1049/1999

Utfärdat i Helsingfors den 18 november 1999

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet

upphävt i sitt beslut av den 4 september 1997 om avstjälpningsplatser (861/1997) 10 § 2 och 3 mom.,

ändrat 1 §, 2 § 2 mom., 2 § 3 mom. 1, 3, 4 och 7 punkten, 4 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten, 6 § 1 mom. 3 punkten, 7 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten, 9 §, punkt 1 och 7 i bilaga 1 och punkt 4.3 i bilaga 3 samt

fogat till 2 § 3 mom. en ny punkt 4 a, till 4 § 1 mom. en ny 2 a punkt och till 6 § 1 mom. en ny 3 a punkt som följer:

1 §
Mål

Syftet med detta beslut är, för att förebygga förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft samt bekämpa klimatförändringar och övriga därmed jämförbara omfattande verkningar på miljön, att styra planeringen, anläggandet, byggandet, användningen, skötseln, stängandet och eftervården av avstjälpningsplatser samt deponeringen av avfall på dem så att dessa inte orsakar hälsan eller miljön fara eller skada ens på lång sikt.

2 §
Tillämpningsområde och definitioner

Detta beslut tillämpas inte på sådana platser där bara icke-förorenat jordavfall eller inert vanligt avfall som uppkommer vid prospektering och utvinning, anrikning och lagring av mineraltillgångar samt vid drift av stenbrott deponeras. Beslutet tillämpas inte heller på deponering av som vanligt avfall klassificerad muddermassa i vattendrag eller i havet eller på eller under bottnen, eller på deponering av icke-förorenat mudderavfall på eller i jorden i närheten av de vattenvägar från vilka det har avlägsnats.

I detta beslut avses med

1) avstjälpningsplats en avfallsbehandlingsplats på vilken avfall deponeras på eller i marken, inklusive

― en plats i anslutning till produktionsplatsen där en avfallsproducent deponerar eget avfall och

― en plats som används under mer än ett år och där avfall lagras tillfälligt,

som avstjälpningsplats betraktas dock inte

― en plats där avfallet omlastas samt sorteras, förenas eller på annat sätt bereds för vidare transport för förbehandling, behandling eller återvinning,

― lagring av avfall för en period av mindre än tre år innan det återvinns eller förbehandlas, eller

― lagring av avfall för en period av mindre än ett år innan det behandlas,


3) inert avfall avfall som inte löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt eller bryts ned biologiskt eller, när det kommer i kontakt med andra ämnen, reagerar på ett sätt som kunde skada hälsan eller miljön och som inte ens på lång sikt genomgår några andra väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar samt i fråga om vilket den totala utlakningen och halten av skadliga ämnen samt ekotoxiciteten hos lakvattnet är obetydlig och som framför allt inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten,

4) biologiskt nedbrytbart avfall avfall som kan genomgå aerob eller anaerob nedbrytning, såsom livsmedels- och trädgårdsavfall, papper eller kartong,

4a) flytande avfall spillvatten och annat avfall i flytande form med undantag av slam,


7) förbehandling användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, behandlingen underlättas eller återvinning gynnas,


4 §
Allmänna begränsningar som gäller deponering av avfall på avstjälpningsplatser

På avstjälpningsplatser får inte deponeras

1) avfall som inte förbehandlats; kravet gäller inte inert avfall för vilket förbehandling inte är tekniskt genomförbar eller något annat avfall med avseende på vilket sådan förbehandling inte bidrar till uppfyllande av de mål som anges i 1 § genom minskning av mängden avfall eller den skada eller fara som orsakas hälsan eller miljön,


2a) flytande avfall,

3) avfall som, beroende på de förhållanden som råder på en avstjälpningsplats, är explosivt, frätande, oxiderande, mycket brandfarligt eller brandfarligt på det sätt som anges i bilaga 4 till avfallsförordningen,


5) kasserade däck från bilar, arbetsmaskiner eller andra fordon eller kross av dem; förbudet gäller dock inte cykeldäck, eller


6 §
Uppgifter om avfallet

När avfall levereras för deponering på en avstjälpningsplats skall avfallsinnehavaren eller någon annan leverantör ge huvudmannen


3) vid leverans av problemavfall, transportdokument för avfall enligt statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall (659/1996),

3a) när avfall förs in i landet, de handlingar som krävs enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen samt,


7 §
Mottagande av avfall på avstjälpningsplatser

Huvudmannen för en avstjälpningsplats skall vid mottagandet av avfall på avstjälpningsplatsen se till att

1) de uppgifter och dokument om avfallet som avses i 6 § 1 mom. kontrolleras och att det säkerställs att avfallet är sådant som enligt tillståndsbeslutet får deponeras på avstjälpningsplatsen,

2) avfallet kontrolleras då avfallslasten tas emot och töms, för säkerställande av överensstämmelsen med de uppgifter och handlingar som lagts fram, och att det för eventuella kontrolltester vid behov tas nödvändiga prov som skall sparas minst en månad,


5) det förs bok över de mottagna avfallstyperna, avfallsmängden, avfallets ursprung, leveransdatum och avfallsproducenter eller, om det rör sig om avfall från bosättning eller avfall som till beskaffenheten och sammansättningen kan jämföras därmed, avfallsleverantörer, samt


9 §
Avstjälpningsplatser som är i bruk

Detta beslut, med undantag av punkt 1 i bilaga 1, tillämpas också på avstjälpningsplatser som är i bruk då detta beslut träder i kraft.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

På avstjälpningsplatser som är i bruk då detta beslut träder i kraft tillämpas punkt 3.1 i bilaga 1 från den 1 november 2007, om avstjälpningsplatsen då alltjämt är i bruk.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Rådets direktiv 1999/31/EG; EGT nr L 182, 16.7.1999, s. 1

Helsingfors den 18 november 1999

Miljöminister
Satu Hassi

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Bilaga 1

ALLMÄNNA KRAV PÅ AVSTJÄLPNINGSPLATSER

1. Placering

Avstjälpningsplatser får inte placeras

― på viktiga eller andra för vattenförsörjningen lämpliga grundvattenområden eller så, att avstjälpningsplatsens skadliga verkan kan sträcka sig till ett sådant grundvattenområde,

― i vattendrag eller havet eller i närheten av vattendrag eller hav som är avsedda för vattenförsörjning eller rekreation eller som kräver särskilt skydd,

― på eller i omedelbar närhet av områden som reserverats för naturvård, landskapsvård eller rekreation eller som skyddats för bevarande av naturarvet eller det nationella kulturarvet,

― på kärr, vattendelare eller områden där det finns risk för översvämningar, jordskred eller snöskred eller områden med brott i berggrunden om det i praktiken är tekniskt svårt att samla in och behandla lakvattnet vid användning eller eftervård av avstjälpningsplatsen, och inte

― på områden där marken är mjuk om avstjälpningsplatsen kan orsaka skadliga sättningar eller sättningarna kan skada avstjälpningsplatsens konstruktion.

Vid valet av område för en avstjälpningsplats skall det dessutom ombesörjas att placeringen av avstjälpningsplatsen inte är till förfång för landskapet, att det finns goda förbindelser till området och att det är tillräckligt långt avstånd mellan avstjälpningsplatsen och bostadsområden, vägar som är i allmän användning och annat jordbruks- eller stadsområde. Likaså skall hänsyn tas till de geologiska och hydrogeologiska förhållandena i området.

Om placeringen av avstjälpningsplatser utgående från det riksomfattande anordnandet av avfallsbehandlingen föreskrivs i 6 § 11 punkten avfallslagen.


7. Övriga krav

På avstjälpningsplatser skall bland annat följande olägenheter och risksituationer metodiskt förhindras och förebyggas

― ras och sättningar som kan skada konstruktionerna samt brist på stabilitet hos avfallsupplaget,

― nedskräpning i omgivningen,

― nedsmutsning av allmänna vägar,

― buller- och trafikproblem,

― olägenheter som orsakas av djur,

― lukt och damm samt aerosoler,

― bränder och

― tjälskador på avstjälpningsplatsens konstruktion.

Obehörig vistelse samt olovlig deponering av avfall på avstjälpningsplatsen skall förhindras genom övervakning och olika konstruktioner, såsom stängsel runt avstjälpningsplatsen. Portarna till avstjälpningsplatsen skall vara låsta utom under öppethållningstiderna.

Huvudmannen skall för den ansvariga skötaren av avstjälpningsplatsen och den övriga personalen ordna sådan yrkes- och teknisk utbildning som en kompetent skötsel av uppgifterna förutsätter.

Bilaga 3

ÖVERVAKNING OCH KONTROLL AV EN AVSTJÄLPNINGSPLATS OCH AV DESS EFTERVÅRD

4.3 Grundvatten

Grundvattnet skall kontrolleras nedströms från avstjälpningsplatsen med prov och mätningar från åtminstone två punkter och uppströms från avstjälpningsplatsen från minst en punkt. På avstjälpningsplatsens eventuella verkningsområde skall vattenkvaliteten i hushållsvattenbrunnar också kontrolleras.

Nivån på grundvattnet och vattnet inom avfallsupplaget skall kontrolleras var sjätte månad. Varierar grundvattennivån på området skall kontrollen utökas.

Bestämmelser om de prov som tas för klarläggande av grundvattnets sammansättning samt om de ämnen och egenskaper som skall undersökas meddelas från fall till fall enligt kvaliteten på det lakvatten som avfallet beräknas bilda och på grundvattnet i området för avstjälpningsplatsen. Dessutom skall hastigheten på grundvattenflödet i området beaktas. Genom mätningarna skall förändringar i vattenkvaliteten snabbt kunna konstateras.

Om det konstateras att grundvattnets kvalitet har försämrats eller att den gränsvärdesnivå som fastställts för vattenkvaliteten i tillståndsbeslutet överskrids, är det alltid fråga om en sådan i 8 § 2 mom. i detta beslut avsedd skada som omedelbart skall anmälas till tillståndsmyndigheten. I en sådan situation måste tillståndsbestämmelsen och planen om beredskap mot skador och handhavande av dem följas.

Observationerna av grundvattnets kvalitet skall bokföras och uppgifterna skall sammanställas i en tabell av vilken förändringar i kvaliteten enkelt framgår.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.