1042/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2000

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 14 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 18 § 4 mom. lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) på ansökan av arbetslöshetsförsäkringsfonden samt med stöd av 18 § 5 mom. i nämnda lag beslutat:

1 §

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är en procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien är 0,9 procent av lönen för ett lönebelopp upp till fem miljoner mark och 3,45 procent av lönen för den överskjutande delen av lönebeloppet.

2 §

För en sådan delägare i ett företag som avses i 1 a § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) skall i arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas 0,9 procent och i löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,4 procent av beloppet av de arbetslöner som betalats till delägaren.

3 §

Statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie är i fråga om de i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda löner som affärsverket betalat för affärsverksamheten 0,9 procent av beloppets första fem miljoner mark och 2 procent för den överskjutande delen.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000 och gäller till utgången av 2000.

Beslutet tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 2000.

Helsingfors den 11 november 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Hannu Hakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.