989/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 18 kap. 6 och 6 a § samt 10 a § 2 mom., sådana de lyder, 6 § i lagarna 389/1995, 1022/1996 och 79/1999, 6 a § i lag 1013/1995 samt 10 a § 2 mom. i lag 79/1999, samt

fogas till 1 kap. en ny 5 a § och till 18 kap. nya 6 b och 6 c §, i stället för de 6 b och 6 c § som upphävts genom lag 74/1998, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 a §

I denna lag avses med tjänsteföretag en sammanslutning som för ett försäkringsbolag producerar tjänster som hänför sig till bolagets huvudsakliga verksamhet.

18 kap.

Särskilda stadganden

6 §

Den som i egenskap av anställd hos ett försäkringsbolag eller dess tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av någon uppgift på uppdrag av försäkringsbolaget eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 6 a eller 6 b § har fått veta något om försäkringsbolagets, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat bestäms i lag. Uppgifter som gäller kunder och som omfattas av tystnadsplikten får, med undantag för bolagsstämmans röstlängd, inte heller lämnas till bolagsstämma eller representantskap eller till delägare som deltar i stämman.

Angående tystnadsplikten för den som utför en uppgift på uppdrag av vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6 a §

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott,

2) finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden,

3) de myndigheter i andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamheten eller över finansmarknaden eller, om de uppgifter som skall lämnas omfattas av tystnadsplikten i vederbörande stat på det sätt som avses i 6 §, till myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamhet i en stat som inte hör till EES,

4) en revisor vid ett försäkringsbolag eller vid ett kreditinstitut eller finansiellt institut som hör till samma koncern som försäkringsbolaget,

5) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som har till uppgift att delta i försäkringsbolagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

6) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsynen över de organ som deltar i försäkringsbolagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

7) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsynen över de personer som utför lagstadgad revision i försäkringsbolag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,

8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsbolag och till de organ som svarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

9) sådana myndigheter och organ i EES-stater som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser, och till

10) centralbanken i Finland eller i andra EES-stater och till andra organ som har en liknande uppgift såsom penningpolitisk myndighet samt till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i 1 mom. har vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att till varandra lämna ut och använda uppgifter som omfattas av den tystnadsplikt som avses i 6 § endast för att

1) kontrollera att förutsättningarna för att inleda försäkringsrörelse föreligger,

2) övervaka försäkringsbolagens verksamhet, särskilt den försäkringstekniska ansvarsskulden, verksamhetskapitalet, förvaltningsoch bokföringsförfarandet samt den interna revisionen, samt

3) förelägga sanktioner.

6 b §

Utan hinder av bestämmelserna i 6 § har ett försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten

1) till ett annat försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring,

2) till försäkringsbolagets tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkringsbolaget given uppgift på grundval av ett uppdrag,

3) till en försäkrings- eller pensionsanstalt som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter som avser hälsotillstånd, uppgifter i anslutning till verkställigheten av det lagstadgade arbetspensionsskyddet får dock enligt denna punkt lämnas ut endast för skötsel av uppgifter som avses i arbetspensionslagarna,

4) till den som är anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ för skötsel av ärenden som förelagts organet i fråga,

5) till ett annat försäkringsbolag eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till ett annat försäkringsbolag för utredande av olika försäkringsbolags ansvar vid ett och samma försäkringsfall,

6) till andra försäkringsbolag om brott som riktats mot försäkringsbolaget samt om skador som anmälts till det för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsbolag och i enlighet med vad datasekretessnämnden närmare bestämmer med stöd av 43 § 3 mom. personuppgiftslagen (523/1999),

7) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, med vederbörande ministeriums tillstånd, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan beviljas för viss tid och till detta skall fogas de föreskrifter som behövs för att skydda allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan återkallas när skäl därtill anses föreligga,

8) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller organ som avses i 6 a § 1 mom. 2―6 punkten; uppgifter som avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkringseller pensionsanstalt, samt

9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter, till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

Vad som i 1 mom. bestäms om försäkringsbolag, gäller i tillämpliga delar trafikförsäkringscentralen, patientförsäkringscentralen och miljöförsäkringscentralen. Vad som i 1 mom. 4 punkten anges om försäkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter gäller i tillämpliga delar också sådana nämnder och sådana organ inom försäkringsbranschen som avses i 1 mom. 4 punkten.

Ett försäkringsbolag kan i situationer som avses i 1 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för skötseln av ärendena i fråga.

Vederbörande ministerium kan vid behov utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten av 1―3 mom. i denna paragraf.

6 c §

Till straff för brott mot den tystnadsplikt som avses i 6 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

10 a §

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6 mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 1 och 4―6 mom. samt 2 a och 5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 2 mom., 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten och 4 mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a § 2―5 mom., 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 3 punkten och 14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 mom., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § 1 mom., 5 a § 1 mom., 7 och 8 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, 6, 6 a, 6 b och 7 §, 8 § 1 mom. och 9 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 37/1999
EkUB 6/1999
RSv 30/1999

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.