1008/1999

Utfärdat i Helsingfors den 3 november 1999

Inrikesministeriets beslut om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten

Inrikesministeriet har med stöd av 6 § lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (443/1999) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut ingår bestämmelser om den ersättning som av statens medel skall betalas till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten och om grunden för ersättningen.

Kostnaderna för intressebevakningstjänsterna ersätts inom ramen för det anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet.

2 §
Betalning av ersättning

Magistraten betalar ersättningen till den som producerar intressebevakningstjänster enligt vad som bestäms i detta beslut. I landskapet Åland betalas ersättningen av länsstyrelsen.

Ersättningen betalas enligt magistratens beslut utan särskild ansökan.

3 §
Ersättningen år 1999

Till den som producerar intressebevakningstjänster betalas 0,31 mark per kommuninvånare i ersättning för produktion av intressebevakningstjänster.

Om kommunen producerar endast en del av intressebevakningstjänsterna betalas ersättningen till kommunen och de andra serviceproducenterna i förhållande till antalet intressebevakningar. Som antalet intressebevakningar beaktas härvid kommunens och de andra serviceproducenternas intressebevakningar den 7 december 1999 enligt registret över förmynderskapsärenden.

Som invånarantal beaktas kommunens invånarantal enligt 18 § befolkningsdatalagen (507/1993) vid årsskiftet 1998―1999.

Ersättningen betalas i december 1999.

4 §
Ersättningen år 2000

Till den som producerar intressebevakningstjänster betalas 3,00 mark per kommuninvånare i ersättning för produktion av intressebevakningstjänster, dock minst 800 mark och högst 1200 mark per intressebevakning.

Om kommunen producerar endast en del av intressebevakningstjänsterna fastställs ersättningen till kommunen och de andra serviceproducenterna i förhållande till antalet intressebevakningar.

Som invånarantal beaktas kommunens invånarantal enligt 18 § befolkningsdatalagen vid årsskiftet 1999―2000. Som antalet intressebevakningar beaktas kommunens och de andra serviceproducenternas intressebevakningar den 1 mars 2000 enligt registret över förmyndarskapsärenden.

Ersättningen betalas senast i juni 2000.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1999 och det gäller till utgången av 2000.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 3 november 1999

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Överinspektör
Jukka Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.