1093/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Lag om ändring av straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/1993) 4 § 3 mom.,

ändras 1 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 9 §,

av dessa lagrum 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1639/1995, samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

1 §

Vid rättsregistercentralen förs straffregister enligt vad som bestäms i denna lag.


4 a §

Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur straffregistret uppgifter om personer ut till finska myndigheter i ärenden som gäller

1) pass, finskt medborgarskap eller i utlänningslagen (378/1991) avsett visum, tillstånd eller annan åtgärd,

2) sådana tillstånd eller godkännanden av myndighet som är beroende av personens tillförlitlighet,

3) inträde till utbildning eller val till ett uppdrag som har samband med statens säkerhet, allmän ordning och säkerhet, utrikesförvaltningen, Finlands internationella förhållanden, justitieförvaltningen, centralbanksverksamheten eller penningtillverkningen och som är beroende av personens särskilda tillförlitlighet,

4) säkerhetskontroll, samt

5) omhändertagande av barn.

Justitieministeriet kan av vägande skäl bevilja tillstånd att lämna ut uppgifter ur straffregistret till en myndighet även i andra fall än de som nämns i 1 mom. för utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet.

Myndigheten skall underrätta personen i fråga om att uppgifter om honom eller henne i straffregistret kan begäras för behandling av ett ärende som avses i 1 mom. Underrättelse behöver dock inte ske, om det kan antas att personen också annars känner till att uppgifter kan skaffas om honom eller henne.

5 §

Rättsregistercentralen kan lämna de myndigheter som nämns i 4 och 4 a § uppgifter ur straffregistret även i maskinläsbar form eller genom teknisk anslutning för sådana ändamål som anges i dessa paragrafer, om detta med beaktande av behovet av att använda uppgifterna och nödvändiga skyddsåtgärder är motiverat.

6 §

Om envars rätt att kontrollera registeruppgifter om honom eller henne själv gäller vad som föreskrivs om skydd för personuppgifter. Den som antecknats i straffregistret har dessutom rätt att på begäran få veta till vem och för vilket ändamål det under det senaste året har lämnats ut uppgifter om honom eller henne ur det register som förs med hjälp av automatisk databehandling. Den som har rätt att teckna en juridisk persons namn har, oberoende av det sätt på vilket registret förs, motsvarande kontrollrätt och rätt att få information för den juridiska personens räkning samt rätt att få ett straffregisterutdrag som gäller den juridiska personen.

9 §

Rättsregistercentralen kan lämna ut uppgifter ur straffregistret för vetenskaplig forskning eller statistikföring eller för planeringseller utredningsarbete som en myndighet utför, om inte de registrerade personernas integritetsskydd eller rätt och fördel eller statens säkerhet äventyras av att uppgifterna lämnas ut och används.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Bestämmelserna i 4 a § 3 mom. tillämpas dock inte, om ett ärende som avses i 4 a § 1 mom. har blivit anhängigt innan lagen träder i kraft.

RP 8/1999
LaUB 4/1999
RSv 34/1999

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.