1007/1999

Utfärdat i Helsingfors den 4 november 1999

Statsrådets beslut om transportbidrag för kött år 1999

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lagen 1343/1996, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Bokföringsskyldiga köpare av kött kan inom ramen för statsbudgeten i enlighet med detta beslut årligen betalas stöd som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), nedan kallat transportbidrag för kött, till ett belopp av högst en (1) miljon mark.

Transportbidrag betalas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till slakteriet eller slaktplatsen.

2 §
Fördelningen av transportbidraget för kött

När transportbidrag betalas med stöd av detta beslut iakttas följande i bilaga 1 till statsrådets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (943/1998) avsedda regionindelning:

Region C3 (P4):

Kuusamo och Posio

Region C4 (P4)

Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski; Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till C4 (P5).

Region C4 (P5):

Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki; av Kittilä och Sodankylä de delar som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

3 §
Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött kan betalas på grundval av den slaktvikt som de av veterinär- och livsmedelsavdelningen godkända slakteriernas eller de av de kommunala övervakningsmyndigheterna godkända slaktplatsernas vågkort eller vägningsjournal visar så, att beträffande det kött som producerats inom region C4 (P5) betalas ett stöd som är högst 80 penni per kilogram och beträffande det kött som producerats inom regionerna C4 (P4) och C3 (P4) högst 35 penni per kilogram.

För separat transport av ett sjukt djur från en i 2 § avsedd region C4 (P5) till slakteriet eller slaktplatsen kan betalas transportbidrag till köparen av köttet till ett belopp av högst 700 mark per transport. Ovan i 1 mom. avsett transportbidrag betalas inte.

4 §
Betalning av transportbidrag för kött

Jord- och skogsbruksministeriet betalar in transportbidraget för kött på mottagarens bank- eller postgirokonto.

5 §
Återkrav

Har en köpare av kött fått transportbidrag för kött utan grund eller till ett högre belopp än vad som hade kunnat beviljas med stöd av detta beslut, iakttas i fråga om återkrav av det belopp som har betalts utan grund eller av den överskjutande delen av beloppet vad som stadgas i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

Köpare av kött som inte iakttar i detta beslut eller med stöd därav meddelade föreskrifter kan jord- och skogsbruksministeriet helt eller delvis förvägra transportbidrag för kött.

6 §
Övervakning

Arbetskrafs- och näringscentralerna skall för sin del övervaka att detta beslut och de föreskrifter som meddelats med stöd därav iakttas.

Mottagaren av transportbidrag för kött är skyldig att på begäran ge en inspektör som förordnats av jord- och skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och näringscentralerna möjlighet att granska konto- och andra handlingar till den del det gäller omständigheter i anslutning till betalningen av transportbidrag för kött och att även i övrigt bistå vid granskningen.

7 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 10 november 1999.

Helsingfors den 4 november 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.