988/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av funktioner inom den kliniska utbildningen i odontologi vid universiteten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Den som är född efter den 31 december 1939 och som i samband med kommunaliseringen av funktioner inom den kliniska utbildningen i odontologi har övergått från anställning vid Helsingfors, Åbo eller Uleåborgs universitet till anställning vid Helsingfors, Åbo eller Uleåborgs stad, Helsingfors, Åbo eller Uleåborgs universitetssjukhus betraktas som gammal förmånstagare enligt 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner (280/1966). En förutsättning är att personen i fråga den 31 december 1992 innehade en fortlöpande anställning som omfattas av statens pensionsskydd och att denna hans anställning, eller efter kommunaliseringen, hans anställning som omfattas av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964) fortgår oavbrutet fram till pensionsfallet så som avses i ikraftträdelsebestämmelserna för de ändringar i pensionsstadgan som kommunala pensionsanstaltens delegation godkände den 20 november 1992 och som trädde i kraft den 1 januari 1993. Dessutom förutsätts att övriga föreskrivna villkor uppfylls.

Vid tillämpningen av det krav på sex månaders anställning och det krav på tre års pensionstid som anges i 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner jämställs en anställning som omfattas av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare från och med kommunaliseringen med en anställning som omfattas av lagen om statens pensioner. Invalid- eller arbetslöshetspensioner enligt lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, vilka har beviljats med tillämpning av bestämmelser som motsvarar 5 a § lagen om statens pensioner, jämställs med pensioner som har beviljats med tillämpning av det nämnda lagrummet.

På den som uppfyller de villkor som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna om gamla förmånstagare enligt 4, 10 och 12 § lagen om statens pensioner till den del hans eller hennes anställning har omfattats av lagen om statens pensioner. En förutsättning för erhållande av ålderspension är utöver de villkor som anges i 8 § lagen om statens pensioner att den anställning som omfattas av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare har upphört.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

Lagen tillämpas på personer som avses i 1 § 1 mom. och som övergår från universitetsanställning till anställning hos kommuner och samkommuner efter den 31 december 1999 men före den 1 januari 2002.

RP 48/1999
ShUB 6/1999
RSv 25/1999

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.