1119/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Förordning om ändring av förordningen om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 13 september 1985 om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (762/1985) 10 § 2 mom., 12 a och 13 §,

av dessa lagrum 10 § 2 mom. och 12 a § sådana de lyder i förordning 1088/1997, samt

ändras 1, 4 och 9 §, 10 § 1 mom. samt 11 § 3 mom.,

av dessa lagrum 1 och 9 § samt 10 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 1088/1997 samt 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 948/1995, som följer:

1 §

Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, nedan pensionskassan, har till uppgift att handha anordnandet av pensionsskyddet för arbetstagare som avses i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) i den omfattning som bestäms i nämnda lag och med stöd av den.

Pensionskassans hemort är Helsingfors.

4 §

Delegationen skall för fullgörande av sina uppgifter enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

1) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om de åtgärder dessa ger anledning till,

2) besluta om arvodena till de styrelsemedlemmar och suppleanter som den valt, samt om grunderna för resekostnadsersättningar samt

3) välja revisorer och suppleanter för dem samt besluta om deras arvoden.

9 §

Till styrelsen hör, förutom en ordförande och en vice ordförande, tio av delegationen valda medlemmar, vilka representerar de branscher som hör till pensionskassans verksamhetsområde och av vilka fem skall representera arbetsgivarna och fem arbetstagarna. För varje medlem, frånsett ordföranden och vice ordföranden, skall utses en personlig suppleant. Om en medlem eller suppleant avgår från sin uppgift under mandattiden, skall i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden väljas en ny medlem eller suppleant.

10 §

Styrelsen skall för fullgörande av sina uppgifter enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

1) besluta om avgörande av pensionsärendena,

2) varje år göra upp pensionskassans bokslut, som inbegriper också verksamhetsberättelsen,

3) sörja för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt,

4) godkänna en placeringsplan för pensionskassan,

5) godkänna grunderna för beräkningen av försäkringspremien,

6) anställa och avsätta pensionskassans verkställande direktör samt besluta om hans eller hennes lön och övriga tjänstgöringsvillkor,

7) anställa och avsätta andra funtionärer vid pensionskassan samt besluta om deras löner och övriga tjänstgöringsvillkor, samt

8) kära och svara på pensionskassans vägnar.


11 §

Då ärenden behandlas vid styrelsens möte har varje medlem en röst. Styrelsens beslut om godkännande av placeringsplanen skall fattas med två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna. Vid behandlingen av andra ärenden gäller som beslut den mening som de flesta omfattar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Ett val avgörs dock i sådana fall genom lottning.Denna förordning träder i kraft den 31 december 1999.

Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare skall ordna sin verksamhet i enlighet med denna förordning inom ett år från förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.