1118/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 7 november 1975 innefattande reglemente för arbetspensionskassan (846/1975) 12 a och 13 §,

av dessa lagrum 12 a § sådan den lyder i förordning 803/1997,

ändras 1, 4, 9 och 10 § samt 11 § 3 mom.,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning 57/1985, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 947/1995 och 921/1996, 9 § sådan den lyder i nämnda förordning 921/1996 och 10 § sådan den lyder i förordning 803/1997, som följer:

1 §

Arbetspensionskassan har till uppgiftt att handha anordnandet av pensionsskyddet för arbetstagare i den omfattning som bestäms i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) och med stöd av den.

Arbetspensionskassans hemort är Helsingfors stad.

4 §

Delegationen skall för fullgörande av sina uppgifter enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

1) besluta om arvodena till styrelsens medlemmar och om grunderna för resekostnadsersättningar,

2) välja revisorer och suppleanter för dem samt besluta om deras arvoden,

3) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om de åtgärder dessa ger anledning till.

9 §

Till styrelsen hör, förutom en ordförande och en vice ordförande, tio av delegationen valda medlemmar som valts på förslag av de mest representativa centralorganisationerna inom de till arbetspensionskassans verksamhetskrets hörande arbetsområdena och av vilka fem skall representera arbetsgivarna och fem arbetstagarna. För varje medlem, frånsett ordföranden och vice ordföranden, skall utses en personlig suppleant. Avgår en medlem eller suppleant före mandattidens slut, skall för den återstående tiden i hans eller hennes ställe utses en ny medlem eller suppleant. Medlemmarna och suppleanterna i styrelsen skall, utöver vad som i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden bestäms om en medlems behörighet, inneha särskild sakkunskap i fråga om de arbetsområden som omfattas av arbetspensionskassans verksamhetskrets.

10 §

Styrelsen skall för fullgörande av sina uppgifter enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

1) besluta om avgörande av pensionsärendena,

2) varje år göra upp arbetspensionskassans bokslut, som inbegriper också verksamhetsberättelsen,

3) sörja för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt,

4) godkänna en placeringsplan för arbetspensionskassan,

5) godkänna grunderna för beräkningen av försäkringspremien,

6) anställa och avsätta verkställande direktören för arbetspensionskassan, direktörerna och dem i ledande ställning som är direkt underställda verkställande direktören samt bestämma deras löner och andra tjänstgöringsvillkor, samt

7) kära och svara på arbetspensionskassans vägnar.

Medlemmarna i pensionssektionen och placeringssektionen utses bland de ordinarie medlemmar i styrelsen som representerar de arbetsområden som omfattas av arbetspensionskassans verksamhetskrets, eller bland deras personliga suppleanter. Föreligger behov att till nämnda sektioner utse medlemmar utanför styrelsen, utser styrelsen dessa medlemmar på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för de i första meningen avsedda områdena.

Styrelsen kan ombetro en medlem, verkställande direktören eller någon annan funktionär att handha de ärenden som nämns i 1 mom. 7 punkten.

Andra än i 1 mom. 6 punkten nämnda tjänstemän utnämns av verkställande direktören.

11 §

Styrelsens beslut om godkännande av placeringsplanen skall fattas med två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna. Vid behandlingen av andra ärenden gäller som beslut den mening som de flesta omfattar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.Denna förordning träder i kraft den 31 december 1999.

Arbetspensionskassan skall ordna sin verksamhet i enlighet med denna förordning inom ett år från förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.