1210/1999

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1999

Finansministeriets beslut om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Finansministeriet har med stöd av 8 § 2 mom. lagen den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) beslutat:

1 §
OFR-examens uppbyggnad

Examen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen), nedan examen, omfattar följande delområden:

1) revisionskunskap och revisionsteknik,

2) revisionsberättelse och övriga rapporter som hänför sig till revision, samt

3) mätning och utvärdering av resultat.

För godkänd examen krävs godkännande i varje enskild del. En underkänd del kan tenteras på nytt under den tid rätten att avlägga examen gäller.

Examen anordnas på både finska och svenska.

2 §
Läroämnen som ingår i examen

Till examensfordringarna hör följande läroämnen som gäller bokföringsskyldiga och offentliga samfund:

revision, bokslutsanalys, extern redovisning, bokföring och intern redovisning, koncernbokslut, intern revision samt centrala författningar, föreskrifter och regler som gäller dessa läroämnen.

Till examensfordringarna hör dessutom planeringssystem och budgetering för offentliga samfund, revisionsväsendet för offentliga samfund, mätning och utvärdering av resultat, avgiftsbelagd verksamhet, lagstift-ning om affärsverk samt centrala författning- ar, föreskrifter och regler som gäller dessa delområden.

Till examensfordringarna hör dessutom kännedom om grundprinciperna för tillsynen över medelsanvändningen och medelsförvaltningen inom Europeiska unionen.

3 §
Övriga läroämnen

Till examensfordringarna hör, utöver de i 2 § nämnda läroämnena, följande läroämnen i den omfattning som krävs för revisionen av samfund och stiftelser:

bolagslagstiftning och övrig handelsrätt, obligationsrätt, lagstiftning om konkurser och reglering av skulder, skattelagstiftning, arbetslagstiftning samt de bestämmelser som gäller socialförsäkring, datasystem och databehandlingslära, företagsekonomi, nationalekonomi och finansiering, statistik samt grundprinciperna i fråga om ekonomiförvaltningen inom företagen.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 17 maj 1994 om innehållet i examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (357/1994) jämte ändringar.

Helsingfors den 22 december 1999

Finansminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.