1199/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 3 och 4 b §, sådana de lyder i lag 1204/1994, samt

ändras 1 § 1 mom. och 4 § 1 mom., av dessa lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1204/1994, som följer:

1 §

Med bekämpningsmedel avses i denna lag växtskyddsmedel som används i jord- och skogsbruk, i produkter från jord- och skogsbruk och i hushåll. Dessa ämnen och preparat är avsedda för

1) skydd av växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindrande av sådana organismers inverkan,

2) påverkan av växters livsprocesser på annat sätt än som näring,

3) påverkan av växtprodukters hållbarhet, om dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser om konserveringsmedel,

4) förstörande av besvärande växter, eller för

5) förstöring av växtdelar eller förhindrande av besvärande tillväxt hos växter.


4 §

Ett preparat som inte har registrerats som bekämpningsmedel får inte saluföras, annars överlåtas till förbrukning eller användas som bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlet registreras på ansökan av kontrollcentralen för växtproduktion. En förutsättning för registrering är att bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.Denna lag träder i kraft den 13 maj 2000.

På bekämpningsmedel som innehåller verksamma ämnen som finns på marknaden inom Europeiska gemenskapens område när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till dess att beslut om intagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden har fattats med iakttagande av det förfarande som bestäms i direktivet. Vid godkännande eller återkallande av preparat som innehåller dylika verksamma ämnen iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet.

RP 85/1999
MiUB 3/1999
RSv 74/1999
Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, 24.4.1998, s. 1

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.