1203/1999

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1999

Statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 15 a § 1 mom. 3 punkten aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993), 2 a § 3 punkten lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och 4 a § 3 punkten lagen den 17 december 1993 om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), dessa lagrum sådana de lyder, det första i lag 571/1999, det andra i lag 572/1999 och det sistnämnda i lag 573/1999:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om beräkningsgrunden för och storleken av den avkastning (godtagbar avkastning) som högst kan gottskrivas de medel som en ägare placerat i sådana samfund som avses i 15 b § aravalagen, 2 b § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 b § lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (allmännyt-tiga bostadssamfund).

2 §
Beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som ägaren placerat i samfundet

Beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som en ägare som avses i 15 a § 1 mom. 3 punkten aravalagen, 2 a § 3 punkten lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 a 3 punkten lagen om räntestöd för bo-stadsrättshuslån har placerat är de medel som i form av pengar eller andra för samfundets verksamhet behövliga tillgångar har placerats i det allmännyttiga bostadssamfundet och som ägaren de facto själv har placerat i form av aktiekapital eller insats, tilläggsinsats eller placeringsandel eller någon annan med dem jämförbar post.

Till beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som ägaren placerat hänförs även en sådan avkastning som ägaren kunde ha gottskrivit enligt detta beslut men har låtit bli att gottskriva.

3 §
Avdrag från beräkningsgrunden för avkastningen

Från beräkningsgrunden för den godtagbara avkastningen avdras

1) sådan återbäring till ägarna av egna medel placerade i ett allmännyttigt bostads-samfund som skett genom sänkning av samfundets aktiekapital, andelskapital eller placeringsandelskapital eller genom inlösen eller förvärv av egna aktier,

2) sådan från samfundet gottskriven godtagbar avkastning som för tidigare räkenskapsperioder inte gottskrivits, samt

3) en gottskrivning av avkastning som är större än en godtagbar avkastning till dess att den har återburits till det allmännyttiga bostadssamfundet.

4 §
Gottskrivning av godtagbar avkastning

En godtagbar avkastning kan gottskrivas som dividend, ränta på andelskapitalet, annan vinstutdelning eller koncernbidrag eller annat bidrag.

Som gottskrivning av avkastning betraktas även sådan annan förmån med penningvärde som ett allmännyttigt samfund gett någon ägare. Sådana förmåner är bland annat

1) skillnaden mellan räntan på ett lån som ett allmännyttigt bostadssamfund beviljat en ägare och den ränta som vid varje tidpunkt allmänt utgår för lån som beviljats för liknande ändamål, om räntan på lånet understiger gängse räntenivå,

2) räntan på ett lån som ägaren beviljat det allmännyttiga bostadssamfundet, till den del som räntan överstiger storleken av den godtagbara avkastning som avses i 5 § 2 mom., samt

3) sådana fastighetsskötsel-, disponents-, förvaltnings- och andra dylika tjänster som det allmännyttiga bostadssamfundet anskaffat av ett samfund inom samma koncern till ett dyrare pris än den allmänna prisnivån.

5 §
Storleken av en godtagbar avkastning

Den godtagbara årliga avkastning som gottskrivs för någon räkenskapsperiod får utgöra högst 5,68 procent av beräkningsgrunden.

Om den godtagbara avkastningen eller en del av den gottskrivs så att den är skattepliktig inkomst för mottagaren och lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) inte tillämpas på den, får avkastningen omräknad i årlig avkastning dock vara högst 8 procent av beräkningsgrunden.

6 §
Jämförelseränta

Statskontoret räknar ut medelräntan för statens femåriga obligationslån som avses i 15 a § 1 mom. 3 punkten aravalagen, 2 a § 3 punkten lagen om räntestöd för hyresbostadslån och 4 a § 3 punkten lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån för de senaste 12 månaderna utifrån noteringarna för den sista handelsdagen i varje månad och offentliggör medelräntan.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Detta beslut gäller inte gottskrivning av avkastning för en räkenskapsperiod som har börjat innan detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1999

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överdirektör
Jouni J. Särkijärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.