1146/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om utstationerade arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete som en utstationerad arbetstagare utför i Finland med stöd av ett arbetsavtal som avses i 1 § 1 mom. lagen om arbetsavtal (320/1970).

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som vanligtvis arbetar i någon annan stat än Finland och som medan arbetsförhållandet pågår under en begränsad tid utstationeras till Finland av ett företag som är etablerat i en annan stat och som är arbetsgivare i samband med att företaget tillhandahåller tjänster över gränserna, när

1) arbetstagaren utstationernas för att utföra arbete under företagets ledning och för dess räkning med stöd av ett avtal som ingåtts mellan arbetsgivaren och en i Finland verksam mottagare av tjänsterna,

2) arbetstagaren utstationeras på en arbetsplats eller i ett företag som tillhör samma företagsgrupp, eller

3) arbetstagaren ställs till ett annat företags förfogande, när arbetsgivaren är ett företag som förmedlar tillfällig arbetskraft eller hyr ut arbetskraft.

Denna lag tillämpas inte på personal som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart. På arbete som utförs med stöd av upphandlingskontrakt där en offentlig myndighet inom centralförvaltningen är part tillämpas endast bestämmelserna i 9 § om behörig domstol.

2 §
Tillämpliga bestämmelser om arbets- och anställningsvillkor

Den lag som skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal bestäms enligt konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (FördrS 30/1999).

Om en främmande stats lag skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal, skall följande bestämmelser i finsk lag dock tillämpas till den del de är förmånligare för arbetstagaren än den lag som annars skulle tillämpas:

1) 22―25 § och 33 § 2 och 3 mom. arbetstidslagen (605/1996) samt 5 § lagen om arbetet i bagerier (302/1961) i fråga om ersättningar som baserar sig på arbetstiden och förhöjd lön,

2) 6―14, 16―21 och 26―32 § samt 33 § 1 mom. arbetstidslagen i fråga om iakttagande av arbets- och vilotider,

3) 3 och 6―14 § semesterlagen (272/ 1973) i fråga om bestämmande av semester, semesterlön och semesterersättning,

4) 27―28 och 31 § lagen om arbetsavtal i fråga om bestämmande av lön och bostad i anslutning till arbetsförhållande, samt

5) 35 b samt 35 i och 35 j § lagen om arbetsavtal i fråga om den reglering som har samband med familjeledigheter.

Under de förutsättningar som anges i 2 mom. tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal dessutom de bestämmelser om semester, arbetstid samt skydd i arbetet i allmänt bindande kollektivavtal som avses i 17 § 1 och 2 mom. lagen om arbetsavtal.

Till en utstationerad arbetstagare skall betalas minimilön. Som minimilön betraktas vederlag som bestäms med stöd av ett kollektivavtal som avses i 17 § 1 mom. lagen om arbetsavtal.

Utan hinder av 2 mom. tillämpas på arbete som utförs av utstationerade arbetstagare bestämmelserna i 8 §, 17 § 3 mom. och 52 § lagen om arbetsavtal, 6 och 7―9 § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), nedan jämställdhetslagen, lagen om skydd i arbete (299/1958), lagen om företagshälsovård (743/1978) samt lagen om unga arbetstagare (998/1993) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

3 §
Särskilda ersättningar som en del av lönen

När det skall fastställas om den lön som betalas till en utstationerad arbetstagare uppfyller kraven i 2 § 2 och 4 mom., skall sådana särskilda ersättningar som betalas till arbetstagaren för att han eller hon är utstationerad och som inte avser faktiska kostnader som orsakas av utstationeringen, betraktas som en del av arbetstagarens lön.

4 §
Minimitid som gäller vissa arbeten

Vad som bestäms om minsta antal semesterdagar med lön och minimilön i 2 § 2 mom. 1, 3 och 4 punkten samt i 3 och 4 mom. tillämpas inte på den första monteringen eller den första installationen av en vara när arbetet utförs av en yrkesarbetare eller en specialiserad arbetstagare och utgör en väsentlig del av leveranskontraktet för varan och är nödvändig för att den levererade varan skall kunna tas i bruk ifall utstationeringen varar högst åtta dagar.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte på byggnadsarbeten som avser uppförande, iståndsättande, underhåll, ombyggnad och rivning av byggnader. Till dessa arbeten räknas också schaktning, markarbeten, montering och nedmontering av prefabricerade delar samt inredning och installationer, ändringar, nedmontering, löpande underhåll, underhåll i form av måleri- och rengöringsarbeten samt förbättringsarbeten.

Vid beräkning av utstationeringens varaktighet enligt 1 mom. beaktas alla tidigare perioder under de senaste 12 månaderna då arbetet i fråga har utförts av en arbetstagare som utstationerats av samma arbetsgivare.

5 §
Arbetstidshandlingar och semesterbokföring

På arbete som utförs av utstationerade arbetstagare tillämpas vad som i 36―37 a § arbetstidslagen bestäms om arbetstidshandlingar och i 18 § semesterlagen om semesterbokföring. Arbetsgivaren skall dessutom iaktta vad som bestäms i 34 och 35 § arbetstidslagen eller något annat förfarande som garanterar arbetstagaren motsvarande skydd.

6 §
Bestämmelser som skall tillämpas på arbetsgivarens ersättningsskyldighet

När lagen om arbetsavtal skall tillämpas på ett arbetsförhållande enligt denna lag bestäms arbetsgivarens skadeståndsskyldighet enligt 51 § 1 mom. lagen om arbetsavtal.

På arbetsgivarens skyldighet att betala gottgörelse med anledning av diskriminering enligt 8 § jämställdhetslagen tillämpas 10 § 1―3 och 5 mom. samt 11 § och i tillämpliga delar 10 § 4 mom. i nämnda lag.

7 §
Yrkande på ersättning eller gottgörelse

Talan om yrkande på de ersättningar som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten skall väckas inom den tid som anges i 38 § arbetstidslagen. Talan om yrkande på de ersättningar som avses i 2 § 2 mom. 3 punkten skall väckas inom den tid som anges i 15 § semesterlagen.

På ett yrkande på gottgörelse eller någon annan ersättning med anledning av diskriminering enligt 8 § jämställdhetslagen tillämpas 12 § 2 och 3 mom. samt 13 § i nämnda lag.

8 §
Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att denna lag iakttas, med undantag för de bestämmelser i jämställdhetslagen som nämns i 2 § 5 mom. vilkas iakttagande övervakas av jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden.

Arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, den som låter utföra arbetet skall på begäran ge arbetarskyddsmyndigheterna en utredning enligt 4 § 3 mom. lagen om arbetsavtal om de arbetsvillkor som avses i denna lag och som skall tillämpas på utstationerade arbetstagares arbetsavtal.

9 §
Behörig domstol

Utöver det som bestäms om domstolars behörighet på något annat ställe i lag eller i internationella överenskommelser som är bindande för Finland kan i Finland talan som grundar sig på rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag väckas vid tingsrätten på den ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad.

10 §
Verkställande organ

För verkställigheten av denna lag samt för lämnande av uppgifter i anslutning till den och för samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter svarar det ministerium somansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det och som i frågor som gäller verkställigheten vid behov skall samarbeta med det ministerium som svarar för beredningen av lagstiftningen om anställningsförhållanden och arbetstider.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 16 december 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.