990/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) en ny 21 a och en ny 21 b § som följer:

21 a §

Försäkringsbolaget har rätt att, för utredning av sitt ansvar, för ersättningshandläggningen och för fullgörandet av övriga i denna lag föreskrivna uppgifter, av myndigheter, den som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet, Pensionsskyddscentralen, en pensions- eller försäkringsanstalt, arbetsgivaren för den skadelidande eller för någon annan som ansöker om ersättning, en arbetslöshetskassa eller annan förmånsbeviljare få de uppgifter som behövs, utan hinder av vad som någon annanstans bestäms om de ovan nämndas tystnadsplikt eller om utlämnande av uppgifter.

21 b §

I fråga om tystnadsplikten för den som är anställd hos trafikförsäkringscentralen eller som centralen anlitar som sakkunnig på grundval av ett uppdrag och i fråga om tystnadsplikten för den som är medlem av eller anställd hos en nämnd vilken utför i denna lag föreskrivna uppgifter eller som nämnden anlitar som sakkunnig på grundval av ett uppdrag, samt i fråga om utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och i fråga om brott mot tystnadsplikten gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen om försäkringsbolag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 37/1999
EkUB 6/1999
RSv 30/1999

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.