1147/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om ändring av 17 och 51 a § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/1970) 17 § 6 mom., sådant det lyder i lag 402/1999, samt

ändras 51 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, som följer:

51 a §
Tillämplig lag vid arbetsavtal

Om ett arbetsavtal har anknytning till mer än en stat, bestäms den lag som skall tillämpas på arbetsavtalet enligt Romkonventio nen. Bestämmelser om den lag som skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal ingår dessutom i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999).


Denna lag träder i kraft den 16 december 1999.

RP 138/1999
ApUB 7/1999
RSv 98/1999
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG; EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 1

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.