1039/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Förordning om ändring av förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården

På föredragning av omsorgsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till socialoch hälsovårdsministeriets verksamhetsområde,

ändras i förordningen den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1121/1992) 1, 2, 4, 5, 8, 14―16 och 18 §, 21 § 2 mom. och 22 §,

av dessa 14 § sådan den lyder i förordning 806/1997, som följer:

1 §

Chef för rättsskyddscentralen för hälsovården är en överdirektör. Rättsskyddscentralen har dessutom biträdande direktörer samt sådan annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som verksamheten förutsätter.

2 §

Överdirektören leder rättsskyddscentralen för hälsovården samt ansvarar för att dess uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt.

Biträdande direktören bistår överdirektören vid ledningen av rättsskyddscentralen för hälsovården i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

4 §

De ärenden som ankommer på rättsskyddscentralen för hälsovården avgörs av en nämnd, överdirektören eller av någon annan tjänsteman som är behörig enligt arbetsordningen. Ärendena avgörs på föredragning.

5 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte föreskrivits ankomma på en nämnd eller som inte enligt arbetsordningen ankommer på någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra även ärenden som annars ankommer på någon annan tjänsteman.

8 §

Föredragningen vid rättsskyddscentralens nämnder sköts av tjänstemän som överdirektören förordnat. Sekreterare vid nämnderna är tjänstemän som överdirektören har förordnat därtill.

14 §

Behörighetsvillkor för överdirektören är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Behörighetsvillkor för biträdande direktören är högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga.

15 §

Statsrådet utnämner överdirektören.

Överdirektören utnämner eller anställer övrig personal.

16 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av social- och hälsovårdsministeriet. Biträdande direktör beviljas tjänstledighet av överdirektören. Om tjänstledighet för andra tjänstemän föreskrivs i arbetsordningen.

18 §

Vid förhinder för överdirektören är en av överdirektören förordnad biträdande direktör ställföreträdare för honom eller henne.

Ställföreträdare för en biträdande direktör är en av överdirektören förordnad tjänsteman om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

21 §

Arbetsordningen fastställs av överdirektö-ren.

22 §

Överdirektören och biträdande direktören samt medlemmarna i nämnderna och föredragandena åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.