1041/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om begränsning av antalet enheter som ligger till grund för beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 10 § 2 mom. statsrådets beslut (861/1995) den 15 juni 1995 om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas på beslut som gäller beviljande av kompensationsbidrag och som fattas med stöd av statsrådets beslut (861/1995) av den 15 juni 1995 om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar.

2 §

Det totala antalet enheter som berättigar till stödet på grundval av ansökningarna 1999 om kompensationsbidrag kommer att överskrida det maximiantal som Europeiska unionens kommission godkänt. Av denna ursak begränsas antalet enheter i mål 6-regionen genom att det antal enheter som berättigar till kompensationsbidraget multipliceras med koefficienten 0,945 och på annat område som berättigar till kompensationsbidrag med koefficienten 0,960. Beloppet av det kompensationsbidrag som 1999 betalas till jordbrukare i mål 6-regionen är således 1011 mk per hektar åker som berättigar till kompensationsbidrag och per djurenhet samt på annat område som berättigar till kompensationsbidrag 1027 mk per hektar åker som berättigar till kompensationsbidrag och per djurenhet. Då antalet djurenheter och hektar foderareal är lika många bestäms den koefficient som skall användas på basis av var gårdsbruksenhetens driftcentrum är beläget.

I detta beslut avsedd mål 6-region är det område som definierats i akten om Finlands anslutning till Europeiska unionen.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 17 november 1999. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 11 november 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Mika Survonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.