1117/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i mervärdesskatteförordningen av den 21 januari 1994 (50/1994) 11 § samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i förordningarna 1487/1994 och 1768/1995, ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4―6 mom. blir 5―7 mom., och till förordningen en ny 10 a § som följer:

1 §

Försäljningar av investeringsguld som avses i 43 b § mervärdesskattelagen skall utan svårighet kunna särskiljas från övriga affärshändelser.


10 a §

I 209 c § mervärdesskattelagen avsedda kunder skall identifieras med hjälp av en tillförlitlig handling enligt 2 och 3 mom.

Näringsidkare och juridiska personer identifieras på basis av ett handelsregisterutdrag eller ett annat motsvarande offentligt registerutdrag. Identifieringsuppgifter som skall konstateras är firma, individualiserande registernummer, hemort och adress. Dessutom skall identiteten på det sätt som avses i 3 mom. konstateras för en fysisk person som är verksam som näringsidkare eller som representerar en näringsidkare eller en juridisk person.

Fysiska personers identitet konstateras med hjälp av ett gällande körkort, ett av polisen utfärdat identitetskort, ett pass, ett med foto försett sjukförsäkringskort eller en motsvarande handling. Identifieringsuppgifter som skall konstateras är namn, personbeteckning och, i fråga om utlänningar, medborgarskap. Om personbeteckning saknas i fråga om en utlänning konstateras hans födelsetid.

Identifieringen kan också utföras på något annat sätt än med hjälp av en handling enligt 2 och 3 mom., om försäljaren på ett tillförlitligt sätt kan försäkra sig om att identifieringsuppgifterna är riktiga.

11 §

Vad som i denna förordning föreskrivs om skattskyldiga, om användning som berättigar till avdrag och om avdragsgill skatt, tillämpas också på sådana till återbäring berättigade, på sådan till återbäring berättigande användning och på sådan skatt som skall återbäras som avses i 130―131 a § mervärdesskattelagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.