1193/1999

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1999

Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 § elsäkerhetslagen den 14 juni 1996 (410/1996) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller strukturell och funktionell elsäkerhet hos sådana elanläggningar som avses i 4 § elsäkerhetslagen (410/1996).

Detta beslut tillämpas inte på elanläggningar i telenät, hissar, luftfartyg, fordon eller farkuster.

2 §
Säkerhetskrav

Elanläggningar skall planeras, byggas och repareras i enlighet med god säkerhetsteknisk praxis med beaktande av kravet på säkerhetens nivå enligt 5 § 1 punkten elsäkerhetslagen. Dessutom skall elanläggningar uppfylla de väsentliga säkerhetskraven enligt bilagan till detta beslut med beaktande av de förhållanden som råder och de installationssätt som skall följas i Finland.

3 §
Genomförande av säkerhetskraven

Elanläggningar anses uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilagan till detta beslut, om de planeras, byggs och repareras med tillämpning av standarder eller publikationer vilkas motsvarighet med de väsentliga kraven har fastställts enligt 4 §.

Med avvikelse från 1 mom. är det vid behov möjligt att visa att de väsentliga säkerhetskraven uppfylls genom iakttagande av det som bestäms i 5 §.

4 §
Standarder som skall tillämpas

I detta beslut avses med standarder tekniska specifikationer som har fastställts av ett officiellt standardiseringsorgan och som finns allmänt tillgängliga.

Elsäkerhetsmyndigheten fastställer en förteckning över de standarder som motsvarar de väsentliga säkerhetskraven, utgående från ett yttrande av elsäkerhetsdelegationen, och håller förteckningen tillgänglig.

Om standarder inte har uppgjorts i fråga om vissa säkerhetskrav eller elanläggningar, kan sådana publikationer tillämpas som är jämförbara med standarder och vilkas motsvarighet med de väsentliga säkerhetskraven har fastställts i enlighet med 2 mom.

Elsäkerhetsmyndigheten skall i sin fastställda förteckning stryka en hänvisning till en standard, publikation eller en del av en sådan, om tillämpningen av den medför väsentlig fara, samt uppdatera förteckningen över de standarder som motsvarar de väsentliga säkerhetskraven i enlighet med 2 mom.

5 §
Avvikelse från standarderna

En skriftlig utredning av att de väsentliga säkerhetskraven uppfylls skall utarbetas innan byggandet och reparerandet av en elanläggning inleds, om avvikelse görs från de standarder eller publikationer som motsvarar de väsentliga säkerhetskraven.

Till den del avvikelse görs från standarder eller publikationer som motsvarar de väsentliga säkerhetskraven skall i utredningen företes

1) de lösningar som valts för att de väsentliga säkerhetskraven skall uppfyllas,

2) en beskrivning av hur lösningarna uppfyller de väsentliga säkerhetskraven,

3) beställarens samtycke till att avvikelse får göras från standarderna eller publikationerna samt

4) individualisering och underskrift av den som utarbetat utredningen.

Utredningen kan kompletteras med ett utlåtande, om huruvida elanläggningen uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, vilket har getts av det auktoriserade organ eller den auktoriserade besiktningsman som avses i 23 § elsäkerhetslagen och som får utföra besiktning av elanläggningar.

Utredningen skall fogas till det protokoll som gäller ibruktagningsbesiktning av elanläggningen.

6 §
Ändring i driftsförhållandena

Den som innehar en elanläggning skall när driftsförhållandena ändras sörja för att det vidtas nödvändiga åtgärder genom vilka elanläggningarnas säkerhet kan säkerställas under de förändrade förhållandena.

7 §
Sammankoppling av elanläggningar

Elanläggningar får kopplas samman endast om åtgärden inte förorsakar sådan fara som avses i 5 § elsäkerhetslagen. För att detta skall kunna garanteras skall innehavarna av de elanläggningar som skall kopplas samman ge varandra tillräckliga tekniska uppgifter om sina elanläggningars konstruktion.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 2 januari 2000.

Genom detta beslut upphävs

1) handels- och industriministeriets beslut av den 28 februari 1974 om elsäkerhetsföreskrifter (205/1974) jämte ändringar

2) handels- och industriministeriets beslut av den 28 december 1994 om elinstallationers säkerhet (1396/1994) jämte ändringar samt

3) handels- och industriministeriets beslut av den 28 augusti 1996 om tillämpning av elsäkerhetslagen (657/1996).

9 §
Övergångsbestämmelser

Elanläggningar som har byggts innan detta beslut träder i kraft behöver inte ändras så att de stämmer överens med detta beslut, om de inte medför fara för någons liv, hälsa eller egendom.

Den publikation som nämns i 7 § handelsoch industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet samt de publikationer som nämns i 1 § 1, 2, 4, 5 och 7―10 punkten handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av elsäkerhetslagen jämställs från den 31 december 2002 med standarder som motsvarar de väsentliga säkerhetskraven.

Anmält i enlighet med rådets direktiv 98/34/EG

Helsingfors den 17 december 1999

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Överinspektör
Pertti Lindberg

Väsentliga säkerhetskrav

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.