1172/1999

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1999

Statsrådets beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 1 kap. 21 b § vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961), sådant detta lagrum lyder i lag 1063/1999, beslutat:

1 §
Genomförande av direktivet

Genom detta beslut genomförs Europeiska gemenskapernas direktiv om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (78/659/EEG).

2 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att säkra vattenkvaliteten i vissa sötvatten med betydelsefulla fiskpopulationer.

3 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på de sötvatten som miljöministeriet fastställt och som indelas i laxfiskvatten och karpfiskvatten.

4 §
Definitioner

I detta beslut avses med

― "laxfiskvatten" sådana vatten där fiskar som lax (Salmo salar), öring (Salmo trutta), harr (Thymallus thymallus), siklöja (Coregonus albula), nors (Osmerus eperlanus), röding (Salvelinus) och sik (Coregonus) lever eller skulle kunna leva,

― "karpfiskvatten" sådana vatten där fiskar som gädda (Esox lucius), lake (Lota lota), abborre (Perca fluviatilis), gös (Stizostedion lucioperca), ål (Anguilla anguilla) och karpfiskar (Cyprinidae) lever eller skulle kunna leva.

5 §
Val av fiskevatten

Miljöministeriet väljer ut de sötvatten som ministeriet anser behöver skyddas och vilkas vattenkvalitet behöver förbättras och klassificerar dem som sik- och karpfiskvatten. Senare kan ytterligare sådana vattenområden väljas ut, eller valet av dem annulleras på basis av sådana faktorer som inte kunde förutses då valet träffades. Denna annullering får inte direkt eller indirekt leda till ökade föroreningar av sötvattnen. Valet kan också annulleras med stöd av 7 § 2 mom.

6 §
Kraven på vattenkvalitet

Kvaliteten på lax- och karpfiskvattnen skall uppfylla kraven i bilaga 1. Gränsvärdena i kolumn I i bilagan är absoluta minimikrav på kvaliteten, och gränsvärdena i kolumn G riktgivande krav på minimikvaliteten. De anvisningar och anmärkningar som ingår i bilagan skall iakttas. Kraven på vattenkvalitet anses vara uppfyllda, om undersökningsresultaten uppfyller vad som föreskrivs i 9 §. Sådana exceptionella omständigheter som nämns i 10 § kan beaktas.

7 §
Uppföljning

Statens miljöförvaltning följer vattenkvaliteten hos de utvalda fiskevattnen genom provtagning, vars minimifrekvens fastställs i bilaga 1.

Då uppföljningsresultaten visat att kvaliteten på vattnet i ett vattenområde är klart bättre än vad gränsvärdena i bilaga 1 förutsätter, kan provtagningsfrekvensen minskas. Av samma orsak och då vattenförorening eller försämring av vattenkvaliteten inte föreligger kan miljöministeriet besluta att provtagning inte är nödvändig.

Den regionala miljöcentralen beslutar om uppföljningsprogram i enlighet med de lokala förhållandena.

Miljöministeriet fastställer de analysmetoder som skall användas. Dessa skall till sin noggrannhet motsvara kraven i fiskevattensdirektivet.

8 §
Åtgärdsprogram

Om kvaliteten på lax- och karpfiskvattnen inte uppfyller kraven i 6 §, skall den regionala miljöcentralen göra upp noggrannare regionala åtgärdsprogram enligt det allmänna åtgärdsprogram som miljöministeriet fastställt. Åtgärdsprogrammen skall bidra till att föroreningen av vattnen minskar och säkerställa att kvaliteten på de förorenade vattnen inom fem år överensstämmer med gränsvärdena i bilaga 1. Om uppföljningsresultaten visar att kvalitetsfordringarna enligt bilaga 1 inte uppfylls, skall den regionala miljöcentralen undersöka orsakerna och revidera åtgärdsprogrammet.

9 §
Uppfyllande av bestämmelserna

De fiskevatten som omfattas av åtgärdsprogram enligt 8 § anses uppfylla bestämmelserna i detta beslut, om prov tagna under tolv månader på samma provtagningsställe enligt den minimifrekvens för provtagningen som definieras i bilaga 1 visar att proverna uppfyller gränsvärdena i bilagan. Vid tolkningen av gränsvärdena skall följande omständigheter beaktas:

― 95 % av proverna skall uppfylla gränsvärdena för parametrarna pH, BOD7, ammoniak (icke-joniserat ammonium), ammonium totalt, nitrit, restklor totalt, zink totalt och upplöst koppar. När provtagning sker mera sällan än en gång per månad måste alla uppmätta värden vara i överensstämmelse med ovan givna gränsvärden och anmärkningar,

― proverna skall överensstämma med de procentsatser som förtecknas i bilaga 1 för parametrarna temperatur och upplöst syre, och

― årsgenomsnittet för alla prov av uppslammade fasta substanser skall överensstämma med bilaga 1.

Sådana analys- och undersökningsresultat som inte uppfyller gränsvärdena enligt bilaga 1 och anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilagan beaktas inte i beräkningen av procentsatserna enligt 1 mom., om de orsakas av översvämningar eller andra naturkatastrofer.

10 §
Exceptionella förhållanden

Gränsvärdena i bilaga 1 till detta beslut får överskridas i följande fall:

a) på grund av exceptionell väderlek eller geografiska förhållanden i fråga om de parametrar som betecknas med (O) i bilagan,

b) då halten av de i bilaga 1 nämnda ämnena i ytvattnen ökar av naturliga skäl till följd av utlakning från marken.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 16 december 1999.

Rådets direktiv 78/659/EEG; EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 1

Helsingfors den 16 december 1999

Miljöminister
Satu Hassi

Miljöråd
Into Kekkonen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.