1069/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Förordning om ändring av kärnenergiförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i kärnenergiförordningen av den 12 februari 1988 (161/1988) 100 §,

ändras 1 § 1 mom. 8 och 9 punkten, 25 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 1 mom. samt 98, 109 och 117 §, av dessa lagrum 1 § 1 mom. 8 och 9 punkten sådana de lyder i förordning 473/1996, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda förordning 473/1996, en ny 10 punkt, samt till förordningen nya 117 a och 117 b § som följer:

1 §

I denna förordning avses med:


8) kärnmaterial kärnämnen samt ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial och avtal som avses i 2 § 1 mom. 4 och 5 punkten kärnenergilagen (990/87),

9) utförsel utförsel till en annan stat från Finland eller via finskt territorium samt med

10) tillverkare av kärntekniska tryckbärande anordningar ett företag som tillverkar kärntekniska tryckbärande anordningar eller utför installations-, reparations- eller ändringsarbeten på sådana tryckbärande anordningar,


25 §

Utöver vad som uttryckligen bestäms i kärnenergilagen skall handels- och industriministeriet begära utlåtanden över en ansökan om principbeslut av åtminstone inrikesministeriet, försvarsministeriet, den länsstyrelse, det landskapsförbund och den miljöcentral på vars verksamhetsområde den planerade kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns samt av den delegation som avses i 56 § 1 mom. kärnenergilagen.


37 §

Utöver vad som uttryckligen bestäms i kärnenergilagen skall handels- och industriministeriet begära utlåtanden över ansökan om byggnadstillstånd och drifttillstånd av åtminstone inrikesministeriet, den länsstyrelse och miljöcentral på vars verksamhetsområde kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns samt av den delegation som avses i 56 § 1 mom. kärnenergilagen. Över ansökan om byggnadstillstånd skall handels- och industriministeriet även begära utlåtande av social- och hälsovårdsministeriet.


39 §

Anmälan om att byggnadstillstånd och drifttillstånd beviljats för en kärnanläggning skall göras till strålsäkerhetscentralen, inrikesministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, länsstyrelserna och miljöcentralerna i fråga samt kärnanläggningens förläggningskommun.


98 §

Bestämmelserna i 7 kap. kärnenergilagen tillämpas inte på en avfallshanteringsskyldig, om handels- och industriministeriet bedömer att de utgifter som i framtiden vållas av hanteringen av det kärnavfall som hans verksamhet gett eller ger upphov till kommer att vara högst 40 000 euro.

109 §

Sedan byggnadstillstånd beviljats skall strålsäkerhetscentralen i detalj övervaka genomförandet av anläggningsprojektet. Avsikten med tillsynen är att säkra att villkoren i byggnadstillståndet och godkända planer i enlighet med 35 § iakttas samt att kärnanläggningen också i övrigt uppförs i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av kärnenergilagen.

117 §

I fråga om tryckbärande anordningar har strålsäkerhetscentralen särskilt till uppgift att

1) ställa detaljerade krav som gäller säkerheten hos kärntekniska tryckbärande anordningar,

2) övervaka och granska att konstruering, tillverkning, placering, installering, drift, underhåll och reparation av kärntekniska tryckbärande anordningar uppfyller de krav och bestämmelser som gäller säkerheten,

3) ställa noggrannare krav på tillverkningen av kärntekniska tryckbärande anordningar och den kvalitetssäkring som sammanhänger med detta,

4) övervaka och granska att placering, installering, drift, underhåll och reparering av vanliga tryckbärande anordningar uppfyller de krav som gäller säkerheten samt att

5) ställa krav som gäller tillståndshavarens åtgärder och förfaranden för att säkerställa att tryckbärande anordningar i kärnanläggningar är säkra samt övervaka att kraven beaktas.

117 a §

Grunderna för den säkerhetsnivå som krävs för installering, drift och placering av tryckbärande anordningar i kärnanläggningar stämmer överens med 6 § kärnenergilagen.

En tillverkare av kärntekniska tryckbärande anordningar skall på begäran kunna visa att en tryckbärande anordning samt konstrueringen och tillverkningen av den uppfyller de krav som gäller säkerheten vid användningen av kärnenergi.

117 b §

När strålsäkerhetscentralen godkänner ett besiktningsorgan för tryckbärande anordningar i kärnanläggningar, skall centralen fastställa besiktningsorganets besiktningsrättigheter samt ställa krav och villkor gällande verksamheten. I beslutet om godkännande skall nämnas beslutets giltighetstid, besiktningsorganets skyldighet att rapportera till strålsäkerhetscentralen samt att besiktningsorganet skall iaktta tystnadsplikt i enlighet med vad om detta bestäms särskilt.

Det som bestäms i 1 mom. tillämpas också på ett provningsanstalt som utför provning av tryckbärande anordningar.


Denna förordning träder i kraft den 29 november 1999.

På tillståndsansökningar som har lämnats in innan denna förordning träder i kraft till-lämpas dock fortsättningsvis de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
Martti Ahtisaari

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.