1044/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1056/1997,

ändras 2 § 2 mom. samt 9 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 2 mom. i sistnämnda lag och 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 358/1997 och 98/1999, samt

fogas till lagen nya 2 a, 2 b, 9 b―9 d och 11 a § som följer:

2 §

Anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag handhas av pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare. Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare står under Försäkringsinspektionens tillsyn och dess reglemente utfärdas genom förordning.

2 a §

Pensionskassans beslutanderätt utövas av en delegation och en styrelse, vilka består av en ordförande och en vice ordförande samt lika många representanter för arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen, som även utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

För behandlingen av pensions- och placeringsärenden kan styrelsen tillsätta sektioner och anlita sakkunniga. Styrelsen har rätt att överföra pensions- och placeringsärendena eller någon del av dem att avgöras i en sektion, av verkställande direktören eller av någon annan tjänsteman.

Delegationens ordförande eller vice ordförande skall vara förtrogen med arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. Vad som i denna lag eller i förordningen om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (762/1985) bestäms om styrelse- och delegationsmedlemmar tillämpas på motsvarande sätt på suppleanterna.

Styrelsen utser pensionskassans verkställande direktör. Verkställande direktören skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Om pensionskassan har en ställföreträdare för verkställande direktören, tillämpas på ställföreträdaren vad som i denna lag eller i det i 3 mom. avsedda reglementet för pensionskassan bestäms om verkställande direktören. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall innan de utnämns ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Vad som i 12 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) bestäms om särskilda behörighetsvillkor för ledningen vid arbetspensionsförsäkringsbolag iakttas i tillämpliga delar med avseende på den pensionskassa som avses i denna lag.

2 b §

Delegationen har till uppgift att besluta om de allmänna riktlinjerna för verksamheten vid pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, samt att övervaka styrelsens verksamhet.

Styrelsen har till uppgift att sköta pensionskassans förvaltning och sörja för att verksamheten ordnas på behörigt sätt.

Verkställande direktören skall sköta pensionskassans löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören skall sörja för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Beträffande delegationens, styrelsens, verkställande direktörens och de i 2 a § 2 mom. avsedda sektionernas uppgifter bestäms närmare i förordningen om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

9 §

Pensionskassans placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

Pensionskassans tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för dess verksamhet. Tillgångarna skall i första hand placeras hos arbetsgivare som har arbetstagare som omfattas av denna lag. När beslut fattas om placeringar skall de försäkringspremier som arbetsgivaren betalt beaktas. Pensionskassan får inte utan Försäkringsinspektionens samtycke inneha aktiemajoriteten i ett aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i ett annat företag, om inte företagets verksamhet kan anses ha samband med försäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller om det inte är fråga om ett bostads- eller fastighetsbolag.

Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Härvid iakttas i tillämpliga delar även 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Pensionskassan skall göra upp en placeringsplan med iakttagande i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Av placeringsplanen skall framgå i vilken omfattning pensionskassan köper tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster för placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om beviljande av lån eller ställande av säkerhet iakttas i tillämpliga delar när pensionskassan beviljar lån eller ställer säkerhet.

Social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf med iakttagande på motsvarande sätt av 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag samt 15 § 2 mom., 25 § 1 mom. samt 27 och 28 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

9 b §

Pensionskassans verksamhetskapital och övriga omständigheter som inverkar på pensionskassans solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrades förmåner, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.

Pensionskassans verksamhetskapital och solvensgräns beräknas i tillämpliga delar i enlighet med 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Om pensionskassans verksamhetskapital underskrider det dubbla beloppet av solvensgränsen, skall pensionskassans styrelse göra upp en plan för att stärka pensionskassans solvens.

Om pensionskassans verksamhetskapital underskrider solvensgränsen, skall pensionskassan utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom. samt Försäkringsinspektionen närmare föreskrifter om de planer som avses i 3 och 4 mom.

9 c §

Vad som i 31 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om omhändertagande av ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel iakttas i tillämpliga delar även med avseende på pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

9 d §

Genom beslut som delegationen fattar med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna kan medel som inte har nämnvärd betydelse för pensionskassans ekonomiska ställning användas för ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål.

11 a §

En medlem av styrelsen eller delegationen, pensionskassans verkställande direktör och en i 2 a § 2 mom. nämnd person som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat pensionskassan. Detsamma gäller skada som de genom överträdelse av denna lag, pensionskassans reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrunderna har tillfogat personer som hör till eller har hört till pensionskassans verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan person. Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

På skadeståndsansvaret för den som är i arbetstagares ställning skall dock tillämpas vad som i 4 kap. skadeståndslagen och i 51 § lagen om arbetsavtal (320/1970) bestäms om arbetstagares skadeståndsansvar.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.

Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare skall ordna sin verksamhet i enlighet med denna lag inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 44/1999
ShUB 10/1999
RSv 33/1999

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.