1164/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 20 kap. 1 § 1 och 4 mom. och 5 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 kap. 1 § 1 mom. i lag 999/1995, 1 § 4 mom. i lag 677/1997 och 5 § 1 mom. i lag 987/1994, och

fogas till 20 kap. 2 § ett nytt 3 mom., till 3 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till kapitlet en ny 6 a § som följer:

20 kap.

Kyrkomötet

1 §
Sammansättning

Kyrkans ombud vid kyrkomötet är

1) biskoparna i stiften eller, om biskopsämbetet är vakant eller biskopen har förhinder, en av domkapitlet inom sig utsedd ledamot,

2) fältbiskopen,

3) nittiosex valda ombud, av vilka trettiotvå är präster och sextiofyra lekmän,

4) ett sameombud valt av sametinget, samt

5) ett av statsrådet tillförordnat ombud.


Det antal prästerliga ombud och lekmannaombud som avses i 1 mom. 3 punkten fördelas mellan stiften i förhållande till deras folkmängd, så att först fastställs det sammanlagda antal ombud som skall väljas från stiftet varefter mandaten fördelas mellan de prästerliga ombuden och lekmannaombuden. Från församlingarna på Åland utses ett lekmannaombud, och folkmängden i dessa församlingar beaktas inte då de övriga mandaten fördelas mellan stiften. Från varje stift väljs minst två präster och fyra lekmän.


2 §
Valbarhet

Till sameombud kan utses en sådan lekmannamedlem i församlingen som är same enligt sametingslagen (974/1995), valbar till förtroendeuppdrag i församlingen och har samtyckt till att vara ombud.

3 §
Förfarandet vid val, tidpunkten för val samt ombudens mandatperiod

Om val av sameombud gäller vad som särskilt bestäms om detta.


5 §
Val av lekmannaombud

Röstberättigade i val av lekmannaombud är lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige. Vid förhinder för en medlem har suppleanten rösträtt. När samma person är medlem både i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige, träder hans suppleant i församlingsrådet i hans ställe. Varje röstberättigad får rösta på en kandidat på kandidatlistan.


6 a §
Val av sameombud

Sametinget väljer sameombudet samt första och andra suppleant för ombudet före den1 april det andra året efter församlingsvalet.

Ledamöter och suppleanter i sametinget har inte rösträtt i det val som nämns i 4 och 5 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/1999
FvUB 4/1999
RSv 70/1999

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.