkunnig som använts vid beredningen av beslut 370 mk/h
c. för andra försäkringskassor än pensionskassor: grundavgift 2 800 mk
samt för varje 7 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande/sakkunnig som använts vid beredningen av beslut 370 mk/h
d. återbetalning av pensionsstiftelsers eller pensionskassors övertäckning till arbetsgivare eller delägare 5 500 mk
4) beslut om fastställande av försäkringstekniska grunder: a. för andra försäkringskassor än pensionskassor 1 300 mk
b. för Försäkringsinspektionens övriga tillsynsobjekt 2 400 mk
5) beslut om registrering av försäkringsmäklare, med undantag av beslut om avförande ur registret 1 300 mk
6) registerutdrag och intyg 240 mk
7) annat tillstånd eller beslut som ges på begäran av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt 2 400 mk
3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Försäkringsinspektionen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid Försäkringsinspektionen;

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning;

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser;

4) publikationer som helt eller delvis bekostats av Försäkringsinspektionen samt elektroniska dataprodukter;

5) fotostatkopior och andra avskrifter; samt

6) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000 och är i kraft till den 31 december 2001.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 december 1993 om tillsynsavgiften för försäkringsmäklarverksamhet (1652/1993) jämte ändringar.

Helsingfors den 22 december 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Biträdande avdelningschef
Jorma Heikkilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.