1137/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1104/1994,

ändras 5 § 3 och 4 mom. och 7 §, dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 3 mom. i lag 932/1993, 4 mom. i lag 472/1998 och 7 § i lag 1542/1992, samt

fogas till lagen nya 6 a―6 d § som följer:

5 §

Beloppet av gottgörelse som inte har räknats till godo (oanvänd gottgörelse) avdras på det sätt som anges i 1 och 2 mom. från de inkomstskatter som påförs för senare skatteår, dock inte för längre tid än 10 skatteår. Oanvända gottgörelser avdras, efter tillgodoräknande av den gottgörelse för bolagsskatt som baserar sig på den under skatteåret erhållna inkomsten, i den ordning de har uppkommit.

Vad som bestäms i 3 mom. tillämpas inte på gottgörelse som grundar sig på förtäckt dividend. Om den skattskyldige har rätt till gottgörelse även på basis av annan under skatteåret erhållen inkomst än förtäckt dividend, tillgodoräknas dividendtagaren vid tillämpningen av 1 mom. först den gottgörelse som erhållits på basis av annan inkomst.

6 a §

Vid uträkningen av inkomstskattens minimibelopp hänförs till den dividend som enligt beslut skall delas ut inte dividend som delats ut till begränsat skattskyldiga dividendtagare. Obeaktat i dividend som enligt beslut skall delas ut lämnas dock högst beloppet av sådana dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som med stöd av 6 § 2 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller ett skatteavtal som Finland ingått med en främmande stat för undvikande av dubbelbeskattning och som trätt i kraft den 1 januari 1995 eller senare är fria från skatt i Finland.

Om beloppet av dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som är fria från skatt i Finland är större än beloppet av den dividend som under skatteåret delats ut till begränsat skattskyldiga, skall skillnaden (dividendöverskott) under de följande skatteåren beaktas i form av en ökning av de från en främmande stat erhållna och från skatt i Finland fria dividenderna på det sätt som bestäms i 3 mom.

Dividendöverskotten beaktas för tio år före skatteåret, räknat från det tidigaste året, tills beloppet av de dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som är fria från skatt i Finland är lika stort som beloppet av de dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga.

Som sådan begränsat skattskyldig dividendtagare som avses ovan anses inte den som har rätt till gottgörelse för bolagsskatt och inte heller samfund över vilket i Finland bosatta personer utövar direkt eller indirekt bestämmanderätt.

6 b §

Såsom dividend som bolaget får från en främmande stat och som är fri från skatt i Finland betraktas också på yrkande av bolaget sådan dividend som bolaget får från ett inhemskt dotterbolag till den del dividenden inte utdelad till en begränsat skattskyldig hade hänförts till den av dotterbolaget utdelade dividenden vid uträkningen i enlighet med 6 a § av inkomstskattens minimibelopp för dotterbolaget. I dotterbolagets beskattning anses motsvarande belopp vara utdelat till en begränsat skattskyldig.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas endast om det dividendtagande bolaget har varit det dividendutdelande bolagets i 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) avsedda moderbolag utan avbrott räknat från den tidpunkt då det dividendutdelande bolaget har fått dividenden från en främmande stat fram till den tidpunkt då det dividendtagande bolaget har fått dividenden. Om det har ansetts att det dividendutdelande bolaget har fått dividenden från en främmande stat med stöd av denna paragraf är en ytterligare förutsättning att moderbolaget vid den tidpunkt då dividenden erhållits från ett utländskt samfund har varit i 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen avsett moderbolag för det bolag som ursprungligen fått dividenden från ett utländskt samfund.

Det dividendtagande bolaget skall framställa ett i 1 mom. avsett yrkande innan det dividendutdelande bolagets beskattning slutförts för det skatteår för vilket dividend har delats ut samt lägga fram en utredning över att de i 1 och 2 mom. avsedda förutsättningarna uppfylls.

6 c §

Denna lags 6 a § tillämpas endast om mellan Finland och hemviststaten för det samfund som betalar dividenden är i kraft ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, om samfundet enligt avtalet skall anses ha hemvist i denna stat och om avtalet tillämpas på inkomst som samfundet erhåller, förutsatt att samfunden i denna stat är skyldiga att på sin inkomst betala skatt som inte på det sätt som avses i 2 § 4 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) i väsentlig grad avviker från den skatt som samfunden betalar för sin inkomst i Finland, och att samfundet inte har dragit nytta av denna stats särskilda lagstiftning om skattelättnader.

Utan hinder av 1 mom. tillämpas 6 a § dock även, om det kan visas att den verkliga nivån på inkomstbeskattningen för samfundet i dess hemviststat överstiger den nivå som anges i 2 § 1 och 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund.

6 d §

Dividendöverskotten beaktas inte om under det år då dividendöverskottet uppstod eller därefter över hälften av bolagets aktier eller andelar har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente eller över hälften av medlemmarna i bolaget blivit nya. Om det har skett ett motsvarande ägarbyte i ett samfund eller en sammanslutning som äger minst 20 procent av bolagets aktier eller andelar, anses de aktier eller andelar som ägs av samfundet eller sammanslutningen ha bytt ägare.

Utan hinder av 1 mom. beaktas ett börsbolags dividendöverskott, om mer än hälften av de aktier i bolaget vilka inte är föremål för offentlig handel inte har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. I detta fall anses de aktier som börsbolaget äger inte ha bytt ägare vid tillämpningen av den senare meningen i 1 mom.

Utan hinder av 1 mom. kan skatteverket av särskilda skäl, när det med tanke på bolagets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att beakta dividendöverskott.

Efter en fission av ett samfund överförs det överlåtande samfundets oanvända dividendöverskott till de övertagande samfunden i samma proportion som det överlåtande samfundets i 27 § förmögenhetsskattelagen avsedda nettotillgångar överförs till de övertagande samfunden.

Efter en fission av ett samfund har det övertagande samfundet rätt att använda det överlåtande samfundets oanvända dividendöverskott, om det övertagande samfundets delägare eller medlemmar har ägt mer än hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som dividendöverskottet gäller.

Efter en fusion av samfund har det övertagande samfundet rätt att använda det överlåtande samfundets oanvända dividendöverskott, om det övertagande samfundet har ägt minst nio tiondedelar av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som dividendöverskottet gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att använda det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens dividendöverskott vilka har uppkommit under det skatteår då fusionen har ägt rum eller under de två föregående skatteåren.

7 §

Vid uträkningen av om bolagets skatt motsvarar minst inkomstskattens minimibelopp beaktas såsom bolagets skatt (jämförelseskatt) den inkomstskatt som efter de i 3 mom. avsedda avdragen skall påföras bolaget på grundval av dess beskattningsbara inkomst samt den skatt som har betalts i en främmande stat för dividendinkomst som är skattefri i Finland eller befriad från skatt i Finland enligt skatteavtal.

Vid uträkningen av jämförelseskatten beaktas inte skatteförhöjning.

Vid uträkningen av jämförelseskatten avdras från bolagets inkomst sådan dividend som med stöd av 6 b § anses ha erhållits från en främmande stat och därtill ansluten gottgörelse samt från bolagets skatt beloppet av den skatt som har betalts i en främmande stat och som skall dras av från den skatt som skall betalas i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000. Såsom i 6 a § avsedda dividendöverskott beaktas överskott som uppkommit för skatteåret 2000 och därefter.

RP 117/1999
StaUB 21/1999
RSv 80/1999

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.