1014/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) 1, 2, 2 a och 4 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1, 2 och 2 a § i lag 94/1999 och 4 § delvis ändrad i sistnämnda lag och i lag 950/1977, samt

fogas till lagen en ny 1 a och en ny 1 b § som följer:

1 §

Kostnader och nödvändiga investeringsutgifter som föranleds av tillsynen över försäkrings- och pensionsanstalterna samt andra anstalter som är verksamma inom försäkringsbranschen skall täckas med tillsyns- och åtgärdsavgifter.

De anstalter som övervakas av Försäkringsinspektionen skall för varje år betala en tillsynsavgift enligt grunder som vederbörande ministerium fastställer på framställning av Försäkringsinspektionen.

Grunderna för tillsynsavgiften består av en fast grundavgift och en till denna fogad proportionell avgift.

Avgifter som hos tillsynsobjekten tas ut för beslut som har fattats med anledning av ansökningar samt för registerutdrag och intyg liksom även andra avgifter som tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) skall beaktas som avdrag när den avgift som avses i denna lag fastställs.

1 a §

Tillsynsavgiften fastställs gruppvis enligt följande:

1) livförsäkringsbolag,

2) skadeförsäkringsbolag,

3) arbetspensionsförsäkringsbolag,

4) pensionsstiftelser och av försäkringskassorna pensionskassorna,

5) andra försäkringskassor än pensionskassorna,

6) arbetspensionskassan, pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och sjömanspensionskassan,

7) pensionsskyddscentralen,

8) försäkringsföreningar,

9) i lagen om försäkringsmäklare (251/1993) avsedda försäkringsmäklare, och

10) andra sammanslutningar, anstalter och näringsidkare, när det i lag bestäms att tillsynen över och inspektionen av dem skall skötas av Försäkringsinspektionen.

I 2 § lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) avsedda försäkringsbolag från tredje land med koncession att driva försäkringsrörelse i Finland hänförs till gruppen för livförsäkringsbolag eller skadeförsäkringsbolag beroende på till vilken försäkringsklass den försäkringsverksamhet hör som de enligt koncessionen har rätt att bedriva.

1 b §

Den fasta grundavgiften bestäms gruppvis.

Den proportionella avgiften bestäms för varje grupp, med undantag för grupp 9, på basis av premieinkomsten, nettoavkastningen av placeringsverksamheten och den försäkringstekniska ansvarsskulden som anstalten bokfört under räkenskapsperioden före debiteringsåret, så som vederbörande ministerium på framställning av Försäkringsinspektionen bestämmer. Den proportionella avgiften för grupp 9 bestäms enligt antalet försäkringsmäklare som tjänstgör i försäkringsmäklarsammanslutningen.

Om ovan nämnda avgiftsgrunder till följd av överföring av försäkringsbeståndet eller av därmed jämförbar exceptionell orsak inte beträffande en viss anstalt kan läggas till grund för den proportionella avgiften, kan vederbörande ministerium på framställning av inspektionen fastställa avgiften för ifrågavarande år för anstalten.

2 §

Tillsynsavgiften skall betalas under januari månad. Tillsynsavgiften kan justeras under det år då avgiften betalas, om Försäkringsinspektionens utgifter undantagsvis av oväntade och på förhand oförutsebara orsaker visar sig vara större än det belopp som samlas in genom tillsynsavgifterna.

Försäkringsinspektionen gör en i 1 § 2 mom. avsedd framställning före utgången av november före det år då tillsynsavgiften skall betalas. I framställningen beaktas de över- eller underskott som tidigare tillsynsavgifter gett upphov till.

Försäkringsinspektionen fastställer tillsynsavgiften särskilt för varje anstalt för följande budgetår och debiterar tillsynsavgiften före ingången av det år då tillsynsavgiften skall betalas.

2 a §

Vad som i denna lag bestäms om den tillsynsavgift som anstalter som övervakas av Försäkringsinspektionen skall betala gäller på motsvarande sätt arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassorna utgör en egen grupp vid bestämmande av avgiften. Vederbörande ministerium

1) bestämmer dock i 1 § 2 mom. avsedda grunder utan framställning av Försäkringsinspektionen,

2) fastställer dock tillsynsavgiften i de fall som avses i 1 b § 3 mom. utan framställning av Försäkringsinspektionen, och

3) utför de uppgifter som Försäkringsinspektionen har enligt 2 §.

4 §

Den som är missnöjd med vederbörande ministeriums beslut om grunderna för avgiften eller med den avgift som påförts själva anstalten har rätt att anföra besvär över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Avgiften skall oberoende av besvär betalas inom den tid som nämns i 2 § 1 mom.

Om en avgift nedsätts eller avlyfts genom beslut av besvärsinstansen skall också dröjsmålsräntan på det nedsatta eller avlyfta beloppet återbäras.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas även vid handläggning av under- eller överskott för tidigare år, dock i överensstämmelse med den gruppindelning av anstalter som utgjorde grund för 1999 års avgift.

RP 76/1999
EkUB 9/1999
RSv 42/1999

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.